Öppettider på folkbiblioteken 2016

Folkbiblioteken är viktiga platser för möten, kunskap, kultur, information och upplevelser. Men endast ett av fyra folkbibliotek har öppet minst 40 timmar i veckan.

Under januari månad genomfördes en kartläggning av folkbibliotekens öppettider. Länk till rapporten.

Fyra av tio folkbibliotek har öppet mindre än 20 timmar i veckan. Därför är de inte alltid så tillgängliga för användarna även om de ofta är den enda institutionen för kultur och information som finns på mindre orter.

Folkbibliotekens uppdrag har under de senaste åren skärpts samtidigt som kommunerna fortsätter att lägga ned folkbiblioteksfilialer och korta öppettiderna. Folkbiblioteken får mer att göra och mindre tid att göra det på.

Budgetramarna för biblioteksverksamheterna i kommunerna leder många gånger till att filialer läggs ned för att kunna kvalitetsförbättra och koncentrera verksamheten inom given budgetram på de andra biblioteken och till exempel satsa på ökade öppettider där.

Begränsade öppettider på folkbiblioteken leder till att alla användargrupper inte kan besöka dem fysiskt. Totalt sett har endast 13 procent, 144 stycken, av landets folkbibliotek öppet på söndagar och 38 procent har öppet på lördagar. Restiden till ett helgöppet bibliotek blir milslång för många. Ändå är helgerna ofta den tid som till exempel föräldrar och barn har möjlighet att besöka biblioteken tillsammans.

Tillgången till folkbibliotek är inte likvärdig för användarna. Det är stora skillnader mellan olika län. Den många gånger långa resvägen till närmaste folkbibliotek i kombination med korta öppettider främjar inte användningen. Användarna begränsas till de funktioner som de kan använda via webben. Många gånger blir bokbussen lösningen, men antalet bokbussar har inte ökat fastän folkbiblioteksfilialer läggs ned.

Kartläggningen är gjord med ett användarperspektiv och resultatet visar att 844 av de ca. 1118 folkbibliotek som finns i Sverige har kortare öppettid än 40 timmar per vecka. 480 folkbibliotek har öppet mindre än 20 timmar per vecka. 209 folkbibliotek har öppet mindre än 10 timmar per vecka. Endast 24 folkbibliotek har öppet 60 timmar eller mer. Slutsatsen blir att de offentliga rummen, som folkbiblioteken ofta beskrivs som, ofta har stängt.

Kista bibliotek Öppettider på folkbibliotek 2016

 

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | 2 kommentarer

Vissa statistikuppgifter är förifyllda

För att underlätta insamlingen av biblioteksstatistiken har vi i år fått några av statistikuppgifterna direkt från leverantörer och myndigheter. Nedladdningen från Eira är redan ifylld i sjukhusbibliotekens enkäter. Antalet helårsstudenter har fyllts i högskolebibliotekens enkäter och vi kommer att fylla i uppgifter om invånarantal i kommunerna och antal unga 0–17 år. Om de förifyllda uppgifterna inte är kompletta, går det naturligtvis utmärkt att ändra dem. Ett stort tack till leverantörerna!

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | 4 kommentarer

Statistikenkäten och olika webbläsare

Just nu pågår insamlingen av Sveriges officiella biblioteksstatistik via en webbenkät. Ca 2300 offentligt finansierade bibliotek omfattas av undersökningen. Tyvärr har vi upptäckt att webbenkäten uppträder lite olika beroende på vilken webbläsare som används. Om du just nu upplever att det är problem med webbenkäten så kan problemet försvinna om du byter till en annan webbläsare eller en yngre version av den du redan har. Google Chrome och Mozilla Firefox är två olika webbläsare som du kan hämta gratis. Vi jobbar på problemet!

Om inte länken till enkäten fungerar beror det vanligen på att du har en hög säkerhetsinställning i ditt e-postprogram. Kopiera då HELA länktexten och klistra in den i webbläsarens adressfält (där man skriver www annars). Tryck sedan Enter. Då löser sig vanligen det problemet och du kommer direkt in i enkäten.

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Årets statistikinsamling är påbörjad

Årets biblioteksstatistikenkät är nu utskickad till de offentligt finansierade biblioteksorganisationerna i landet. Totalt sett skickades över 1300 enkäter ut via e-post till de 2300 offentligt finansierade bibliotek som finns, eftersom vissa biblioteksorganisationer samredovisar alla sina serviceställen i en och samma enkät. I år gick enkäten ut till sammanlagt 903 enskilda skolbibliotek som finns på de närmare 6000 skolenheter som finns på grund- och gymnasieskolorna.

Kungliga biblioteket är statistikansvarig myndighet och undersökningen är en del av Sveriges officiella statistik som görs enligt lagen om den officiella statistiken SFS 2001:99. De organisationer som tillfrågas är skyldiga att besvara de obligatoriska frågorna i undersökningen. Svarstiden är sex veckor.

Du kan läsa allt om undersökningen via denna länk. De offentlig finansierade biblioteken som tillfrågas kan du titta på via Sverigekartan.

För att underlätta för de som ska besvara undersökningen finns nu en skrift om biblioteksstatistiksystemet.

Redan de första timmarna har vi fått in 5 svar. Stort tack för snabb respons!

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

14 januari kontaktar vi biblioteken

Under onsdagen 14 januari kommer vi att skicka ut biblioteksstatistikenkäten till de offentligt finansierade biblioteken i Sverige. De flesta uppgifter som vi frågar efter avser verksamheten under kalenderåret 2015. Som vanligt skickar vi ut en enkät till varje folkbiblioteksorganisation och en enkät till varje forskningsbiblioteksorganisation. Sjukhusbiblioteken brukar svara samlat i en enkät per landsting och varje skolbibliotek som finns på en unik adress får en egen enkät. Övriga bibliotekstyper får också vanligen en enkät till varje unik gatuadress där de har verksamhet. Undersökningen genomförs via webbenkäter och utskicket kommer via e-post. Förfrågningar om undersökningen besvaras via biblioteksstatistik@kb.se, läs mer på en annan sida.

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | 1 kommentar

Ny skrift om biblioteksstatistiksystemet

Bibstatsys

Nu är det juletider och det innebär att det återigen snart är dags för insamling av Sveriges officiella biblioteksstatistik. Nu publiceras första versionen av skriften Biblioteksstatistiksystemet som ska underlätta för de som fyller i webbenkäten. Vi kommer att uppdatera den vartefter vi får fler frågor. Länk till enkäten skickas ut via e-post i mitten av januari 2016 och förväntas vara besvarad inom sex veckor från utskicksdatumet. Offentligt finansierade bibliotek får statistikförfrågningen en gång per år, oavsett vilken bibliotekstyp de tillhör. Biblioteken som ingår i statistikinsamlingen ska vara offentligt finansierade till hel eller del, på något sätt tillgänglig för allmänheten (skolbibliotek: eleverna) samt ha avsatt bemanning för biblioteksverksamhet om minst 20 timmar per vecka (0,5 årsverke).
Samtliga bibliotek som tillfrågas återfinns i Biblioteksdatabasen, oavsett om de är med i den nationella katalogen LIBRIS eller inte. Se var de tillfrågade biblioteken ligger på Sverigekarta. Enkäten är densamma som föregående år, via denna länk visas en exempelenkät som man dock inte kan använda för att lämna svar på riktigt. Biblioteksstatistiken finns på olika sätt att nå via olika webbadresser, alla länkarna finns samlade via denna länk.

Stort tack för årets siffror! God Jul och ett Gott Nytt Statistikår!

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Svar på öppna svar från skolbiblioteken

I januari nästa år skickas återigen frågor till offentligt finansierade bibliotek om deras verksamhet året innan. I enkäterna finns flera textfält där de svarande kan skriva förklaringar eller framföra synpunkter. I förra årets undersökning framförde en del skolbibliotek kritik i sina enkäter. Det här är ett försök att svara på de ”öppna svaren” ifrån landets skolbibliotek.

”Den statistik vi har att tillgå överensstämmer inte alltid med det ni efterfrågar”. Skolbiblioteken hade inte tillfrågats om uppgifter på flera år och det kändes ovant att besvara de numeriska frågorna som enkäten innehåller. Det främsta skälet till kritiken var att många av de bibliotekssystem som skolbiblioteken använder inte innehöll alla de sorteringsmöjligheter som skulle behövas för att besvara undersökningens mest detaljerade frågor. Många av de svarande hade undgått informationen om att alla fält i den nya enkäten inte är obligatoriska att fylla i och att om detaljerade uppgifter saknas räcker det med att fylla i totalfälten, t.ex. ”Totalt antal licensierade databaser”.

”Kan inte se att det är så intressant att jämföra folkbibliotek och skolbibliotek när de har så olika förutsättningar”, var det också en del som ansåg. Men den jämförelsen är heller inte tänkt att göras. I den nya samlade statistiken kan man samredovisa alla kommunala bibliotek i en och samma enkät om man vill och det skulle inte vara möjligt om det var olika typer av enkäter. 2015 var det 12 kommuner som samredovisade folk- och skolbiblioteken i en enkät per kommun. En sammanlagd tidsbesparing för kommunen och det underlättar också uppföljningen av mätbara mål i biblioteksplanerna över kommunens samlade medieförsörjning. Den nya statistiklagen kräver också bland annat jämförbarhet och samstämmighet samt att uppgiftslämnarbördan ska minskas om det går.

”Hur ska jag kunna veta något om ekonomin” och ”Vi har inga lokalkostnader för de betalar skolan” var också en vanlig reaktion. Ytterst är det vanligen rektor som är skyldig att tillse att enkäten besvaras och alla frågorna behöver inte fyllas i av den person som fått enkäten via e-post. Varje skola har tillfrågats om en e-postadress dit enkäten ska skickas, men enkätlänken går att vidarebefordra till andra personer inom organisationen som har nödvändiga uppgifter.

”Eleverna laddar mest ned e-böcker från folkbiblioteket till sina plattor och den statistiken har jag inte tillgång till”. Det gör inget eftersom de uppgifterna då redovisas av folkbiblioteket i kommunen och på den nationella nivån slipper vi dubbelräkningar.

”Vissa frågor hade varit lättare att förklarar i ord än i siffror”. Javisst är det ofta så, men för att KB ska kunna sammanställa en nationell biblioteksstatistik över alla offentligt finansierade bibliotek krävs också siffror.

Vokabulären i enkätens olika frågor kändes också främmande för många. Det finns många fackspecifika biblioteksord som inte är självklara. Vad skiljer till exempel en ”löpande titel” från en ”titel” och vad är egentligen en ”titel” i förhållande till medieenhet i detta sammanhang? I enkäten finns ett frågetecken vid varje fråga och trycker man där kommer en längre förklaring upp om vad som avses. Om förklaringen är otillräcklig lägger vi på KB gärna till ytterligare förklaringar om ni meddelar oss vad som upplevs som otydligt, biblioteksstatistik@kb.se. Titta gärna redan nu i enkäten, så lägger vi till fler förklaringar. Länk till exempelenkäten

”Enda anledningen till att det ”bara” tog 2 timmar var att jag vägrade leta med ljus och lykta efter vissa av uppgifterna. Att höra att kollegor lagt över 3 timmar på denna enkät gör mig vansinnigt arg.” I slutet av enkäten finns det en fråga om hur lång tid den tog att fylla i. Uppgifterna skickas till Statistiska centralbyrån (SCB) som sammanställer uppgifter varje år om hur mycket Sveriges officiella statistik kostar uppgiftslämnarna att sammanställa. SCB räknar att det kostar kommunerna 645 kronor i timmen att fylla i en enkät, vilket inkluderar lön, sociala avgifter, lokaler, med mera. Det skiljer väldigt mycket på hur mycket tid som läggs ned på att fylla i enkäten. Det skiljer mycket mellan olika skolor och det skiljer också mycket mellan olika bibliotekstyper. Vi på KB måste också fylla i vår egen enkät och det tar vanligen minst en hel arbetsvecka om man räknar alla personer som är inblandade i alla uppgifter.

Nu har vi fått in uppgifter från fler skolbibliotek och kompletterat den interaktiva Sverigekartan där man kan se alla offentligt finansierade bibliotek som ingår i urvalsramen till den svenska biblioteksstatistiken.

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Karta över de offentligt finansierade biblioteken i Sverige

Nu testar vi hur det fungerar att visa Sveriges offentligt finansierade bibliotek på karta.
Du når kartan via denna länk. Det här är en betaversion som vi succesivt ska förbättra och komplettera. Vi söker nu ännu fler skol- och gymnasiebibliotek som har minst 20 timmars avsatt bemanning för skolbiblioteksverksamheten per vecka. Kartan innehåller också vissa antalsuppgifter från 2014 års biblioteksstatistik.

De kommunala folkbibliotekens statistik hittar du vid varje huvudbibliotek på centralorten eftersom de rapporterar samlade uppgifter per kommun. Likaså, varje högskolebibliotek samredovisar sina servicesställen i en enkät och sjukhusbiblioteken samredovisar per landsting. Därför finns inte antalsuppgifter på varje gatuadress med biblioteksverksamhet.

Finns inte ”ditt” bibliotek med på kartan? Vänligen meddela detta till biblioteksstatistik@kb.se eller via telefon 010-709 36 39. De variabler som visas (om de finns) är:

 1. Antal servicesställen som statistiken avser
 2. Totalt antal årsverken
 3. Totala driftskostnader
 4. Bestånd av fysiska böcker med skriven text
 5. Totalt fysiskt bestånd
 6. Bestånd för personer med läsnedsättning
 7. Totalt utlån av fysiska medier
 8. Totalt antal fysiska besök
 9. Antal aktivitetstillfällen som biblioteket arrangerar
Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

KB letar skolbibliotek med 20 timmars bemanning

Vi har letat efter skolbibliotek som har minst 20 timmars avsatt bemanning för biblioteksverksamhetunder under hela året. Med avsatt bemanning avses inte skolbibliotekets öppettider, utan den tid som avsätts under hela året för biblioteksverksamheten, oavsett om det ibland sker som undervisning i klassrum eller är t.ex. inläsningstid.

Till slut hittade vi 874 enskilda skolbibliotek på grund- och gymnasieskolor i enskild eller kommunal regi. Integrerade skol-/folkbibliotek ingår inte här. Frågan är nu, har vi missat några?

Här är länk till listan över de skolbibliotek som vi hittat.  Finns ”ditt” med? Om det inte finns med på listan och har minst 20 timmars avsatt bemanning för biblioteksverksamheten per vecka är vi ytterst tacksamma om du meddelar oss på biblioteksstatistik@kb.se. Vi behöver veta:

 • skolans/skolbibliotekets namn
 • gatuadress där det ligger
 • postnummer och postort till den gatuadressen
 • e-postadress till skolbiblioteksansvarig

Om ”ditt” skolbibliotek finns med på listan, men det inte längre har 20 timmars avsatt bemanning, är vi tacksamma om du meddelar även detta. Uppgifterna läggs in i Biblioteksdatabasen som är adressregistret till landets offentligt finansierade bibliotek. Biblioteksdatabasen är ihopkopplad med Biblioteksstatistikdatabasen, Sveriges officiella biblioteksstatistik. Uppgifterna skickas även vidare till Skolverket som kommer att använda uppgiften på deras nya webb Välja skola.

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Skolbiblioteken saknas i många biblioteksplaner

Framsida_Skolbibliotek i biblioteksplaner En av de främsta anledningarna till att kravet på kommunala biblioteksplaner kom till var bland annat att förbättra skolbiblioteken.

En kartläggning av de 112 kommunala biblioteksplaner (39 procent av kommunerna) som är aktuella i år visar att det är mindre vanligt att mål för skolbiblioteksfunktionen ingår som en del av biblioteksplanen.

Resultatet presenteras i skriften Skolbibliotek i biblioteksplanerna 2015.

 

Skriften tar upp frågan; Om inte skolbiblioteken finns med i biblioteksplanerna, hur prioriterade kan de då vara i kommunerna?

 

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | 1 kommentar