Kort enkät till skolbiblioteken

Enkäten är nu stängd och rapporten publiceras onsdag 13 juli på denna webbplats.

Fram till midsommar har vi lagt ut en liten webbenkät till de skolbibliotek som har minst 20 timmars avsatt bemanning för skolbiblioteksverksamheten per vecka. Syftet med enkäten är att visa på de viktiga funktioner som skolbiblioteken har för landets elever och de olika uppgifter som sköts av skolbibliotekens personal. Enkäten består av ”kryssfrågor” och tar därför bara några minuter att besvara. Redan under den första timmen besvarade 10 procent av de drygt 800 enskilda skolbiblioteken frågorna! Stort tack för snabb respons!

Här kan du se vilka frågor som ställs i en pdf-fil Enkät_Skolbibliotek_20160607. Undersökningens resultat presenteras på denna webbplats lite senare i sommar. Men redan nu kan vi visa några av svaren. Många skolbibliotekarier vittnar om att det är för lite tid avsatt för skolbiblioteksverksamheten:

”Arbetar halvtid så jag skulle vilja hinna med allt på listan, men gör det tyvärr inte.”

”Vi upplever svårigheter sedan vi fick nedskärningar. Det var betydligt lättare tidigare när vi hade två heltidsanställda bibliotekarier på våra ca 1200 elever. Nu när vi har enbart ca. 1,5 i personal, samt har fått flera hundra nyanlända elever, som är betydligt mer tidskrävande och resurskrävande, så är det svårare att hinna med att gå ut i klasserna. Man behövs på plats för att ”hålla öppet” och det förväntar sig också både personal och elever. Om man är två på heltid kan en finnas på plats medan den andra är ute i klasser etc.!”

”2.0 bibliotekarier på ca 2000 elever är inte mycket. Vi skulle vilja ha öppet under hela skoldagarna men efter nedskärning från 3 till 2 bibliotekarier var vi tvungna att dra ner på öppettiderna. För att det skulle bli bättre: en eller två tjänster till och att skolan tilldelar biblioteket en IT-pedagog som har biblioteket som huvuduppgift. Det är inte idéer och vilja som saknas men tid. Vi prioriterar eleverna och deras frågor och allt inre arbete görs i mån om tid och efter stängning. Inte mycket tid för utveckling, framtidsplanering eller förändringsarbete.”

”Fler timmar. 20h/v är bra men skulle behöva minst 10h/v för att hinna med MIK. Skolan har 500 elever och personal ca 70. Har diskuterat med rektor och fått ok att börja skriva en skolbiblioteksplan men kultur- och bibliotekschefen ställer sig tveksam till detta. Att kunna vidareutveckla skolbiblioteksverksamheten är en ledningsgruppsfråga som behandlas av kompetenta personer som saknar skolbibliotekskompetens. Jag ser fram emot att det i framtiden forskas ännu mer på skolbiblioteksverksamhet.”

Publicerat i Folkbibliotek, Okategoriserade, Skolbibliotek | Lämna en kommentar

Bibliotek 2015 – rapport och tabeller

För andra året i rad presenteras den samlade nationella biblioteksstatistiken över de offentligt finansierade biblioteken i Sverige. Undersökningen är en del av Sveriges officiella statistik.

Rapport_Bibliotek2015, länk till xlsx-tabeller över samtliga bibliotek Bibliotek 2015, tabeller, länk till pdf-tabeller för Riket samt för Folkbibliotek.

Urvalsramen för den officiella biblioteksstatistiken förändrades från och med mätår 2014. Ingående biblioteksorganisationer måste nu uppfylla tre kriterier för att tillfrågas:

  1. Offentligt finansierade (helt eller delvis).
  2. Avsatt bemanning för biblioteksverk­samheten minst 20 timmar per vecka, eller 0,5 årsverken.
  3. På något sätt tillgängliga för allmänheten (skolbibliotek: eleverna).

Den nedåtgående trenden för antal bibliotek inom urvalsramen fortsätter. Antalet bibliotek har minskat med 25 stycken sedan föregående mätning. Ett län saknar nu till exempel helt fysiska sjukhusbibliotek.

Antalet enskilda skolbibliotek som ingår i urvalsramen är oförändrat 881 stycken. I 86 kommuner finns inget enskilt skolbibliotek som har minst 20 timmars avsatt bemanning per vecka. Däremot finns det i vissa av dessa kommuner serviceställen som är integrerade folk- och skolbibliotek även om antalet integrerade bibliotek minskat något i takt med att 11 folkbibliotek lagts ned eller övergått till att bli renodlade skolbibliotek.

De offentligt finansierade biblioteken har sammanlagt ett fysiskt bestånd av 105 miljoner medier vilket motsvarar 11 fysiska medier per invånare, varav 4 medier finns på folkbiblioteken. Majoriteten av de fysiska medierna är böcker med skriven text.

Utlåningen av de fysiska medierna har minskat något i takt med att bibliotek läggs ned. Det är främst folkbibliotekens registrerade utlåning som minskat med 1,5 miljoner lån trots att 55 skolbibliotek i år ingår i deras redovisning. Samtidigt ökar folkbibliotekens utlån på obemannade utlåningsställen där vidare låneregistrering inte sker, vilket i praktiken blir en dold utlåning som inte visas i statistiken. Totalt sett gjordes 76,7 miljoner fysiska lån på de offentligt finansierade biblioteken jämfört med 77,4 året innan, trots att uppräkning i år gjorts för skolbibliotek som inte besvarat undersökningen.

Därtill kommer tillgången till e-medier. På forskningsbiblioteken är användningen av licensierade e-medier helt dominerande jämfört med den fysiska utlåningen. De offentligt finansierade biblioteken har åtminstone 9 432 licenser på olika databaser med e-medier. Den omfattande tillgången till e-medier genererade närmare 48 miljoner sökningar och minst 68 miljoner nedladdningar/lån på alla offentligt finansierade bibliotek. Det är de 37 universitets- och högskolebiblioteksorganisationerna som dominerar, både tillgång till och användningen av e-medier.

E-boksanvändningen på folkbiblioteken har för första året på länge inte ökat nämnvärt. En förklaring kan vara att folkbiblioteksorganisationer begränsar det antal e-böcker som användarna kan ladda ned under en viss tid eller stänger av e-boksutlåningen under året när budgeten för detta är förbrukad. E-boksanvändningen på folkbiblio­teken är därför alltjämt bara några få procent av deras totala utlåning.

De enskilda skolbibliotek, alla kategorier, som ingår i urvalsramen ger service till 450 000 elever av de 1,4 miljoner elever som går i grundskola eller gymnasium. Därtill kommer de integrerade folk- och skolbiblioteken som också ger service till elever.

Efter en uppräkning av bortfallet av svar kan det konstateras att det totalt sett görs 8 046 årsverken på de offentligt finansierade biblioteken av sammanlagt 9 352 personer. Andelen som är utbildade bibliotekarier eller dokumentalister uppgår till 63 procent av antalet årsverken. De enskilda skolbiblioteken har en bemanningsgrad som motsvarar ungefär 0,2 årsverken per 100 elever.

Driftskostnaderna för de offentligt finansierade biblioteken uppgår till 7,5 miljarder kronor. Det innebär att den offentligt finansierade biblioteksverksamheten i Sverige i medeltal kostar 759 kronor per invånare. Enbart folkbiblioteks-verksamheten uppgår till en kostnad av 419 kronor per invånare. De skolbibliotek som besvarat undersökningen köper in fysiska medier för 101 kronor per elev.

De offentlig finansierade biblioteken har egen­genererade intäkter som uppgår till närmare 316 miljoner kronor. Närmare hälften av de egengenererade intäkterna utgörs av att biblioteken säljer bibliotekstjänster till andra organisationer och företag, till exempel folkbibliotek till skolhuvudmän.

Totalt sett rapporteras närmare 88 miljoner fysiska besök på biblioteken. En majoritet, 77 procent, av de fysiska besöken sker på folkbibliotek. Därtill kommer minst 65 miljoner webbesök på de offentligt finansierade bibliotekens webbplatser. Folkbiblioteken rapporterar oförändrat antal besök och högskolebiblioteken ett ökat antal.

Enligt bibliotekslagen ska biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet prioritera personer som talar nationella minoritetsspråk, men endast 0,85 procent av det rapporterade titelbeståndet på biblioteken utgörs av de språken.

Totalt sett finns 68 procent av det tryckta barn- och ungdomsbeståndet i landet på folkbiblioteken. Utlåningen av det tryckta ungdomsbeståndet uppgick till i genomsnitt 15,6 medier per invånare i åldersgruppen 0–17 år.

Det totala beståndet av anpassade medier är 1,6 miljoner. Hälften av de offentligt finansierade bibliotekens bestånd av anpassade medier är talböcker.

Det offentligt finansierade biblioteken i landet anordnade fler än 240 tusen aktivitetstillfällen för sina besökare. I första hand var det olika läsfrämjande aktiviteter som anordnades.

Åkrahäll_gymnasiebiblioteket i Nybro_Foto_Birgitta Gustafsson

Foto: Birgitta Gustafsson. Åkrahäll gymnasiebiblioteket i Nybro.

 

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Sveriges officiella biblioteksstatistik…

… har nu börjat sammanställas. För att få fram de nationella talen för de offentligt finansierade biblioteken i landet krävs många kontroller och justeringar för eventuellt svarsbortfall. Det är ett omfattande arbete, den insamlade statistiken består av mer än en halv miljon värden. Enkäterna är dock fortfarande öppna så det är möjligt att lämna sitt svar och få det publicerat i det webbaserade rapportsystemet med tabeller, diagram och nyckeltal. Men, de kommer inte med i de andra tabellerna som produceras på nationell nivå. Biblioteken har nu haft möjlighet att besvara enkäten under 11 veckor. Ett stort tack till alla som svarat!

Uppgifterna från skol- och gymnasiebiblioteken skickas vidare till Skolverket, som publicerar uppgift om respektive skolas tillgång till bemannat skolbibliotek på deras webbplats Välja skola. Den slutliga publiceringen av statistiken presenteras i en rapport 25 majdenna webbplats.

Tranströmerbiblioteket

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Här sitter vi och väntar…

Nu har samtliga bibliotek i 114 kommuner besvarat årets insamling av Sveriges officiella biblioteksstatistik. Ett stort tack till alla som svarat! Resultaten finns redan preliminärpublicerade i tabeller och diagram i Biblioteksstatistikdatabasen http://bibstat.kb.se/reports.

Men, vi behöver få svar från fler bibliotek för att de kommunala och regionala rapporterna ska bli korrekta. Det är främst landets skolbibliotek som ännu inte hunnit svara. Oftast bemannas skolbiblioteken av en person som har en deltidstjänst och därför har skolbibliotekspersonalen svårt att hinna ta fram de uppgifter som ingår i statistiken.

Biblioteksstatistiken är generellt mycket uppmärksammad av beslutsfattare i kommuner och regioner, journalister samt politiker på nationell nivå. Det märker vi genom alla frågor som ställs och genom de tusentals besök på webben som görs varje månad.

Idag skickar vi ut en påminnelse till alla som ännu inte markerat sin enkät som klar. För att man ska kunna ”skicka in” enkäten krävs att alla obligatoriska fält är ifyllda på något sätt. Uppstår något problem så går det som vanligt bra att kontakta
biblioteksstatistik (at) kb.se

Den nationella sammanställningen i form av skriven rapport med tabeller och diagram publiceras 25 maj.

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Kom med förslag till ny COUNTER-standard

De flesta som jobbar med e-resurser är nog bekanta med den så kallade Counterstatistiken. Det är en standard för hur förlag ska rapportera statistik till sina kunder på ett transparent sätt. Den används bland annat som underlag i inköps/uppsägningsbeslut och ligger även till grund för delar av den nationella biblioteksstatistiken. Det är ett viktigt verktyg i e-resursarbetet, men det är inte perfekt. Därför håller den ideella organisationen Counter nu på att ta fram en ny release (den femte i ordningen) av standarden. Syftet är generell förbättring, potentiell utökning (open access, altmetrics, b.la.) och att arbeta bort tvetydigheter som idag gör att det ibland är svårt att jämföra statistikrapporter mellan förlag. 

Undertecknad sitter sedan januari i år med i Counters ’executive committee’, som består av cirka femton personer från diverse bibliotek, förlag samt systemleverantörer, och fattar beslut om standardens utveckling. För rådgivning i diverse frågor finns även ett löst sammansatt ’advisory board’ bestående cirka fyrtio personer med olika kompetenser. Utöver det här så uppskattas kommentarer och förslag från alla som jobbar med Counters statistikrapporter på något sätt. Eftersom arbetet med en ny release precis har påbörjats så är det extra värdefullt med input. Om ni har några åsikter, förbättringsförslag eller klagomål så får ni gärna skicka dem till mig så för jag dem vidare. Svensk representation i Counters beslutande organ bör utnyttjas för att få gehör för vår syn på e-resursstatistik.

 Daniel Albertsson, bibliotekarie, SLU-biblioteket, daniel.albertsson[krumelur]slu.se

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Smygkika på 2015 års biblioteksstatistik

Du kan redan nu ta del av delar av biblioteksstatistiken för 2015. Just nu visas ca 600 färdiga och godkända enkäter i KB:s rapportsystem direkt på webben, länk till rapportsystemet. Värdena är preliminära.  Eftersom vi önskat att alla bibliotek skulle ha svarat innan 1 mars så är nu fler just i färd med att skicka in sina svar. Succesivt publicerar vi rapporterna så fort vi hunnit kontrollera svaren.

Ska du skicka in din enkät och väntar på någon enstaka uppgift från annat håll, är det bättre att skicka in enkäten nu och senare komplettera med enstaka uppgifter till biblioteksstatistik@kb.se.

Verksamhetsrapport

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Öppettider på folkbiblioteken 2016

Folkbiblioteken är viktiga platser för möten, kunskap, kultur, information och upplevelser. Men endast ett av fyra folkbibliotek har öppet minst 40 timmar i veckan.

Under januari månad genomfördes en kartläggning av folkbibliotekens öppettider. Länk till rapporten.

Fyra av tio folkbibliotek har öppet mindre än 20 timmar i veckan. Därför är de inte alltid så tillgängliga för användarna även om de ofta är den enda institutionen för kultur och information som finns på mindre orter.

Folkbibliotekens uppdrag har under de senaste åren skärpts samtidigt som kommunerna fortsätter att lägga ned folkbiblioteksfilialer och korta öppettiderna. Folkbiblioteken får mer att göra och mindre tid att göra det på.

Budgetramarna för biblioteksverksamheterna i kommunerna leder många gånger till att filialer läggs ned för att kunna kvalitetsförbättra och koncentrera verksamheten inom given budgetram på de andra biblioteken och till exempel satsa på ökade öppettider där.

Begränsade öppettider på folkbiblioteken leder till att alla användargrupper inte kan besöka dem fysiskt. Totalt sett har endast 13 procent, 144 stycken, av landets folkbibliotek öppet på söndagar och 38 procent har öppet på lördagar. Restiden till ett helgöppet bibliotek blir milslång för många. Ändå är helgerna ofta den tid som till exempel föräldrar och barn har möjlighet att besöka biblioteken tillsammans.

Tillgången till folkbibliotek är inte likvärdig för användarna. Det är stora skillnader mellan olika län. Den många gånger långa resvägen till närmaste folkbibliotek i kombination med korta öppettider främjar inte användningen. Användarna begränsas till de funktioner som de kan använda via webben. Många gånger blir bokbussen lösningen, men antalet bokbussar har inte ökat fastän folkbiblioteksfilialer läggs ned.

Kartläggningen är gjord med ett användarperspektiv och resultatet visar att 844 av de ca. 1118 folkbibliotek som finns i Sverige har kortare öppettid än 40 timmar per vecka. 480 folkbibliotek har öppet mindre än 20 timmar per vecka. 209 folkbibliotek har öppet mindre än 10 timmar per vecka. Endast 24 folkbibliotek har öppet 60 timmar eller mer. Slutsatsen blir att de offentliga rummen, som folkbiblioteken ofta beskrivs som, ofta har stängt.

Kista bibliotek Öppettider på folkbibliotek 2016

 

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | 2 kommentarer

Vissa statistikuppgifter är förifyllda

För att underlätta insamlingen av biblioteksstatistiken har vi i år fått några av statistikuppgifterna direkt från leverantörer och myndigheter. Nedladdningen från Eira är redan ifylld i sjukhusbibliotekens enkäter. Antalet helårsstudenter har fyllts i högskolebibliotekens enkäter och vi kommer att fylla i uppgifter om invånarantal i kommunerna och antal unga 0–17 år. Om de förifyllda uppgifterna inte är kompletta, går det naturligtvis utmärkt att ändra dem. Ett stort tack till leverantörerna!

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | 4 kommentarer

Statistikenkäten och olika webbläsare

Just nu pågår insamlingen av Sveriges officiella biblioteksstatistik via en webbenkät. Ca 2300 offentligt finansierade bibliotek omfattas av undersökningen. Tyvärr har vi upptäckt att webbenkäten uppträder lite olika beroende på vilken webbläsare som används. Om du just nu upplever att det är problem med webbenkäten så kan problemet försvinna om du byter till en annan webbläsare eller en yngre version av den du redan har. Google Chrome och Mozilla Firefox är två olika webbläsare som du kan hämta gratis. Vi jobbar på problemet!

Om inte länken till enkäten fungerar beror det vanligen på att du har en hög säkerhetsinställning i ditt e-postprogram. Kopiera då HELA länktexten och klistra in den i webbläsarens adressfält (där man skriver www annars). Tryck sedan Enter. Då löser sig vanligen det problemet och du kommer direkt in i enkäten.

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Årets statistikinsamling är påbörjad

Årets biblioteksstatistikenkät är nu utskickad till de offentligt finansierade biblioteksorganisationerna i landet. Totalt sett skickades över 1300 enkäter ut via e-post till de 2300 offentligt finansierade bibliotek som finns, eftersom vissa biblioteksorganisationer samredovisar alla sina serviceställen i en och samma enkät. I år gick enkäten ut till sammanlagt 903 enskilda skolbibliotek som finns på de närmare 6000 skolenheter som finns på grund- och gymnasieskolorna.

Kungliga biblioteket är statistikansvarig myndighet och undersökningen är en del av Sveriges officiella statistik som görs enligt lagen om den officiella statistiken SFS 2001:99. De organisationer som tillfrågas är skyldiga att besvara de obligatoriska frågorna i undersökningen. Svarstiden är sex veckor.

Du kan läsa allt om undersökningen via denna länk. De offentlig finansierade biblioteken som tillfrågas kan du titta på via Sverigekartan.

För att underlätta för de som ska besvara undersökningen finns nu en skrift om biblioteksstatistiksystemet.

Redan de första timmarna har vi fått in 5 svar. Stort tack för snabb respons!

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar