Ibland blir det för många bibliotek i statistiken

Det första alla frågar om biblioteksstatistiken är om det blir fler eller färre bibliotek i Sverige. Men att räkna bibliotek med webbenkäter är inte alltid så lätt.

Just nu pågår insamlingen av Sveriges officiella biblioteksstatistik. Närmare 2 300 bibliotek ingår i undersökningen. Varje bibliotek som ligger på en unik gatuadress räknas som en enhet. Den nedre gränsen för att ett bibliotek på en unik adress ska ingå i undersökningen är att de

  • är offentligt finansierade till hel eller del
  • har avsatt bemanning för biblioteksverksamhet om minst 20 timmar i veckan eller ett halvt årsverke
  • på något sätt är tillgängliga för allmänheten (skolbibliotek: eleverna)

Det måste finnas en gräns för att man ska kunna svara på frågan om något ökar eller minskar. Vi har lagt in alla bibliotek som vi hittat och som uppfyller kriterierna i http://biblioteksdatabasen.libris.kb.se/library/1006/ . Biblioteksdatabasen utgör så att säga adressregistret för statistikinsamlingen, enkäterna går till de personer som uppges som statistikansvariga där. Beroende på om man har inloggning i Libris Biblioteksdatabasen eller inte ser man alla eller delar av uppgifterna som läggs in om varje bibliotek.

Ibland uppstår det problem. Stora bibliotekorganisationer fyller i samma e-post på statistikansvarig på alla sina serviceställen även om de tänkt samredovisa alla serviceställen i en och samma enkät. Ett e-postmeddelande för varje serviceställe gå då ut. Därför kan det vara bra att det endast finns e-post till statistikansvarig på det biblioteket där personen som ska samredovisa befinner sig. Det är också bra om gatuadressen under rubriken statistik står kvar, vi använder den för att positionsbestämma bibliotekets läge.

Antalet serviceställen som rapporteras på fråga 2 ska aldrig kunna överstiga det antal serviceställen på olika gatuadresser som kryssats för i enkätens början, se http://bibstat.kb.se/surveys/example . I så fall blir det övertäckning i statistiken, vilket påverka kvaliteten och jämförbarheten mellan olika kommuner och biblioteksorganisationer negativt. Om en kommun har 10 skolbibliotek som ingår i urvalsramen och 5 som inte gör det, ska man redovisa för de 10 som ingår och inte alla 15.

Många enskilda skolbibliotek som svarar i en enskild enkät uppger att de är integrerade, för att de arbetar integrerat med skolan, men det som avses med ett integrerat serviceställe är att ett bibliotek har två funktioner eller vänder sig till flera målgrupper. Till exempel folk- och skolbibliotek som är integrerade genom ett politiskt beslut, eller sjukhusbibliotek som enligt beslut har både en allmän- och medicinsk del.

Om det uppstår några problem med detta, vänligen kontakta biblioteksstatistik@kb.se. Stort tack på förhand för årets siffror!

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Videomöten om biblioteksstatistikinsamlingen

Vid tre tillfällen, kanske blir det fler om det finns intresse, öppnar vi videomöte för att svara på frågor om årets insamling av Sveriges officiella biblioteksstatistik. Du kan delta via ljud eller chatt och ställa dina frågor, eller bara titta på. Klicka på bilden nedan en stund innan mötet, så kommer du in. Välkommen!

  • Måndag 23 januari klockan 10–11
  • Fredag 27 januari klockan 13–14
  • Fredag 3 februari klockan 10–11

Nu finns det också en film som handlar om biblioteksstatistikformuläret.

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Biblioteksstatistikenkäterna är utskickade till landets bibliotek

Insamlingen av 2016 års biblioteksstatistik har nu påbörjats och redan första dagen fick vi in 12 svar. Biblioteksorganisationerna besvarar undersökningen via en webbenkät. Frågorna ska vara besvarade senast 1 mars 2017. När respektive bibliotek skickat in sin enkät, kontrolleras svaren och publiceras därefter omedelbart i Biblioteksstatistikdatabasen som nås av alla via webben. Du kan därför se preliminärresultaten för vissa enskilda biblioteksorganisationer redan i idag. Den nationella sammanställningen för riket, per kommun och per bibliotekstyp presenteras i en skriftlig rapport 24 maj. Anledningen till att rapporten dröjer är att statistiken måste justeras för det bortfall av svar som uppstår på olika frågor.

På sidan som heter Allt om biblioteksstatistiken finner de biblioteksorganisationer som tillfrågas stöd och hjälp inför arbetet. Förfrågningar skickas till biblioteksstatistik@kb.se eller telefon 010-7093639.

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Biblioteksstatistikfilmen är nu lanserad

Filmen som handlar om Sveriges officiella biblioteksstatistik är nu äntligen här. Syftet med filmen är att ge en snabb introduktion till enkätifyllandet. Som vanligt skickar vi ut enkäten i början av januari till de offentligt finansierade biblioteken via e-post till den person i varje biblioteksorganisation som står som statistikansvarig i Biblioteksdatabasen. Det här är länken till filmen.

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Insamlingen av Sveriges officiella biblioteksstatistik

KB har uppdraget att samlar in Sveriges officiella biblioteksstatistik. Vi planerar att kontakta alla bibliotek torsdagen 12 januari 2017. Vi skickar ett e-postmeddelande med en unik enkätlänk till den person som står som statistikansvarig för respektive bibliotek i Biblioteksdatabasen. Enkäten är densamma som föregående år, du kan redan nu titta på en exempelenkät. Vi önskar som vanligt att enkäten ska vara besvarad innan 1 mars 2017. När vi får in kompletta svar, preliminärpubliceras resultaten efter kontroll i Biblioteksstatistikdatabasen. Där visas de preliminära resultaten för enskilda biblioteksorganisationer tillsammans med nyckeltal och diagram.

På sidan Allt om biblioteksstatistiken hittar du alla möjliga länkar till information och material som kan vara bra att använda sig av när man ska lämna uppgifterna om sitt bibliotek. Vi letar just nu efter nya bibliotek som öppnats någon gång under 2015 eller 2016. Om du känner till ett nyöppnat bibliotek får du gärna tipsa oss, skriv till biblioteksstatistik@kb.se.

14991194_10155008574334123_753394742905976687_o

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Olika användning på olika bibliotekstyper

Användningen av olika typer av medier på olika bibliotekstyper skiljer sig mycket åt. Särskilt tydligt kan detta visas genom att jämföra utlåningen/användningen på folkbiblioteken jämfört med universitets- och högskolebiblioteken. På universitets- och högskolebiblioteken dominerar användningen av e-medier, främst seriella e-publikationer, tidskrifter. Folkbiblioteken däremot domineras fortfarande av fysisk bokutlåning, främst tryckta men också ljud- och talböker som ligger på fysiska medier. Användningen av andra medietyper såsom musik, grafik, film etc. är så liten att den knappt syns i ett jämförande diagram. Sju av tio ”lån” är en bok i någon form på dessa två bibliotekstyper.

Sveriges officiella biblioteksstatistik 2015

Sveriges officiella biblioteksstatistik 2015

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Mindre än en procent till folkbiblioteken

Det har hänt att en och annan politiker fått för sig att dra ned på folkbiblioteksverksam-heten för att få ihop den kommunala budgeten. Men i praktiken utgör ofta den kommunala biblioteksverksamheten en försvinnande liten andel av de kommunala driftskostnaderna. I genomsnitt är 0,65 procent av bruttokostnaden för kommunal driftsverksamhet de totala driftskostnaderna för folkbiblioteksverksamheten i kommunen. Ibland inkluderar det även skolbiblioteksverksamheten eftersom 445 av de 1145 folkbiblioteken år 2015 är integrerade folk- och skolbibliotek. Totalt sett betalar mer än hälften av kommunerna långt under rikssnittet för sin biblioteksverksamhet. Ibland så lite som 0,3 procent av sin totala driftsbudget. Tabellen visar andel kommuner som betalar olika stor andel av sin driftsbudget till folkbiblioteksverksamheten 2015:

bibliotekens-andel-av-driftskostnaderna

Beräkningarna grundar sig på uppgifter om 265 kommuner som lämnat uppgift till Sveriges officiella biblioteksstatistik till KB och uppgift om bruttokostnad för driftsverksamhet till SCB för verksamhetsår 2015.

 

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | 2 kommentarer

Folkbibliotek anpassar sig efter användarna

Biblioteken ska bland annat ägna särskild uppmärksamhet åt personer som har annat modersmål än svenska. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. Men är de det?

Ja, det syns tydligt att folkbiblioteken anpassar sitt utbud efter det behov som användarna i kommunen har. Åtminstone i genomsnitt, du vet hur det är med statistik. I kommuner där mindre än 70 procent av befolkningen är födda i Sverige är 76 procent av de fysiska titelbeståndet på folkbiblioteken antingen på svenska eller något nationellt minoritetsspråk, dvs 24 procent är på andra språk. I kommuner där mer än 90 procent av befolkningen är födda i Sverige är i genomsnitt 92 procent av det fysiska titelbeståndet på svenska eller nationella minoritetsspråk, dvs. 8 procent av de fysiska titelbeståndet är på andra språk.

mangsprak2015Uppgifterna är hämtade från Sveriges officiella biblioteksstatistik 2015 och SCB 2014. Uppgifterna baseras på 241 kommuner.

 

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Lån eller omlån, något att tänka på

omlan_2015En av de vanligaste frågorna som journalister ställer är om utlåningen på biblioteken ökat eller minskat. Utlåningen ses som ett faktiskt värde på om biblioteken blivit mer eller mindre populära hos användarna.

Men utlåningstal kan ibland vara lite luriga, beroende på hur de används. Det ingår omlån av redan lånade fysiska medier i utlåningsstatistiken. Användaren lånar sin bok och hinner inte läsa klart den på utsatt tid och lånar därför om boken, via ett fysiskt besök eller via webben.

Olika bibliotek har olika utlåningsregler och ibland också olika utlåningsregler för olika typer av medier. En tryckt bok kanske får lånas i en månad, medan en videofilm ska lämnas tillbaka inom två veckor. Bibliotek som har väldigt korta lånetider registrerar därför i genomsnitt fler omlån och det höjer deras totala utlåningsstatistik. Det finns också bibliotek där mediet automatiskt registreras som omlånat med jämna intervall så länge ingen annan person har ställt sig i kö på det.

Därför kan det vara av intresse att titta på hur många gånger medierna lånas initialt. I genomsnitt är 24 procent av den fysiska utlåningen på folkbiblioteken omlån och 70 procent är omlån på universitets- och högskolebiblioteken.

Totalt sett är cirka 68 procent av all fysisk utlåning på de offentligt finansierade biblioteken i Sverige initiala lån, drygt 52 miljoner utav den sammanlagda fysiska utlåningen som är närmare 77 miljoner. Andel omlån på olika bibliotek och mellan olika bibliotekstyper varierar mellan mindre än 10 procent till över 90 procent.

Vid en betraktelse av andelen initiala fysiska lån på folkbiblioteken i olika kommuner framkommer stora skillnader, allt mellan två initiala lån per invånare 2015 till över 11 stycken.

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Rapport om skolbibliotek som pedagogisk resurs

Länk till rapporten om skolbibliotek som pedagogisk resurs 2016

Rapporten visar på alla de viktiga uppgifter som skolbiblioteken har som gör att de fungerar som den pedagogiska resurs de är tänkta att vara, så att eleverna lättare ska kunna nå sina utbildningsmål.

Undersökningen har besvarats av de skolbibliotek i landet som är resurs­starkast och mest aktiva. Det vill säga de enskilda skolbibliotek som har minst 20 timmar avsatt bemanning per vecka för skolbibliotekets verksamhet.

Rapportens innehåll fungerar också som inspiration för beslutsfattare, skolledare, pedagoger och naturligtvis skolbibliotekspersonal för det fortsatta arbetet.

Utan skolbiblioteken skulle eleverna ha bristande tillgång till nivåanpassad läsning och läsfrämjande aktiviteter. De skulle få färre medie- och informationsfärdigheter. Lärarna skulle inte få det stöd som skolbiblioteken kan ge i form av informationsresurser och pedagogiska insatser rörande medie- och informationskunnighet.

Skolbiblioteken är därför särskilt viktiga för de elevgrupper som prioriteras i bibliotekslagen. Två av tre skolbibliotek gör insatser för elever med läsnedsättning. Hälften gör särskilda insatser för elever med annat modersmål än svenska.

Trots att det är de mest bemannade skolbiblio­teken i landet som tillfrågats i undersökningen framkommer det indirekt av de svarandes egna kommentarer att bemanningsgraden ibland är för låg för att de ska nå upp till sin fulla potential som pedagogisk resurs.

Resultaten visar på fyra grundproblem som skolbiblioteksverksamheterna står inför för att de fullt ut ska kunna utgöra en pedagogisk resurs för eleverna. De svarande rapporterar:

  1. För låg bemanning.
  2. Skolledarnas kunskap om och intresse för skolbibliotek.
  3. Lärarnas kunskap om och intresse för skolbibliotek.
  4. Fysiska resursbrister.

Närmare vart fjärde skolbibliotek har inte något samarbete med vare sig rektor eller annan skolledningspersonal. 16 procent av de svarande uppger också att rektor eller annan skolledningspersonal inte heller medverkar i styrningen av skolbibliotekets verksamhet.

Hälften av skolbiblioteken har inte en särskild plan för verksamheten och detta skulle kunna vara en orsak till att åtta av tio skolbibliotek saknar fastställda målbilder för elevernas informations­färdigheter.

I tre av fyra skolbibliotek har eleverna möjlighet att låna när personalen inte är på plats. En fjärdedel av skolbiblioteken har ett elevråd med elevrepresentanter.

Rättelse 2016-09-02: I rapporten förekommer en missledande formulering om skolbiblioteken i Lund. Egentligen förhåller det sig så att skolbiblioteken hör organisatoriskt till respektive skola med rektor som ansvarig. Merparten av skolbibliotekarierna är anställda direkt av respektive skola. För ett antal av tjänsterna gäller att skolbibliotekarierna är anställda av Folkbiblioteken i Lund, men deras tjänster är då tydligt formulerade i avtal där rektor står för medarbetarsamtal samt för att ansvara för verksamheten och utveckling. SBC hör sedan 1997 till Folkbiblioteken (Kultur – och Fritidsförvaltningen) med konsultativt uppdrag för skolbiblioteksutveckling i Lund.

Tullängsgymnasietsbibliotek_Åsa_Norlund

Tullängsgymnasiets bibliotek. Foto: Åsa Norlund. Ett stort tack till alla anställda på skolbibliotek som bidragit med bilder till rapporten!

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Okategoriserade, Skolbibliotek, UppdragPlaner | 1 kommentar