Vad händer när bibliotek inte svarar?

Idag är det 1 mars och vi hade önskat att de flesta offentligt finansierade biblioteken som tillfrågas inom ramen för Sveriges officiella biblioteksstatistik hade besvarat enkäterna idag. Många har tagit kontakt med oss och förklarat varför de är lite sena, det kan bero på många saker och det förstår vi. Sjukdom, biblioteksystemdatafel, pressad arbetssituation, personalavgång, väntan på ekonomiavdelningen och sportlov.

Det som händer under den närmaste veckan är att vi skickar ut automatiska påminnelser till de som ännu inte skickat in enkäten. Ibland kan det hända att bibliotek har besvarat alla frågorna, men glömt att trycka på Skicka-knappen, även dessa får de automatiska påminnelserna om de inte fyllt i exakt alla fält. Enligt lagen om den officiella statistiken måste de obligatoriska uppgifterna besvaras, ytterst är det huvudmannen som bär detta ansvar.

Så fort biblioteket skickat in sitt svar, gör vi först en snabbkontroll att värden inte är orimliga och preliminärpublicerar sedan uppgifterna direkt via http://bibstat.kb.se/reports. De första preliminära resultaten publiceras därför redan i januari.

Vi har ett datum för slutlig publicering av statistiken som vi måste hålla, enligt de förordningar och lagar som finns om den officiella statistiken. I år gör vi slutlig publicering av statistiken 24 maj. Fram tills dess ska vi göra olika kontroller av de lämnade värdena och ersätta med beräknade värden där värde saknas. Vi återkopplar till bibliotek som lämnat mycket olika värden olika år. Om vi inte skulle ”räkna upp” bortfallet av svar blir rikstalen för hela Sverige alldeles för låga för att de skulle kunna användas på ett vettigt sätt. Totalt sett består statistiken av flera hundra tusen värden och arbetet med att få fram rättvisande länstal och rikstal tar därför tid. Ibland korrigerar vi också 2015 års statistik när uppgiftslämnare hittat felaktigheter i sin tidigare redovisning. Nu förekommer också många länsgemensamma samarbeten som påverkar hur statistiken kan lämnas, oftast måste detta sedan justeras manuellt för att det inte ska bli dubbelräkning på länsnivå.

Innan vi kan skriva rapporten måste tabellerna vara helt färdiga. Ju fler värden som biblioteken besvarar desto mindre arbete får vi på KB med att ersätta de värden som saknas. Om alla hade kunnat besvara alla frågor redan i januari hade vi redan nu publicerat slutrapporten. Vi får ofta frågor om det inte går bra att besvara enkäten i april eftersom de slutliga värdena inte presenteras förrän i maj. Men eftersom varje liten ändring/tillägg påverkar de kommunala sammanställningarna, länstalen och rikstalen så måste vi redan inom någon vecka ”låsa” tabellerna för att gå vidare med arbetet.

Vanligen får vi svar från alla folkbiblioteksorganisationer i landet och det är vi mycket tacksamma för! Däremot är det inte alltid så att alla skolbibliotek inser värdet av att lämna uppgifter eller har tid att avsätta till detta och det påverkar de sammanlagda kommunala beräkningarna. Om något skolbibliotek i en kommun uteblir med svar kan sedan kommunen inte använda statistiken för att till exempel följa upp samlade mål i sin biblioteksplan. Skolbiblioteksstatistiken är mycket efterfrågad av olika beslutsfattare, kommunal- och rikspolitiker, rektorer och andra skolhuvudmän.

För att biblioteksstatistiken ska blir ett värdefullt instrument för att stärka bibliotekens roll och visa på utvecklingen över tid, hoppas vi nu här idag att alla svarar så fort de bara kan. Stort tack på förhand för era svar! Särskilt stort tack till alla bibliotek som redan svarat!!!

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Ibland blir det för många bibliotek i statistiken

Det första alla frågar om biblioteksstatistiken är om det blir fler eller färre bibliotek i Sverige. Men att räkna bibliotek med webbenkäter är inte alltid så lätt.

Just nu pågår insamlingen av Sveriges officiella biblioteksstatistik. Närmare 2 300 bibliotek ingår i undersökningen. Varje bibliotek som ligger på en unik gatuadress räknas som en enhet. Den nedre gränsen för att ett bibliotek på en unik adress ska ingå i undersökningen är att de

  • är offentligt finansierade till hel eller del
  • har avsatt bemanning för biblioteksverksamhet om minst 20 timmar i veckan eller ett halvt årsverke
  • på något sätt är tillgängliga för allmänheten (skolbibliotek: eleverna)

Det måste finnas en gräns för att man ska kunna svara på frågan om något ökar eller minskar. Vi har lagt in alla bibliotek som vi hittat och som uppfyller kriterierna i http://biblioteksdatabasen.libris.kb.se/library/1006/ . Biblioteksdatabasen utgör så att säga adressregistret för statistikinsamlingen, enkäterna går till de personer som uppges som statistikansvariga där. Beroende på om man har inloggning i Libris Biblioteksdatabasen eller inte ser man alla eller delar av uppgifterna som läggs in om varje bibliotek.

Ibland uppstår det problem. Stora bibliotekorganisationer fyller i samma e-post på statistikansvarig på alla sina serviceställen även om de tänkt samredovisa alla serviceställen i en och samma enkät. Ett e-postmeddelande för varje serviceställe gå då ut. Därför kan det vara bra att det endast finns e-post till statistikansvarig på det biblioteket där personen som ska samredovisa befinner sig. Det är också bra om gatuadressen under rubriken statistik står kvar, vi använder den för att positionsbestämma bibliotekets läge.

Antalet serviceställen som rapporteras på fråga 2 ska aldrig kunna överstiga det antal serviceställen på olika gatuadresser som kryssats för i enkätens början, se http://bibstat.kb.se/surveys/example . I så fall blir det övertäckning i statistiken, vilket påverka kvaliteten och jämförbarheten mellan olika kommuner och biblioteksorganisationer negativt. Om en kommun har 10 skolbibliotek som ingår i urvalsramen och 5 som inte gör det, ska man redovisa för de 10 som ingår och inte alla 15.

Många enskilda skolbibliotek som svarar i en enskild enkät uppger att de är integrerade, för att de arbetar integrerat med skolan, men det som avses med ett integrerat serviceställe är att ett bibliotek har två funktioner eller vänder sig till flera målgrupper. Till exempel folk- och skolbibliotek som är integrerade genom ett politiskt beslut, eller sjukhusbibliotek som enligt beslut har både en allmän- och medicinsk del.

Om det uppstår några problem med detta, vänligen kontakta biblioteksstatistik@kb.se. Stort tack på förhand för årets siffror!

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Videomöten om biblioteksstatistikinsamlingen

Vid tre tillfällen, kanske blir det fler om det finns intresse, öppnar vi videomöte för att svara på frågor om årets insamling av Sveriges officiella biblioteksstatistik. Du kan delta via ljud eller chatt och ställa dina frågor, eller bara titta på. Klicka på bilden nedan en stund innan mötet, så kommer du in. Välkommen!

  • Måndag 23 januari klockan 10–11
  • Fredag 27 januari klockan 13–14
  • Fredag 3 februari klockan 10–11

Nu finns det också en film som handlar om biblioteksstatistikformuläret.

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Biblioteksstatistikenkäterna är utskickade till landets bibliotek

Insamlingen av 2016 års biblioteksstatistik har nu påbörjats och redan första dagen fick vi in 12 svar. Biblioteksorganisationerna besvarar undersökningen via en webbenkät. Frågorna ska vara besvarade senast 1 mars 2017. När respektive bibliotek skickat in sin enkät, kontrolleras svaren och publiceras därefter omedelbart i Biblioteksstatistikdatabasen som nås av alla via webben. Du kan därför se preliminärresultaten för vissa enskilda biblioteksorganisationer redan i idag. Den nationella sammanställningen för riket, per kommun och per bibliotekstyp presenteras i en skriftlig rapport 24 maj. Anledningen till att rapporten dröjer är att statistiken måste justeras för det bortfall av svar som uppstår på olika frågor.

På sidan som heter Allt om biblioteksstatistiken finner de biblioteksorganisationer som tillfrågas stöd och hjälp inför arbetet. Förfrågningar skickas till biblioteksstatistik@kb.se eller telefon 010-7093639.

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Biblioteksstatistikfilmen är nu lanserad

Filmen som handlar om Sveriges officiella biblioteksstatistik är nu äntligen här. Syftet med filmen är att ge en snabb introduktion till enkätifyllandet. Som vanligt skickar vi ut enkäten i början av januari till de offentligt finansierade biblioteken via e-post till den person i varje biblioteksorganisation som står som statistikansvarig i Biblioteksdatabasen. Det här är länken till filmen.

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Insamlingen av Sveriges officiella biblioteksstatistik

KB har uppdraget att samlar in Sveriges officiella biblioteksstatistik. Vi planerar att kontakta alla bibliotek torsdagen 12 januari 2017. Vi skickar ett e-postmeddelande med en unik enkätlänk till den person som står som statistikansvarig för respektive bibliotek i Biblioteksdatabasen. Enkäten är densamma som föregående år, du kan redan nu titta på en exempelenkät. Vi önskar som vanligt att enkäten ska vara besvarad innan 1 mars 2017. När vi får in kompletta svar, preliminärpubliceras resultaten efter kontroll i Biblioteksstatistikdatabasen. Där visas de preliminära resultaten för enskilda biblioteksorganisationer tillsammans med nyckeltal och diagram.

På sidan Allt om biblioteksstatistiken hittar du alla möjliga länkar till information och material som kan vara bra att använda sig av när man ska lämna uppgifterna om sitt bibliotek. Vi letar just nu efter nya bibliotek som öppnats någon gång under 2015 eller 2016. Om du känner till ett nyöppnat bibliotek får du gärna tipsa oss, skriv till biblioteksstatistik@kb.se.

14991194_10155008574334123_753394742905976687_o

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Olika användning på olika bibliotekstyper

Användningen av olika typer av medier på olika bibliotekstyper skiljer sig mycket åt. Särskilt tydligt kan detta visas genom att jämföra utlåningen/användningen på folkbiblioteken jämfört med universitets- och högskolebiblioteken. På universitets- och högskolebiblioteken dominerar användningen av e-medier, främst seriella e-publikationer, tidskrifter. Folkbiblioteken däremot domineras fortfarande av fysisk bokutlåning, främst tryckta men också ljud- och talböker som ligger på fysiska medier. Användningen av andra medietyper såsom musik, grafik, film etc. är så liten att den knappt syns i ett jämförande diagram. Sju av tio ”lån” är en bok i någon form på dessa två bibliotekstyper.

Sveriges officiella biblioteksstatistik 2015

Sveriges officiella biblioteksstatistik 2015

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Mindre än en procent till folkbiblioteken

Det har hänt att en och annan politiker fått för sig att dra ned på folkbiblioteksverksam-heten för att få ihop den kommunala budgeten. Men i praktiken utgör ofta den kommunala biblioteksverksamheten en försvinnande liten andel av de kommunala driftskostnaderna. I genomsnitt är 0,65 procent av bruttokostnaden för kommunal driftsverksamhet de totala driftskostnaderna för folkbiblioteksverksamheten i kommunen. Ibland inkluderar det även skolbiblioteksverksamheten eftersom 445 av de 1145 folkbiblioteken år 2015 är integrerade folk- och skolbibliotek. Totalt sett betalar mer än hälften av kommunerna långt under rikssnittet för sin biblioteksverksamhet. Ibland så lite som 0,3 procent av sin totala driftsbudget. Tabellen visar andel kommuner som betalar olika stor andel av sin driftsbudget till folkbiblioteksverksamheten 2015:

bibliotekens-andel-av-driftskostnaderna

Beräkningarna grundar sig på uppgifter om 265 kommuner som lämnat uppgift till Sveriges officiella biblioteksstatistik till KB och uppgift om bruttokostnad för driftsverksamhet till SCB för verksamhetsår 2015.

 

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | 2 kommentarer

Folkbibliotek anpassar sig efter användarna

Biblioteken ska bland annat ägna särskild uppmärksamhet åt personer som har annat modersmål än svenska. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. Men är de det?

Ja, det syns tydligt att folkbiblioteken anpassar sitt utbud efter det behov som användarna i kommunen har. Åtminstone i genomsnitt, du vet hur det är med statistik. I kommuner där mindre än 70 procent av befolkningen är födda i Sverige är 76 procent av de fysiska titelbeståndet på folkbiblioteken antingen på svenska eller något nationellt minoritetsspråk, dvs 24 procent är på andra språk. I kommuner där mer än 90 procent av befolkningen är födda i Sverige är i genomsnitt 92 procent av det fysiska titelbeståndet på svenska eller nationella minoritetsspråk, dvs. 8 procent av de fysiska titelbeståndet är på andra språk.

mangsprak2015Uppgifterna är hämtade från Sveriges officiella biblioteksstatistik 2015 och SCB 2014. Uppgifterna baseras på 241 kommuner.

 

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Lån eller omlån, något att tänka på

omlan_2015En av de vanligaste frågorna som journalister ställer är om utlåningen på biblioteken ökat eller minskat. Utlåningen ses som ett faktiskt värde på om biblioteken blivit mer eller mindre populära hos användarna.

Men utlåningstal kan ibland vara lite luriga, beroende på hur de används. Det ingår omlån av redan lånade fysiska medier i utlåningsstatistiken. Användaren lånar sin bok och hinner inte läsa klart den på utsatt tid och lånar därför om boken, via ett fysiskt besök eller via webben.

Olika bibliotek har olika utlåningsregler och ibland också olika utlåningsregler för olika typer av medier. En tryckt bok kanske får lånas i en månad, medan en videofilm ska lämnas tillbaka inom två veckor. Bibliotek som har väldigt korta lånetider registrerar därför i genomsnitt fler omlån och det höjer deras totala utlåningsstatistik. Det finns också bibliotek där mediet automatiskt registreras som omlånat med jämna intervall så länge ingen annan person har ställt sig i kö på det.

Därför kan det vara av intresse att titta på hur många gånger medierna lånas initialt. I genomsnitt är 24 procent av den fysiska utlåningen på folkbiblioteken omlån och 70 procent är omlån på universitets- och högskolebiblioteken.

Totalt sett är cirka 68 procent av all fysisk utlåning på de offentligt finansierade biblioteken i Sverige initiala lån, drygt 52 miljoner utav den sammanlagda fysiska utlåningen som är närmare 77 miljoner. Andel omlån på olika bibliotek och mellan olika bibliotekstyper varierar mellan mindre än 10 procent till över 90 procent.

Vid en betraktelse av andelen initiala fysiska lån på folkbiblioteken i olika kommuner framkommer stora skillnader, allt mellan två initiala lån per invånare 2015 till över 11 stycken.

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar