3 timmar film om förslaget till ny biblioteksstatistik

Oktober 23 kom 23 biblioteksanställda från olika delar av landet och diskuterade det senaste förslaget till en ny samlad biblioteksstatistik. Här kan du se vad som hände i två filmer. Del 1 handlar mycket om varför biblioteksstatistiken kommer att förändras och hur det görs. Del 2 handlar mest om förslaget till ny biblioteksstatistikenkät. Förslaget till ny biblioteksstatistik fick både ris och ros.

Om filmen inte startar med detsamma, klicka fram tidslisten nere på filmen en liten bit. För att se presentationsbilderna tydligare, klicka uppe i högra hörnet på ikonen med fyra pilar. Länk till den senaste versionen av biblioteksstatistikenkät.

AdobeFilm

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Är 20 timmar en rimlig nedre gräns?

För att kunna följa hur de offentligt finansierade biblioteken utvecklas och ibland till och med avvecklas behövs en nedre gräns för vilka som ska ingå i biblioteksstatistiken. Trenden går mot att allt fler offentligt finansierade bibliotek får färre anställda, slopar sina fasta öppettider och ibland till och med slutar erbjuda sina samlingar till allmänheten. Biblioteksverksamheten urhålkas.

Ett sätt att följa den pågående förvandlingen av de offentligt finansierade biblioteksverksamheterna i Sverige vore kanske att helt enkelt sätta en nedre gräns för vilka kriterier som ska gälla för att ingå i statistiken. Om basen för statistiken har en nedre gräns är det lättare att följa utvecklingen över tid på riksnivå.

Det förslag som nu diskuteras är att det kanske borde krävas 0,5 årsverken avsatt bemanning (20 timmar i veckan) på ett offentligt finansierat bibliotek för att det ska kunna ingå i Sveriges officiella biblioteksstatistik. Annars kan man väl rimligen inte ens ha tid att besvara den? Med det inte sagt att ett bibliotek med 19 timmars bemanning inte är ett bibliotek. Läs mer

Vad tycker du? Gör ett inlägg i debatten!

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Lista med 1370 bemannade skolbibliotek

Skolbibliotekskartläggningen fortsätter. Hittills har vi fått uppgift om 1370 bemannade skolbibliotek på unika adresser och 480 skolor som har obemannade enheter. Kartläggningen syftar till att göra ett register över landets alla skolbibliotek. Här är en länk till en lista  med de unika skolbibliotek som vi funnit hittills, listan innehåller inte de 500 integrerade folk- och skolbibliotek som också finns. Kartläggningen fortsätter, om du inte hittar just ditt skolbibliotek i listan kan du lämna uppgift via denna länk http://survey.kb.se/Survey/71 eller e-post till biblioteksstatistik@kb.se. Tack på förhand!

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | 1 kommentar

Ny version av en samlad biblioteksstatistik

Vi jobbar vidare med en ny samlad nationell biblioteksstatistik. Det har kommit många synpunkter på hur den nya biblioteksstatistikenkäten ska se ut. En återkommande synpunkt är att totalsummeringarna ska göras automatiskt om man fyller i delsummorna och det har vi nu ordnat. Vi jobbar också med att man lätt ska kunna få förklaringar och definitioner när man klickar vid varje fråga. Nedan ser du hur enkäten tekniskt fungerar, layouten är dock inte klar ännu. Dessutom har vi ändrat språk och frågeformuleringar, här kan du ladda ned en pdf med den senaste versionen Webbenkät20141022. Det är naturligtvis inte en slutversion av enkäten. Ja, tidigare års lämnade värde ska också visas i enkäten, det är nu möjligt eftersom vi lagt in den redan lämnade statistiken i databasen.

Webbenkat_ver1

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | 1 kommentar

Kom och diskutera biblioteksstatistik 16 eller 23 oktober

Biblioteksstatistik1Kom till KB och diskutera förslaget till ny biblioteksstatistik! Vid två tillfällen under oktober samlas biblioteksanställda och personer från organisationer och talar om hur förslaget till ny biblioteksstatistik kan förbättras. KB har beslutat att göra vissa förändringar av den biblioteksstatistik som ska samlas in från och med 2015. Då tillfrågar vi samtliga offentligt finanserade bibliotek med en gemensam enkät i ett nytt webbaserat system. Mötena är kostnadsfria, men det krävs föranmälan, för dörrinsläppet och fikan. Anmäl dig här 16 oktober eller anmäl dig här 23 oktober.
Läs mer om förslaget i skriften En samlad biblioteksstatistik. Kom hit och påverka!

Mötet som hålls 23 oktober med diskussioner kommer att filmas och vi lägger sedan ut filmen på webben.

Hjärtligt välkommen!

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | 1 kommentar

Stort intresse för skolbibliotekskartläggningen

KB har idag kontaktat alla skolenheter som är grundskolor eller gymnasier. Syftet är att kartlägga alla skolbibliotek i Sverige för att skapa ett skolbiblioteksregister som kopplas till Biblioteksdatabasen. Registret ska användas för att kunna samla in skolbiblioteksstatistik under 2015. Totalt sett har 10% av skolenheterna besvarat kartläggningen redan under den första dagen. Stort tack för detta! Resultaten visar att det fortfarande finns skolor som inte har tillgång till skolbibliotek eller som går till ett folkbibliotek utan att det är ett integrerat folk- och skolbibliotek. Många av de som svarat under dagen uppger att skolbiblioteket som de har tillgång till helt saknar bemanning eller har avsatt bemanning några timmar i veckan.

Vi har haft lite problem med att många kommuner har så kallade SPAM-filter som inte tyckte om vår e-post. Jobbar du på ett skolbibliotek som vi inte nått ut till? Vi är ytterst tacksamma om du kan skicka oss uppgifterna via e-post till biblioteksstatistik@kb.se. De uppgifter som vi frågar efter är:

  1. Om skolan har ett eget skolbibliotek, använder annan skolas, går till ett integrerat folk- och skolbibliotek, går till folkbiblioteket, använder bokbuss/bokbåt, inte har tillgång alls till något skolbibliotek, annat svar.
  2. Skolbibliotekets namn, skolenhetens namn
  3. Besöksadressens gatunamn, nummer, postnummer och postort
  4. E-postadress till kontaktperson på skolbiblioteket
  5. Telefonnummer
  6. Hur många timmar per vecka som det finns avsatt bemanning

Läs mer om förslaget till hur den framtida samlade nationella biblioteksstatistiken ska utformas.

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Ny samlad nationell biblioteksstatistik

Bild_en samlad biblioteksstatistik Länk till rapporten En_samlad_biblioteksstatistik som ger förslag till morgondagens biblioteksstatistik.

För att vi ska få en samlad nationell biblioteksstatistik har KB beslutat att göra vissa förändringar i den statistik vi efterfrågar, hur den sammanställs och vilka bibliotek som ska besvara den. Anledningen är helt enkelt att vi ska få en samlad nationell biblioteksstatistik som ligger i fas med den utveckling som skett inom biblioteksverksamheterna, de krav som finns i den nya bibliotekslagen samt den nya ISO-standarden för biblioteksstatistik. Samtidigt vill vi underlätta för de som ska besvara den.

KB har nu sammanställt en skrift om hur förslaget till förändring ser ut och vi skulle vilja ha synpunkter på förslaget under hösten. Vad är bra och vad är mindre bra? Vad bör förändras i förslaget? I samband med nästa statistikinsamling ska de slutliga förändringarna vara genomförda.

Vi bygger samtidigt ett nytt datasystem för biblioteksstatistiken. Redan nu ligger den redan insamlade statistiken ute som Öppna data på vår webb http://bibstat.libris.kb.se/

Läs mer på på sidan Ny statistik. Kontakt: Cecilia Ranemo, biblioteksstatistik@kb.se, tel. 010-709 36 39. Ring och boka ett möte!

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Hinder för biblioteksplaner, ny skrift

Bild_hinderKB har sammanställt en skrift om vanliga orsaker till att biblioteksplanearbetet avstannar i kommuner, eller aldrig blir av. Länk till skriften Hinder_för_biblioteksplaner

Två tredjedelar av kommunerna i Sverige saknar en politiskt antagen biblioteksplan som gäller just nu. Kommuner som inte har en fungerande biblioteksplan bryter mot lagen. Speciellt så här i valtider kan man därför ställa sig frågan, hur ser det ut just i min kommun? Länkar till kommunernas biblioteksplaner

Sedan nio år har det funnits en lag som säger att alla kommuner ska ha en politiskt antagen plan för sin biblioteksverksamhet. Den nya bibliotekslagen skärper paragrafen genom att helt enkelt kräva att det ska finnas en biblioteksplan. Det är en separat plan som ska beskriva mål för all kommunal biblioteksverksamhet, oavsett om det är på skolan, i äldreomsorgen, på folkbiblioteket eller på den kommunala arbetsplatsen etc. Planen bör också beskriva de samarbeten som den kommunala biblioteksverksamheten har med andra bibliotek och organisationer.

Kontakt: biblioteksplaner@kb.se eller 010-7093639

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | 1 kommentar

Betaversion av biblioteksstatistiken som öppen data

… nu är den igång! Du når den via http://bibstat.libris.kb.se/statistics/open_data/. Eftersom det är en betaversion så fungerar den just nu bäst för personer som är vana vid att jobba med öppen data och vet vad API, URL och URI betyder.

Vad är bibliotesstatistik som öppen data? Jo, vi har helt enkelt lagt ned all biblioteksstatistik som alla bibliotek lämnat under de senaste åren till oss i en databas där alla enskilda värden har en egen ”adress” som man kan anropa via internet. För att kunna göra det just nu måste du vara programmeringskunnig.

Men i framtiden tänker vi oss webblösningar där du har ett användarvänligt gränssnitt så att du kan få ut läsbara verksamhetstabeller för enskilda bibliotek, kommuner, län och riket direkt via webben utan att gå en omväg via andra programvaror. Plötsligt så händer det…

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | 1 kommentar

Framtidens biblioteksstatistik, snart är den här!

Just nu pågår ett arbete med framtidens biblioteksstatistik. Jag arbetar på att statistikformuläret som går ut nästa år ska vara lite förändrat och förbättrat. Det ska till exempel vara samma defintioner på de olika variablerna för alla bibliotekstyper och defintionerna ska vara uppdaterade till den nya internationella ISO-standarden för biblioteksstatistik. Då blir det lättare med internationella jämförelser. Det är lite pilligt att följa alla definitioner men jag har god förhoppning om att det ska gå bra.

Samtidigt förbereder vi att uppdatera och komplettera urvalen till biblioteksstatistiken. Alla offentligt finansierade bibliotek som kan användas av allmänheten bör ingå, så är det inte riktigt idag. I höst kommer vi att gå ut med vissa kartläggande frågor till bibliotek som tidigare inte har ingått i den officiella biblioteksstatistiken. Med gemensamma frågor och bättre urval kan vi i framtiden producera en nationell biblioteksstatistik som samlat visar på utvecklingen för hela Sverige, lokalt och regionalt. En samlad biblioteksstatistik underlättar också för de som ska utveckla regionala och kommunala biblioteksplaner.

Under hösten kommer vi också att förbereda oss på att skolbiblioteksstatistiken återigen samlas in. Vi kommer därför att kontakta många för några kartläggande frågor inför statistikinsamlingen som görs med start januari 2015, avseende 2014 års verksamhet. Även skolbiblioteksstatistiken harmoniseras för att underlätta för kommunerna när de ska ta fram underlag till sina biblioteksplaner för den kommunala biblioteksverksamheten, som lämpligen inkluderar all kommunal biblioteksverksamhet.

Samtidigt pågår vårt projekt med att lägga ut all biblioteksstatistik som öppna data på webben. Allt som samlats in under sedan 2011 exporteras till rådatafiler och importeras till en databas som är öppen för alla via KB:s webb. Det blir möjligt att själv ”tanka ned” statistiska uppgifter via URI-adresser. Är du ”fiffig” kan du göra en egen biblioteksstatistikapp som använder öppen data. Databasen innehåller folkbibliotek, forskningsbibliotek, sjukhusbibliotek och skolbibliotek. Samtidigt byggs ett visningsgränssnitt för användningen av statistiken via webben. I framtiden hoppas vi på att alla offentligt finansierade bibliotek också kan lämna sina data direkt i databasen och att det ska bli lättare att ta ut en egen verksamhetsrapport för det enskilda bibliotekets verksamhetstal med jämförelse bakåt i tiden. Du har väl sett din egna verksamhetsrapport som redan nu ligger som en tidig version i excelfilen på KB:s huvudwebb?

Under hösten kommer jag att kontakta många grupper och organisationer för att samlat få in synpunkter på om vi tänkt rätt när vi gjort vissa förändringar. Målet är att underlätta för biblioteken som lämnar statistik och alla de som använder sig av resultaten.

Men, redan nu kan du gärna lämna synpunkter på hur du skulle vilja ha framtidens biblioteksstatistik till biblioteksstatistik@kb.se,   010-7093639 eller gör ett inlägg nedan.

Ett stort tack till alla som besvarade biblioteksstatistiken i år!
Trevlig sommar önskar Cecilia Ranemo

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar