Ny samlad nationell biblioteksstatistik

Bild_en samlad biblioteksstatistik Länk till rapporten En_samlad_biblioteksstatistik som ger förslag till morgondagens biblioteksstatistik.

För att vi ska få en samlad nationell biblioteksstatistik har KB beslutat att göra vissa förändringar i den statistik vi efterfrågar, hur den sammanställs och vilka bibliotek som ska besvara den. Anledningen är helt enkelt att vi ska få en samlad nationell biblioteksstatistik som ligger i fas med den utveckling som skett inom biblioteksverksamheterna, de krav som finns i den nya bibliotekslagen samt den nya ISO-standarden för biblioteksstatistik. Samtidigt vill vi underlätta för de som ska besvara den.

KB har nu sammanställt en skrift om hur förslaget till förändring ser ut och vi skulle vilja ha synpunkter på förslaget under hösten. Vad är bra och vad är mindre bra? Vad bör förändras i förslaget? I samband med nästa statistikinsamling ska de slutliga förändringarna vara genomförda.

Vi bygger samtidigt ett nytt datasystem för biblioteksstatistiken. Redan nu ligger den redan insamlade statistiken ute som Öppna data på vår webb http://bibstat.libris.kb.se/

Läs mer på på sidan Ny statistik. Kontakt: Cecilia Ranemo, biblioteksstatistik@kb.se, tel. 010-709 36 39. Ring och boka ett möte!

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Hinder för biblioteksplaner, ny skrift

Bild_hinderKB har sammanställt en skrift om vanliga orsaker till att biblioteksplanearbetet avstannar i kommuner, eller aldrig blir av. Länk till skriften Hinder_för_biblioteksplaner

Två tredjedelar av kommunerna i Sverige saknar en politiskt antagen biblioteksplan som gäller just nu. Kommuner som inte har en fungerande biblioteksplan bryter mot lagen. Speciellt så här i valtider kan man därför ställa sig frågan, hur ser det ut just i min kommun? Länkar till kommunernas biblioteksplaner

Sedan nio år har det funnits en lag som säger att alla kommuner ska ha en politiskt antagen plan för sin biblioteksverksamhet. Den nya bibliotekslagen skärper paragrafen genom att helt enkelt kräva att det ska finnas en biblioteksplan. Det är en separat plan som ska beskriva mål för all kommunal biblioteksverksamhet, oavsett om det är på skolan, i äldreomsorgen, på folkbiblioteket eller på den kommunala arbetsplatsen etc. Planen bör också beskriva de samarbeten som den kommunala biblioteksverksamheten har med andra bibliotek och organisationer.

Kontakt: biblioteksplaner@kb.se eller 010-7093639

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | 1 kommentar

Betaversion av biblioteksstatistiken som öppen data

… nu är den igång! Du når den via http://bibstat.libris.kb.se/statistics/open_data/. Eftersom det är en betaversion så fungerar den just nu bäst för personer som är vana vid att jobba med öppen data och vet vad API, URL och URI betyder.

Vad är bibliotesstatistik som öppen data? Jo, vi har helt enkelt lagt ned all biblioteksstatistik som alla bibliotek lämnat under de senaste åren till oss i en databas där alla enskilda värden har en egen ”adress” som man kan anropa via internet. För att kunna göra det just nu måste du vara programmeringskunnig.

Men i framtiden tänker vi oss webblösningar där du har ett användarvänligt gränssnitt så att du kan få ut läsbara verksamhetstabeller för enskilda bibliotek, kommuner, län och riket direkt via webben utan att gå en omväg via andra programvaror. Plötsligt så händer det…

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | 1 kommentar

Framtidens biblioteksstatistik, snart är den här!

Just nu pågår ett arbete med framtidens biblioteksstatistik. Jag arbetar på att statistikformuläret som går ut nästa år ska vara lite förändrat och förbättrat. Det ska till exempel vara samma defintioner på de olika variablerna för alla bibliotekstyper och defintionerna ska vara uppdaterade till den nya internationella ISO-standarden för biblioteksstatistik. Då blir det lättare med internationella jämförelser. Det är lite pilligt att följa alla definitioner men jag har god förhoppning om att det ska gå bra.

Samtidigt förbereder vi att uppdatera och komplettera urvalen till biblioteksstatistiken. Alla offentligt finansierade bibliotek som kan användas av allmänheten bör ingå, så är det inte riktigt idag. I höst kommer vi att gå ut med vissa kartläggande frågor till bibliotek som tidigare inte har ingått i den officiella biblioteksstatistiken. Med gemensamma frågor och bättre urval kan vi i framtiden producera en nationell biblioteksstatistik som samlat visar på utvecklingen för hela Sverige, lokalt och regionalt. En samlad biblioteksstatistik underlättar också för de som ska utveckla regionala och kommunala biblioteksplaner.

Under hösten kommer vi också att förbereda oss på att skolbiblioteksstatistiken återigen samlas in. Vi kommer därför att kontakta många för några kartläggande frågor inför statistikinsamlingen som görs med start januari 2015, avseende 2014 års verksamhet. Även skolbiblioteksstatistiken harmoniseras för att underlätta för kommunerna när de ska ta fram underlag till sina biblioteksplaner för den kommunala biblioteksverksamheten, som lämpligen inkluderar all kommunal biblioteksverksamhet.

Samtidigt pågår vårt projekt med att lägga ut all biblioteksstatistik som öppna data på webben. Allt som samlats in under sedan 2011 exporteras till rådatafiler och importeras till en databas som är öppen för alla via KB:s webb. Det blir möjligt att själv ”tanka ned” statistiska uppgifter via URI-adresser. Är du ”fiffig” kan du göra en egen biblioteksstatistikapp som använder öppen data. Databasen innehåller folkbibliotek, forskningsbibliotek, sjukhusbibliotek och skolbibliotek. Samtidigt byggs ett visningsgränssnitt för användningen av statistiken via webben. I framtiden hoppas vi på att alla offentligt finansierade bibliotek också kan lämna sina data direkt i databasen och att det ska bli lättare att ta ut en egen verksamhetsrapport för det enskilda bibliotekets verksamhetstal med jämförelse bakåt i tiden. Du har väl sett din egna verksamhetsrapport som redan nu ligger som en tidig version i excelfilen på KB:s huvudwebb?

Under hösten kommer jag att kontakta många grupper och organisationer för att samlat få in synpunkter på om vi tänkt rätt när vi gjort vissa förändringar. Målet är att underlätta för biblioteken som lämnar statistik och alla de som använder sig av resultaten.

Men, redan nu kan du gärna lämna synpunkter på hur du skulle vilja ha framtidens biblioteksstatistik till biblioteksstatistik@kb.se,   010-7093639 eller gör ett inlägg nedan.

Ett stort tack till alla som besvarade biblioteksstatistiken i år!
Trevlig sommar önskar Cecilia Ranemo

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Många använder biblioteken ”i smyg”

Många använder biblioteken utan att det syns i statistiken. Användningen av e-resurser liksom besök via webben ökar. Det visar Sveriges officiella biblioteksstatistik för 2013. 

Statistiken visar samtidigt på färre bemannade biliotek, färre fysiska besök och färre registrerade utlån. Sammanställningen visar på en succesiv omstrukturering av de offentligt finansierade biblioteken, bl.a. genom ökad digital användning, som statistiken ännu inte fullt ut mäter.  

Sveriges officiella biblioteksstatistik innehåller statistikuppgifter över folkbibliotek, forskningsbibliotek och sjukhusbibliotek. Biblioteksstatistiken sammanställs av Kungl. biblioteket och hela materialet är nedladdningsbart http://www.kb.se/bibliotek/Statistik-kvalitet/biblioteksstatistik/Bibliotek-2013/

Undersökningen i sammandrag per bibliotekstyp:

Folkbibliotek

Antalet folkbiblioteksfilialer har minskat med 18 stycken senaste året. Sedan 2009 har sammanlagt 92 folkbiblioteksfilialer stängts. Samtidigt skaffar folkbiblioteken fler och fler obemannade utlåningsställen där lånen inte registreras. Det kan till exempel vara frågan om ett mindre bestånd med böcker på servicehus och förskolor eller i affärer. Sedan 2010 har dessa ökat med 587 ställen. Nu har folkbiblioteken 2 587 övriga utlåningsställen runt om i landet. Det går inte att säga hur många som använder dessa och ”lånar” de medier som finns där. Det blir ett mörkertal i statistiken.

Fler webbesökare
Fler och fler använder folkbibliotekens tjänster via webben och behöver därför inte alltid göra ett fysiskt besök, men även i år registrerades 65 miljoner fysiska besök. Uppgifterna om antal webbesök är bristfälliga och det enda som kan konstateras med säkerhet är att de ökar. Till exempel så har e-boklånen på folkbiblioteken återigen ökat, med 43 procent bara under det senaste året. Det sker också en databasanvändning på folkbiblioteken, många läser en e-tidning via webben i stället för att gå till biblioteket för att få ett pappersexemplar. Folkbiblioteken har nu tillgång till i genomsnitt 9,7 olika licensierade databaser.

Barn och äldre drabbas
Färre biblioteksfilialer ger svenskarna sämre tillgång till bemannade bibliotekstjänster. Barn och de äldsta i samhället använder ofta folkbibliotekens fysiska medier och deltar i anordnade aktiviteter så de är beroende av att ha nära till ett fysiskt bibliotek.

Ökat antal publika aktiviteter
Totalt sett anordnade folkbiblioteken närmare 113 tusen olika publika aktiviteter förra året, en ökning sedan tidigare år. Ofta hade aktiviteterna ett läsfrämjande syfte men det förekom många aktiviteter inom andra kultur- och samhällsområden. Majoriteten av aktiviteterna var riktade till barn och unga.

 Stor skillnad mellan olika kommuner
Det skiljer mycket mellan hur olika kommuner satsar på sin folkbiblioteksverksamhet. Vissa kommuner har inte ens gjort den lagstadgade biblioteksplanen. Folkbiblioteksverksamheten kostade i medeltal 412 kronor per invånare under 2013, men det finns kommuner som satsar drygt 200 kronor per invånare. Antalet anställda i förhållande till invånarantalet i kommunerna är i medeltal en halv anställd per 1000 invånare men det finns kommuner som har en halv anställd per 2000 invånare. Generellt sett har de kommuner som satsar mycket på sin folkbiblioteksverksamhet också högre tal i statistiken för sin verksamhet avseende besök, utlån etc. Folkbiblioteksverksamheten är inte jämnt fördelad över landet, det går även att betrakta på länsnivå.

Andelen användare på folkbiblioteken oförändrad
Andelen aktiva låntagare på folkbiblioteken är oförändrat 28 procent av befolkningen. Men på de övriga utlåningsställen där lånen inte registreras kan användare ta del av medierna utan att vara registrerade. Det blir därför ett litet mörkertal i statistiken. Många använder också medierna på plats i folkbiblioteken och den användningen registreras inte alls.

Minskat fysiskt bestånd på folkbiblioteken
I samband med att antalet folkbiblioteksfilialer minskar har också det fysiska beståndet av medier på folkbiblioteken minskat med 800 tusen enheter på ett år.

Forsknings- och sjukhusbibliotek

E-resurserna helt dominerande på forsknings- och sjukhusbiblioteken
På de bibliotek som inte alltid har allmänheten som främsta målgrupp, forskningsbibliotek och sjukhusbibliotek, är användningen av e-resurser helt dominerande. Förra året gjordes närmare 74 miljoner nedladdningar av olika e-resurser vilket är en påtaglig uppgång. Dessutom gjordes drygt 20 miljoner sökningar i bibliografiska databaser. Samtidigt låg den lokala utlåningen av fysiska medier på omkring 9 miljoner under 2013, en liten minskning jämfört med tidigare. Samtidigt minskar fjärrlånen, till viss del beroende på att det inte i samma utsträckning går att fjärrlåna e-medier.

I takt med att antalet användare av forskningsbibliotekens digitala pedagogiska resurser och antalet personer som deltar i av biblioteken lärarledda utbildningar ökar, så minskar också antalet referensfrågor som forskningsbiblioteken får.

Färre servicesställen, färre fysiska besök, fler webbesök
Samtidigt som användningen av e-resurser ökar dramatiskt på forskningsbiblioteken minskar de registrerade fysiska besöken, vilka i och för sig har en koppling till hur många inskrivna studenter som universiteten och högskolorna har samt att antalet bemannade servicesställen minskat.

Verksamheten på många specialbibliotek minskas
Flera specialbibliotek har under de senaste åren lagts ned, slagits ihop eller stängt för spontanbesök av allmänheten. Några specialbibliotek som drabbats finns kvar, men har inte längre avsatt bemanning. Det gäller främst specialbibliotek som har en myndighet som huvudman. I övrigt är användningen och beståndet vid specialbiblioteken i stort sett oförändrade.

Sammantaget färre bibliotek
På bara ett år stängdes 35 bemannade servicesställen vid de offentligt finansierade biblioteken som ingår i undersökningen.

Fakta om undersökningarna
Undersökningen är en del av Sveriges officiella statistik och detta är en slutlig publicering av statistikprodukterna folkbibliotek, forskningsbibliotek och sjukhusbibliotek.

Förfrågningar om statistiken kan ställas till biblioteksstatistik@kb.se eller via telefon 010 709 36 39.

Foto Elisabet Ahlqvist
FotoEAhlqvist
Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Ditt biblioteks egen treårsrapport. Snart är den här!

I år publiceras Sveriges officiella biblioteksstatistik 27 maj. Nytt för i år är att du kan välja och skriva ut din alldeles egna treårsrapport och på ett enkelt sätt se just de siffror som du är intresserad av. Folkbibliotek på riksnivå, på länsnivå eller på kommunnivå. Eller per forskningsbibliotek. Det enda du behöver tillgång till är några av de senaste årens version av excel och att kunna välja i en listruta.

Rapporten är gjord så att du ska kunna använda dig av den när du följer upp utvecklingen över tid eller målen i din biblioteksplan.

Nyrapport1

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

I Regeringens tjänst på biblioteksdagarna i Umeå

På årets upplaga av biblioteksdagarna hade Kvalitetsdialoggruppen ett framförande som presenterades av Birgitta Markusson (Norrbottens Länsbibliotek), Susanne Hägglund (Länsbiblioteket i Västernorrland) och Elisabet Ahlqvist (KB).  Under rubriken ”I Regeringens tIMG_0626jänst – med uppdrag att samverka och påverka” beskrev vi det arbete som hittills gjorts inom gruppen Kvalitetsdialog, och hur arbetet går vidare under 2014.
Som exempel på hur arbetet bedrivs i länen beskrev Birgitta och Susanne sina egna län, Jönköping utgjorde ett tredje exempel.

Du kan se presentationen här. Biblioteksföreningens Vimeo filmning

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Snart händer det!

Nu stängs årets enkäter för insamlingen av den officiella biblioteksstatistiken. Stort tack till alla 412 personer på biblioteken runt om i landet som besvarade årets enkät och ett stort tack till alla andra som bidragit för att möjliggöra statistikinsamlingen! Sammanlagt lade alla bibliotek tillsammans ned tre årsverken på att sammanställa statistiken.

Nu ”låser” vi statistiktabellerna och rättar orimliga svar så att den skriftliga rapporten kan produceras. Tabeller, rapport, diagram presenteras på webben 27 maj. I år blir det lite nyheter i tabellerna, det blir lättare att få en sammanställning över just ditt eget bibliotek eller län.

Samtidigt pågår ett utvecklingsarbete av den nya biblioteksstatistikdatabasen. Vi börjar med att lägga in åren 2010–2013. Databasen görs med öppna data som kan nås av alla via webben. När alla data samlats på ett ställe blir det enklare att se trenderna!

Vår ambition är att koppla den nya biblioteksstatistikdatabasen till Libris och Bibliotekdatabasen för att i framtiden uppnå synergieffekter. Allt blir inte gjort i en handvändning, men arbetet är påbörjat. Kanske behövs bara ett årsverke för all statistik när vi är klara?

Under året kommer vi att samla in synpunkter och utveckla framtidens biblioteksstatistik. Det är meningen att alla bibliotekstyper ska få samma definitioner på sina variabler i statistiken. Förändringarna styrs av det arbete som Expertgruppen för biblioteksstatistik har gjort, alla synpunkter som vi fått in via mail och telefon samt den nya internationella ISO-standarden för biblioteksstatistik.

Nästa år är det planerat att vi ska samla in skolbiblioteksstatistiken och vi kommer därför att kartlägga vilka skolbibliotek som finns. Vi kartlägger också vilka myndighetsbibliotek och specialbibliotek som finns. Vore det inte underbart med kompletta uppgifter om vilka offentligt finansierade bibliotek som finns i Sverige?

Vi välkomnar också en ny medarbetare, Susanne Gustafsson, som arbetar med statistik och urvalsfrågor.

Som vanligt är du välkommen att bidra med synpunkter på den framtida biblioteksstatistiken via biblioteksstatistik@kb.se eller ring 010-709 36 39.

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Goda idéer, svidande kritik och fototävling

Lämna förslag till förbättringar av biblioteksstatistiken

Just nu samlar vi på svidande kritik om dagens och goda idéer om hur framtidens biblioteksstatistik ska vara utformad. Forskningsbibliotek, skolbibliotek, folkbibliotek och sjukhusbibliotek.

  • Vad har du alltid velat veta om de offentligt finansierade biblioteken?
  • Hur kan vi underlätta för dig som lämnar biblioteksstatistik?
  • Vilka variabler borde ingå så att du som användare får större användning av statistiken?
  • Hur borde statistiken presenteras i tabeller och diagram så att den blir lättare att ta del av?

Hör gärna av dig till biblioteksstatistik@kb.se eller ring Cecilia Ranemo 010-709 36 39.

Årets fototävling

I år görs den slutliga publiceringen av Sveriges officiella biblioteksstatistik 27 maj. Som vanligt har vi en liten fototävling för att visa upp alla fina bibliotek som finns runt om i Sverige. De vinnande bidragen publiceras i årets statistikrapport. Skicka dina biblioteksfoton via e-post till biblioteksstatistik@kb.se. Det går bra med mobiltelefonskvalitet eller jpg- eller gif-format. Tyvärr kan vi inte publicera foton där man tydligt kan se ansikten och identifiera enskilda personer. Vinsten är bara äran att med namn publiceras som fotograf i KB:s statistikrapport, ingen ersättning utgår för publicerade foton. Här kan du se vilka vinnarna var förra året och hur fotona såg ut i förra årets rapport.

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Folkbiblioteksstatistik 2013

Årets preliminära folkbiblioteksstatistik visar att antalet folkbibliotek i Sverige återigen har minskat, 17 biblioteksfilialer har stängts sedan 2012. Antalet bemannade folkbibliotek har på en femårsperiod minskat från 1 260 till 1 169, en minskning med 91 bibliotek.

Färre filialer – färre integrerade skolbibliotek

Samtidigt som antalet folkbiblioteksfilialer blir färre, minskar också antalet integrerade folk- och skolbibliotek. I vissa kommuner har dock folkbiblioteksfilialerna omvandlats till renodlade skolbibliotek för att kommunen ska kunna uppfylla kravet i skollagen om att alla skolor ska ha tillgång till skolbibliotek.

Fler övriga utlåningsställen

Personalen på folkbiblioteken hittar ständigt nya vägar att nå ut till användarna när filialerna läggs ned. Under åren 2010–2013 har de så kallat övriga utlåningsställena, där låneregistrering inte sker, ökat från 2 000 till 2 585. Folkbiblioteken noterar en ökning i utlämning av medier till sådana ställen med drygt 700 tusen jämfört med 2010. De övriga utlåningsställena är inte bemannade av folkbibliotekets personal och erbjuder oftast bara en mindre uppsättning böcker. En bok i cirkulation på ett sådant ställe kan hinna läsas av många användare, eller ingen alls, utan att det registreras på något sätt. Antalet personer som får medier hemsända från folkbiblioteken tenderar också att öka.

Färre fysiska besök och utlån

Antalet registrerade fysiska besök vid folkbiblioteken har minskat med 1,1 miljoner (-2%) sedan föregående mätning och med närmare 3 miljoner på fem år. Antalet registrerade utlån har minskat med 900 tusen sedan 2012 och med närmare 4 miljoner på fem år. Eftersom de övriga utlåningsställena är obemannade registreras inte de besök och utlån som görs där. Därför kan nedgången i besök och utlån delvis förklaras av att den befintliga statistiken inte kan fånga biblioteksanvändningen som sker på dessa sätt.

Färre tryckta böcker

Bredden och djupet på det folkbiblioteket erbjuder på ett så kallat övrigt utlåningsställe kan naturligtvis aldrig bli densamma som på en bemannad filial. Ofta består de övriga utlåningsställena av en boksnurra i en offentlig lokal eller några bokkassar på en förskola. Folkbibliotekens samlade tryckta bokbestånd har minskat med närmare 800 tusen volymer sedan föregående mätning, vilket naturligtvis har ett samband med att filialer stängts. På fem år har bokbeståndet minskat med närmare 3 miljoner.

Antalet aktiva användare, de som gjort en transaktion med sitt lånekort under året, tenderar också att minska något över tid. Detta kan delvis också förklaras av att det inte behövs något lånekort på de övriga utlåningsställena och att de integrerade skolbiblioteken minskar i antal.

Fler e-bokslån

E-boksutlåningen har ökat med 42 procent på ett år. Sedan 2010 har e-boksutlåningen ökat med 227 procent. E-böckerna utgör dock fortfarande är en liten del av den totala bokutlåningen på folkbiblioteken. Samtidigt minskade ljudboksutlåningen med 4 procent sedan föregående mätning.

Undersökningen är en del av Sveriges officiella statistik. Den preliminära statistiken om landets folkbibliotek baseras på svar från 282 av 290 kommuner och avser verksamhetsår 2013. Slutlig folkbiblioteksstatistik publiceras 27 maj 2014. 

Resultaten presenteras nedan i xlsx och pdf. Förfrågningar besvaras via telefon
010-709 36 39 eller cecilia.ranemo@kb.se, länk till kommentar i SR Kulturnytt.

Folkbibliotek2013_alla resultat_20140319, xlsx
Folkbibliotek2013_sammanfattning_20140319, xlsx
Rikssammanfattning 2013, pdf
Länssammanfattning 2013, pdf
Folkbiblioteksorganisation, pdf
FolkbiblioteksBesok2013, pdf

Folkbibliotek_diagram2013

Sammanfattning_folkbibliotek_2013

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | 2 kommentarer