Här sitter vi och väntar…

Nu har samtliga bibliotek i 114 kommuner besvarat årets insamling av Sveriges officiella biblioteksstatistik. Ett stort tack till alla som svarat! Resultaten finns redan preliminärpublicerade i tabeller och diagram i Biblioteksstatistikdatabasen http://bibstat.kb.se/reports.

Men, vi behöver få svar från fler bibliotek för att de kommunala och regionala rapporterna ska bli korrekta. Det är främst landets skolbibliotek som ännu inte hunnit svara. Oftast bemannas skolbiblioteken av en person som har en deltidstjänst och därför har skolbibliotekspersonalen svårt att hinna ta fram de uppgifter som ingår i statistiken.

Biblioteksstatistiken är generellt mycket uppmärksammad av beslutsfattare i kommuner och regioner, journalister samt politiker på nationell nivå. Det märker vi genom alla frågor som ställs och genom de tusentals besök på webben som görs varje månad.

Idag skickar vi ut en påminnelse till alla som ännu inte markerat sin enkät som klar. För att man ska kunna ”skicka in” enkäten krävs att alla obligatoriska fält är ifyllda på något sätt. Uppstår något problem så går det som vanligt bra att kontakta
biblioteksstatistik (at) kb.se

Den nationella sammanställningen i form av skriven rapport med tabeller och diagram publiceras 25 maj.

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Kom med förslag till ny COUNTER-standard

De flesta som jobbar med e-resurser är nog bekanta med den så kallade Counterstatistiken. Det är en standard för hur förlag ska rapportera statistik till sina kunder på ett transparent sätt. Den används bland annat som underlag i inköps/uppsägningsbeslut och ligger även till grund för delar av den nationella biblioteksstatistiken. Det är ett viktigt verktyg i e-resursarbetet, men det är inte perfekt. Därför håller den ideella organisationen Counter nu på att ta fram en ny release (den femte i ordningen) av standarden. Syftet är generell förbättring, potentiell utökning (open access, altmetrics, b.la.) och att arbeta bort tvetydigheter som idag gör att det ibland är svårt att jämföra statistikrapporter mellan förlag. 

Undertecknad sitter sedan januari i år med i Counters ’executive committee’, som består av cirka femton personer från diverse bibliotek, förlag samt systemleverantörer, och fattar beslut om standardens utveckling. För rådgivning i diverse frågor finns även ett löst sammansatt ’advisory board’ bestående cirka fyrtio personer med olika kompetenser. Utöver det här så uppskattas kommentarer och förslag från alla som jobbar med Counters statistikrapporter på något sätt. Eftersom arbetet med en ny release precis har påbörjats så är det extra värdefullt med input. Om ni har några åsikter, förbättringsförslag eller klagomål så får ni gärna skicka dem till mig så för jag dem vidare. Svensk representation i Counters beslutande organ bör utnyttjas för att få gehör för vår syn på e-resursstatistik.

 Daniel Albertsson, bibliotekarie, SLU-biblioteket, daniel.albertsson[krumelur]slu.se

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Smygkika på 2015 års biblioteksstatistik

Du kan redan nu ta del av delar av biblioteksstatistiken för 2015. Just nu visas ca 600 färdiga och godkända enkäter i KB:s rapportsystem direkt på webben, länk till rapportsystemet. Värdena är preliminära.  Eftersom vi önskat att alla bibliotek skulle ha svarat innan 1 mars så är nu fler just i färd med att skicka in sina svar. Succesivt publicerar vi rapporterna så fort vi hunnit kontrollera svaren.

Ska du skicka in din enkät och väntar på någon enstaka uppgift från annat håll, är det bättre att skicka in enkäten nu och senare komplettera med enstaka uppgifter till biblioteksstatistik@kb.se.

Verksamhetsrapport

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Öppettider på folkbiblioteken 2016

Folkbiblioteken är viktiga platser för möten, kunskap, kultur, information och upplevelser. Men endast ett av fyra folkbibliotek har öppet minst 40 timmar i veckan.

Under januari månad genomfördes en kartläggning av folkbibliotekens öppettider. Länk till rapporten.

Fyra av tio folkbibliotek har öppet mindre än 20 timmar i veckan. Därför är de inte alltid så tillgängliga för användarna även om de ofta är den enda institutionen för kultur och information som finns på mindre orter.

Folkbibliotekens uppdrag har under de senaste åren skärpts samtidigt som kommunerna fortsätter att lägga ned folkbiblioteksfilialer och korta öppettiderna. Folkbiblioteken får mer att göra och mindre tid att göra det på.

Budgetramarna för biblioteksverksamheterna i kommunerna leder många gånger till att filialer läggs ned för att kunna kvalitetsförbättra och koncentrera verksamheten inom given budgetram på de andra biblioteken och till exempel satsa på ökade öppettider där.

Begränsade öppettider på folkbiblioteken leder till att alla användargrupper inte kan besöka dem fysiskt. Totalt sett har endast 13 procent, 144 stycken, av landets folkbibliotek öppet på söndagar och 38 procent har öppet på lördagar. Restiden till ett helgöppet bibliotek blir milslång för många. Ändå är helgerna ofta den tid som till exempel föräldrar och barn har möjlighet att besöka biblioteken tillsammans.

Tillgången till folkbibliotek är inte likvärdig för användarna. Det är stora skillnader mellan olika län. Den många gånger långa resvägen till närmaste folkbibliotek i kombination med korta öppettider främjar inte användningen. Användarna begränsas till de funktioner som de kan använda via webben. Många gånger blir bokbussen lösningen, men antalet bokbussar har inte ökat fastän folkbiblioteksfilialer läggs ned.

Kartläggningen är gjord med ett användarperspektiv och resultatet visar att 844 av de ca. 1118 folkbibliotek som finns i Sverige har kortare öppettid än 40 timmar per vecka. 480 folkbibliotek har öppet mindre än 20 timmar per vecka. 209 folkbibliotek har öppet mindre än 10 timmar per vecka. Endast 24 folkbibliotek har öppet 60 timmar eller mer. Slutsatsen blir att de offentliga rummen, som folkbiblioteken ofta beskrivs som, ofta har stängt.

Kista bibliotek Öppettider på folkbibliotek 2016

 

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | 2 kommentarer

Vissa statistikuppgifter är förifyllda

För att underlätta insamlingen av biblioteksstatistiken har vi i år fått några av statistikuppgifterna direkt från leverantörer och myndigheter. Nedladdningen från Eira är redan ifylld i sjukhusbibliotekens enkäter. Antalet helårsstudenter har fyllts i högskolebibliotekens enkäter och vi kommer att fylla i uppgifter om invånarantal i kommunerna och antal unga 0–17 år. Om de förifyllda uppgifterna inte är kompletta, går det naturligtvis utmärkt att ändra dem. Ett stort tack till leverantörerna!

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | 4 kommentarer

Statistikenkäten och olika webbläsare

Just nu pågår insamlingen av Sveriges officiella biblioteksstatistik via en webbenkät. Ca 2300 offentligt finansierade bibliotek omfattas av undersökningen. Tyvärr har vi upptäckt att webbenkäten uppträder lite olika beroende på vilken webbläsare som används. Om du just nu upplever att det är problem med webbenkäten så kan problemet försvinna om du byter till en annan webbläsare eller en yngre version av den du redan har. Google Chrome och Mozilla Firefox är två olika webbläsare som du kan hämta gratis. Vi jobbar på problemet!

Om inte länken till enkäten fungerar beror det vanligen på att du har en hög säkerhetsinställning i ditt e-postprogram. Kopiera då HELA länktexten och klistra in den i webbläsarens adressfält (där man skriver www annars). Tryck sedan Enter. Då löser sig vanligen det problemet och du kommer direkt in i enkäten.

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Årets statistikinsamling är påbörjad

Årets biblioteksstatistikenkät är nu utskickad till de offentligt finansierade biblioteksorganisationerna i landet. Totalt sett skickades över 1300 enkäter ut via e-post till de 2300 offentligt finansierade bibliotek som finns, eftersom vissa biblioteksorganisationer samredovisar alla sina serviceställen i en och samma enkät. I år gick enkäten ut till sammanlagt 903 enskilda skolbibliotek som finns på de närmare 6000 skolenheter som finns på grund- och gymnasieskolorna.

Kungliga biblioteket är statistikansvarig myndighet och undersökningen är en del av Sveriges officiella statistik som görs enligt lagen om den officiella statistiken SFS 2001:99. De organisationer som tillfrågas är skyldiga att besvara de obligatoriska frågorna i undersökningen. Svarstiden är sex veckor.

Du kan läsa allt om undersökningen via denna länk. De offentlig finansierade biblioteken som tillfrågas kan du titta på via Sverigekartan.

För att underlätta för de som ska besvara undersökningen finns nu en skrift om biblioteksstatistiksystemet.

Redan de första timmarna har vi fått in 5 svar. Stort tack för snabb respons!

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

14 januari kontaktar vi biblioteken

Under onsdagen 14 januari kommer vi att skicka ut biblioteksstatistikenkäten till de offentligt finansierade biblioteken i Sverige. De flesta uppgifter som vi frågar efter avser verksamheten under kalenderåret 2015. Som vanligt skickar vi ut en enkät till varje folkbiblioteksorganisation och en enkät till varje forskningsbiblioteksorganisation. Sjukhusbiblioteken brukar svara samlat i en enkät per landsting och varje skolbibliotek som finns på en unik adress får en egen enkät. Övriga bibliotekstyper får också vanligen en enkät till varje unik gatuadress där de har verksamhet. Undersökningen genomförs via webbenkäter och utskicket kommer via e-post. Förfrågningar om undersökningen besvaras via biblioteksstatistik@kb.se, läs mer på en annan sida.

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | 1 kommentar

Ny skrift om biblioteksstatistiksystemet

Bibstatsys

Nu är det juletider och det innebär att det återigen snart är dags för insamling av Sveriges officiella biblioteksstatistik. Nu publiceras första versionen av skriften Biblioteksstatistiksystemet som ska underlätta för de som fyller i webbenkäten. Vi kommer att uppdatera den vartefter vi får fler frågor. Länk till enkäten skickas ut via e-post i mitten av januari 2016 och förväntas vara besvarad inom sex veckor från utskicksdatumet. Offentligt finansierade bibliotek får statistikförfrågningen en gång per år, oavsett vilken bibliotekstyp de tillhör. Biblioteken som ingår i statistikinsamlingen ska vara offentligt finansierade till hel eller del, på något sätt tillgänglig för allmänheten (skolbibliotek: eleverna) samt ha avsatt bemanning för biblioteksverksamhet om minst 20 timmar per vecka (0,5 årsverke).
Samtliga bibliotek som tillfrågas återfinns i Biblioteksdatabasen, oavsett om de är med i den nationella katalogen LIBRIS eller inte. Se var de tillfrågade biblioteken ligger på Sverigekarta. Enkäten är densamma som föregående år, via denna länk visas en exempelenkät som man dock inte kan använda för att lämna svar på riktigt. Biblioteksstatistiken finns på olika sätt att nå via olika webbadresser, alla länkarna finns samlade via denna länk.

Stort tack för årets siffror! God Jul och ett Gott Nytt Statistikår!

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Svar på öppna svar från skolbiblioteken

I januari nästa år skickas återigen frågor till offentligt finansierade bibliotek om deras verksamhet året innan. I enkäterna finns flera textfält där de svarande kan skriva förklaringar eller framföra synpunkter. I förra årets undersökning framförde en del skolbibliotek kritik i sina enkäter. Det här är ett försök att svara på de ”öppna svaren” ifrån landets skolbibliotek.

”Den statistik vi har att tillgå överensstämmer inte alltid med det ni efterfrågar”. Skolbiblioteken hade inte tillfrågats om uppgifter på flera år och det kändes ovant att besvara de numeriska frågorna som enkäten innehåller. Det främsta skälet till kritiken var att många av de bibliotekssystem som skolbiblioteken använder inte innehöll alla de sorteringsmöjligheter som skulle behövas för att besvara undersökningens mest detaljerade frågor. Många av de svarande hade undgått informationen om att alla fält i den nya enkäten inte är obligatoriska att fylla i och att om detaljerade uppgifter saknas räcker det med att fylla i totalfälten, t.ex. ”Totalt antal licensierade databaser”.

”Kan inte se att det är så intressant att jämföra folkbibliotek och skolbibliotek när de har så olika förutsättningar”, var det också en del som ansåg. Men den jämförelsen är heller inte tänkt att göras. I den nya samlade statistiken kan man samredovisa alla kommunala bibliotek i en och samma enkät om man vill och det skulle inte vara möjligt om det var olika typer av enkäter. 2015 var det 12 kommuner som samredovisade folk- och skolbiblioteken i en enkät per kommun. En sammanlagd tidsbesparing för kommunen och det underlättar också uppföljningen av mätbara mål i biblioteksplanerna över kommunens samlade medieförsörjning. Den nya statistiklagen kräver också bland annat jämförbarhet och samstämmighet samt att uppgiftslämnarbördan ska minskas om det går.

”Hur ska jag kunna veta något om ekonomin” och ”Vi har inga lokalkostnader för de betalar skolan” var också en vanlig reaktion. Ytterst är det vanligen rektor som är skyldig att tillse att enkäten besvaras och alla frågorna behöver inte fyllas i av den person som fått enkäten via e-post. Varje skola har tillfrågats om en e-postadress dit enkäten ska skickas, men enkätlänken går att vidarebefordra till andra personer inom organisationen som har nödvändiga uppgifter.

”Eleverna laddar mest ned e-böcker från folkbiblioteket till sina plattor och den statistiken har jag inte tillgång till”. Det gör inget eftersom de uppgifterna då redovisas av folkbiblioteket i kommunen och på den nationella nivån slipper vi dubbelräkningar.

”Vissa frågor hade varit lättare att förklarar i ord än i siffror”. Javisst är det ofta så, men för att KB ska kunna sammanställa en nationell biblioteksstatistik över alla offentligt finansierade bibliotek krävs också siffror.

Vokabulären i enkätens olika frågor kändes också främmande för många. Det finns många fackspecifika biblioteksord som inte är självklara. Vad skiljer till exempel en ”löpande titel” från en ”titel” och vad är egentligen en ”titel” i förhållande till medieenhet i detta sammanhang? I enkäten finns ett frågetecken vid varje fråga och trycker man där kommer en längre förklaring upp om vad som avses. Om förklaringen är otillräcklig lägger vi på KB gärna till ytterligare förklaringar om ni meddelar oss vad som upplevs som otydligt, biblioteksstatistik@kb.se. Titta gärna redan nu i enkäten, så lägger vi till fler förklaringar. Länk till exempelenkäten

”Enda anledningen till att det ”bara” tog 2 timmar var att jag vägrade leta med ljus och lykta efter vissa av uppgifterna. Att höra att kollegor lagt över 3 timmar på denna enkät gör mig vansinnigt arg.” I slutet av enkäten finns det en fråga om hur lång tid den tog att fylla i. Uppgifterna skickas till Statistiska centralbyrån (SCB) som sammanställer uppgifter varje år om hur mycket Sveriges officiella statistik kostar uppgiftslämnarna att sammanställa. SCB räknar att det kostar kommunerna 645 kronor i timmen att fylla i en enkät, vilket inkluderar lön, sociala avgifter, lokaler, med mera. Det skiljer väldigt mycket på hur mycket tid som läggs ned på att fylla i enkäten. Det skiljer mycket mellan olika skolor och det skiljer också mycket mellan olika bibliotekstyper. Vi på KB måste också fylla i vår egen enkät och det tar vanligen minst en hel arbetsvecka om man räknar alla personer som är inblandade i alla uppgifter.

Nu har vi fått in uppgifter från fler skolbibliotek och kompletterat den interaktiva Sverigekartan där man kan se alla offentligt finansierade bibliotek som ingår i urvalsramen till den svenska biblioteksstatistiken.

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar