Goda idéer, svidande kritik och fototävling

Lämna förslag till förbättringar av biblioteksstatistiken

Just nu samlar vi på svidande kritik om dagens och goda idéer om hur framtidens biblioteksstatistik ska vara utformad. Forskningsbibliotek, skolbibliotek, folkbibliotek och sjukhusbibliotek.

 • Vad har du alltid velat veta om de offentligt finansierade biblioteken?
 • Hur kan vi underlätta för dig som lämnar biblioteksstatistik?
 • Vilka variabler borde ingå så att du som användare får större användning av statistiken?
 • Hur borde statistiken presenteras i tabeller och diagram så att den blir lättare att ta del av?

Hör gärna av dig till biblioteksstatistik@kb.se eller ring Cecilia Ranemo 010-709 36 39.

Årets fototävling

I år görs den slutliga publiceringen av Sveriges officiella biblioteksstatistik 27 maj. Som vanligt har vi en liten fototävling för att visa upp alla fina bibliotek som finns runt om i Sverige. De vinnande bidragen publiceras i årets statistikrapport. Skicka dina biblioteksfoton via e-post till biblioteksstatistik@kb.se. Det går bra med mobiltelefonskvalitet eller jpg- eller gif-format. Tyvärr kan vi inte publicera foton där man tydligt kan se ansikten och identifiera enskilda personer. Vinsten är bara äran att med namn publiceras som fotograf i KB:s statistikrapport, ingen ersättning utgår för publicerade foton. Här kan du se vilka vinnarna var förra året och hur fotona såg ut i förra årets rapport.

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Folkbiblioteksstatistik 2013

Årets preliminära folkbiblioteksstatistik visar att antalet folkbibliotek i Sverige återigen har minskat, 17 biblioteksfilialer har stängts sedan 2012. Antalet bemannade folkbibliotek har på en femårsperiod minskat från 1 260 till 1 169, en minskning med 91 bibliotek.

Färre filialer – färre integrerade skolbibliotek

Samtidigt som antalet folkbiblioteksfilialer blir färre, minskar också antalet integrerade folk- och skolbibliotek. I vissa kommuner har dock folkbiblioteksfilialerna omvandlats till renodlade skolbibliotek för att kommunen ska kunna uppfylla kravet i skollagen om att alla skolor ska ha tillgång till skolbibliotek.

Fler övriga utlåningsställen

Personalen på folkbiblioteken hittar ständigt nya vägar att nå ut till användarna när filialerna läggs ned. Under åren 2010–2013 har de så kallat övriga utlåningsställena, där låneregistrering inte sker, ökat från 2 000 till 2 585. Folkbiblioteken noterar en ökning i utlämning av medier till sådana ställen med drygt 700 tusen jämfört med 2010. De övriga utlåningsställena är inte bemannade av folkbibliotekets personal och erbjuder oftast bara en mindre uppsättning böcker. En bok i cirkulation på ett sådant ställe kan hinna läsas av många användare, eller ingen alls, utan att det registreras på något sätt. Antalet personer som får medier hemsända från folkbiblioteken tenderar också att öka.

Färre fysiska besök och utlån

Antalet registrerade fysiska besök vid folkbiblioteken har minskat med 1,1 miljoner (-2%) sedan föregående mätning och med närmare 3 miljoner på fem år. Antalet registrerade utlån har minskat med 900 tusen sedan 2012 och med närmare 4 miljoner på fem år. Eftersom de övriga utlåningsställena är obemannade registreras inte de besök och utlån som görs där. Därför kan nedgången i besök och utlån delvis förklaras av att den befintliga statistiken inte kan fånga biblioteksanvändningen som sker på dessa sätt.

Färre tryckta böcker

Bredden och djupet på det folkbiblioteket erbjuder på ett så kallat övrigt utlåningsställe kan naturligtvis aldrig bli densamma som på en bemannad filial. Ofta består de övriga utlåningsställena av en boksnurra i en offentlig lokal eller några bokkassar på en förskola. Folkbibliotekens samlade tryckta bokbestånd har minskat med närmare 800 tusen volymer sedan föregående mätning, vilket naturligtvis har ett samband med att filialer stängts. På fem år har bokbeståndet minskat med närmare 3 miljoner.

Antalet aktiva användare, de som gjort en transaktion med sitt lånekort under året, tenderar också att minska något över tid. Detta kan delvis också förklaras av att det inte behövs något lånekort på de övriga utlåningsställena och att de integrerade skolbiblioteken minskar i antal.

Fler e-bokslån

E-boksutlåningen har ökat med 42 procent på ett år. Sedan 2010 har e-boksutlåningen ökat med 227 procent. E-böckerna utgör dock fortfarande är en liten del av den totala bokutlåningen på folkbiblioteken. Samtidigt minskade ljudboksutlåningen med 4 procent sedan föregående mätning.

Undersökningen är en del av Sveriges officiella statistik. Den preliminära statistiken om landets folkbibliotek baseras på svar från 282 av 290 kommuner och avser verksamhetsår 2013. Slutlig folkbiblioteksstatistik publiceras 27 maj 2014. 

Resultaten presenteras nedan i xlsx och pdf. Förfrågningar besvaras via telefon
010-709 36 39 eller cecilia.ranemo@kb.se, länk till kommentar i SR Kulturnytt.

Folkbibliotek2013_alla resultat_20140319, xlsx
Folkbibliotek2013_sammanfattning_20140319, xlsx
Rikssammanfattning 2013, pdf
Länssammanfattning 2013, pdf
Folkbiblioteksorganisation, pdf
FolkbiblioteksBesok2013, pdf

Folkbibliotek_diagram2013

Sammanfattning_folkbibliotek_2013

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | 2 kommentarer

Folkbibliotekens övriga utlåningsställen

När folkbiblioteksfilialer stängs ned hittar folkbibliotekens personal andra vägar att nå ut till användarna. Samlingsnamnet för dessa vägar i biblioteksstatistiken är ”övriga utlåningsställen där vidare låneregistrering inte sker”. Ofta är det frågan om ett mindre antal böcker som tillhandahålls till användarna utan att dessa behöver registrera sitt lån. Här är några exempel på övriga utlåningsställen runt om i Sverige som tillhandahåller medier från folkbiblioteken:

Allaktivitetshus, Anstalter, Apotek, Arbetsförmedlingen, Arbetsplatser, Asylmottagning, Badhus, Bildningscenter, Bokdepositioner på äldreboenden, sjukhem, servicehus, gruppbostäder, Bokpåsar, Bokpåsar, Boksnurror, Bokstationer, BVC, Byaföreningar, Byalag, Bygdegårdar, Dagbarnvårdare, Dagcenter, Dagcentraler, Dagmammor, Depålåntagare, Familjecentral, Familjedaghem, Folkets hus, Fritidsgård, Fritidsverksamhet, Förbandsbibliotek, Föreningsdrivna bibliotek, Församlingshem, Förskolor, Grundskolebibliotek, Gruppboenden, Helgkassar, Hemvården, Häktet, Högläsare, Klasslån, Kriminalvårdsanstalt, Kulturskolan, Kyrkor, Lantbrevbärningen, Lanthandel, Läkarmottagning, Läkarmottagningar, Minibibliotek, MVC, Näringslivskontor, Pensionärsorganisationer, Personalrum, Polisarrest, Sagopåsar, Simhall, Självbetjäningsenheter, Skolor läslustprojekt med bokkassar, Sommarutlåningsställe, Stadsdelskontor, Tandvården, Trygghetsboenden, Träffpunkter, Turistbyrå, Ungdomsmottagningen, Utlämning på matvaruaffärer, Väntrum, Öppna förskolor.

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

19 mars publiceras folkbiblioteksstatistiken

Vi har nu fått svar från 282 av 290 folkbibliotek och vi publicerar preliminära tabeller över 2013 års folkbiblioteksverksamhet onsdag 19 mars. Ett stort tack till alla som besvarat enkäten!

Tabellerna är nu låsta och svar som kommer in från och med 14 mars presenteras i den slutliga publiceringen som presenteras 27 maj 2014.

Länk till webbsidan där tabellerna kommer att finnas 19 mars.

Här publiceras ett skämtsamt förhandsresultat, ca 1:15 in i filmen.

Publikation1

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Ny statistiklag – tydligare kvalitetskrav

I Sverige finns drygt 350 olika statistikprodukter som är reglerade i Lagen om den officiella statistiken. Det finns totalt 27 myndigheter som är ansvariga för att sammanställa Sveriges officiella statistik (SOS). KB är en av dem. Den officiella biblioteksstatistiken består av fyra statistikprodukter. Exempel på andra statistikprodukter är sådana som rör ekonomi, jordbruk och vård- och hälsa. Vid årsskiftet trädde en ny statistiklag i kraft. Ändringarna handlar huvudsakligen om att de olika kvalitetskriterierna nu är inskrivna i lagen:

3 a § Officiell statistik ska vara objektiv och allmänt tillgänglig.
Den officiella statistiken ska utvecklas, framställas och spridas på grundval av enhetliga standarder och harmoniserade metoder. Följande kvalitetskriterier ska då tillämpas:
1. relevans: mått på i hur hög grad statistiken tillgodoser användarnas nuvarande och potentiella behov,
2. noggrannhet: grad av överensstämmelse mellan skattningarna och de okända sanna värdena,
3. aktualitet: perioden mellan den tidpunkt då de statistiska uppgifterna finns tillgängliga och den händelse eller företeelse som de beskriver,
4. punktlighet: den tid som förflyter mellan det datum då den statistikansvariga myndigheten gör uppgifterna tillgängliga och det datum då de ska lämnas,
5. tillgänglighet och tydlighet: hur användarna kan få tillgång till, använda och tolka uppgifter,
6. jämförbarhet: mätning av effekten av skillnader i de statistiska begrepp, mätverktyg och mätförfaranden som använts, när statistik från olika geografiska områden eller sektorsområden eller från olika tidsperioder jämförs, samt
7. samstämmighet: mått på i vilken utsträckning uppgifterna med tillförlitlighet kan kombineras på olika sätt och för olika ändamål. Lag (2013:945).

Den officiella statistiken är också kringgärdad av en rad speciella regler och förordningar. Ett exempel på detta är att den inte är en offentlig handling innan den är tillgänglig och publicerad för alla. Den som blir tillfrågad om officiell statistik är skyldig att besvara den:

7 § Följande är skyldiga att till de statistikansvariga myndigheterna lämna uppgifter för den officiella statistiken och uppgifter för framställning av europeisk statistik som en myndighet enligt en EU-förordning ska ge in till Europeiska kommissionen:
1. näringsidkare,
2. ägare till en fastighet där någon annan driver jordbruk, skogsbruk, eller trädgårdsodling eller håller djur,
3. stiftelser och ideella föreningar, samt
4. kommuner, landsting och kommunalförbund.

De statliga myndigheternas ansvar att besvara officiell statistik är reglerat i Förordningen om den officiella statistiken. Just nu pågår insamlingen av biblioteksstatistiken som avser verksamhetsår 2013. Om tillräckligt många folkbibliotek besvara statistiken inom utsatt tid publiceras preliminära tabeller 19 mars. Slutliga tabeller för forskningsbibliotek, sjukhusbibliotek och folkbibliotek publiceras 27 maj 2014.

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Skol- och folkbibliotek smälter samman

Biblioteksstatistiken som berör den kommunala biblioteksverksamheten blir allt mer komplicerad att sammanställa vartefter nya lösningar för skolbiblioteksverksamhet skapas. De traditionella variablerna som kostnader för lokaler, medier och antal årsarbeten samt mediebestånd måste ”pusslas” fram när den officiella biblioteksstatistiken ska rapporteras. ”Hur ska jag räkna årsarbeten när Katarina jobbar både på folkbiblioteket och på två av skolbiblioteken?”

Den kommunala biblioteksverksamheten har ibland både skolbibliotek och folkbibliotek i samma katalog, medierna strömmar mellan olika bibliotekstyper och personalen arbetar på de båda med delade tjänster. Det skrivs just nu många avtal i kommunerna för att skolorna ska få belagd tillgång till skolbiblioteksverksamhet.

Dessutom skapas nya lösningar för regionala folkbibliotekssamarbeten och i vissa län har alla kommuner ett och samma bibliotekssystem där det är svårt att skilja ut uppgifter till olika kommuners folkbiblioteksverksamhet.

Av de uppgifter och förfrågningar från folkbiblioteken som hittills inkommit i år i samband med statistikinsamlingen, går att utläsa att det åtminstone finns följande lösningar runt om i kommunerna (skicka gärna in uppgifter om fler varianter som du känner till):

 1. Renodlade folkbibliotek med egen lokal, medier och personal.
 2. Folkbibliotek som samtidigt fungerar som skolbibliotek i samma lokal (helt integrerade genom politiskt beslut), alla använder folkbibliotekets katalog:
  1. Integrerade folkbibliotek med särskilt avsatt personal för skolbiblioteksverksamhet
  2. Integrerade folkbibliotek utan särskilt avsatt personal för skolbiblioteksverksamhet
 3. Skolbibliotek som ligger på skola men som sköts av folkbibliotekets personal och medier genom avtal och använder folkbiblioteket katalog:
  a)    Verksamheten ingår endast i folkbibliotekets budget och personal, inget avtal finns.
  b)    Verksamheten faktureras av folkbiblioteket till skolan, folkbiblioteket sköter allt.
  c)    Verksamheten har skolpersonal som arbetar i biblioteket i samarbete med folkbibliotekets personal och folkbibliotekets medier.
 4. Skolbibliotek som ligger på skola men sköts av folkbibliotekets personal och medier genom avtal men skolan har egen katalog:
  a)    Verksamheten ingår endast i folkbibliotekets budget och personal, inget avtal finns.
  b)    Verksamheten faktureras av folkbiblioteket till skolan, folkbiblioteket sköter allt.
  c)     Verksamheten har skolpersonal som arbetar i biblioteket i samarbete med folkbibliotekets personal och folkbibliotekets medier.
 5. Renodlade skolbibliotek med egen personal, lokal och medier, egen katalog.
 6. Renodlade skolbibliotek med egen personal, lokal och medier, ingår i folkbibliotekets katalog.
 7. Avtal om att skolans elever får besöka folkbiblioteket på ett organiserat sätt.
 8. Renodlade skolbibliotek utan avsatt personal, utan koppling till folkbibliotek.

Det här ställer naturligtvis till en del problem, dels vid insamlandet av biblioteksstatistiken och dels när den ska redovisas. Det kan lätt uppstå att det blir dubbelräkningar i och med att uppgifter om en och samma, mer eller mindre, integrerade folk- och skolbiblioteksverksamhet räknas flera gånger.

De definitioner som gäller för årets folkbiblioteksstatistikinsamling är att endast den skolbiblioteksverksamhet som sköts tillsammans med folkbiblioteket ska räknas som är integrerad genom ett politiskt beslut.

Nyckeltalsberäkningarna i folkbiblioteksstatistiken påverkas av hur hög andel av folkbiblioteksverksamheten som är integrerad med skolbiblioteksverksamhet, så se upp med det när du tittar på folkbibliotekens preliminära statistik som publiceras 19 mars 2014.

Skicka gärna in uppgifter om hur just din kommun löser detta och hur ni ser att statistikrapporteringen skulle kunna förenklas för alla inblandade! Skriv en kommentar nedan eller skriv till biblioteksstatistik@kb.se

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Lämna synpunkter på den officiella biblioteksstatistiken

Passa på och påverka framtiden! Vad saknar du i den officiella biblioteksstatistiken? Vilka variabler tycker du ingår i onödan? Hur borde resultaten presenteras på bästa sätt för att du ska ha användning av dem? Hur kan statistiken förbättras så att du kan använda den för uppföljning och kvalitetsutveckling? Vilka frågor ska ställas så att dina läsare får ut det som de vill veta från resultaten? Vad vill du som användare kunna ta reda på om biblioteken?

Hör av dig till biblioteksstatistik@kb.se eller skriv ett inlägg med dina synpunkter på den här sidan. KB ska under året arbeta med ett projekt som delfinansieras av VINNOVA  för att förbättra och öppna upp den officiella biblioteksstatistiken.
Stockholms stadsbibliotek, Kulturhuset

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | 6 kommentarer

De första svaren från forsknings- och sjukhusbiblioteken

… på Sveriges officiella biblioteksstatistik har nu kommit in. Fackbiblioteket på Vrinnevisjukhuset i Norrköping var först med att besvara årets enkät till de offentligt finansierade sjukhusbiblioteken.

Biblioteket på Nordic School of Public Health, NHV var i år först med att besvara forskningsbibliotekens statistikenkät. Högskolan NHV skall läggas ned den 31 december 2014 enligt beslut i juni 2013 och därför kommer biblioteket att avveckla sin verksamhet under 2014.

Ett stort tack för snabbt jobb!

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Lessebo folkbibliotek är snabbast i landet

Ett stort tack till kommunbiblioteken i Lessebo kommun som också i år var de som först besvarade hela den officiella folkbiblioteksstatistiken! Men så har också kommunen som ledord: Lessebo kommun, Lite förnuftigare, Lite vänligare.

God tvåa även detta år, tre minuter senare, lämnade Mörbylånga kommunbibliotek in sitt kompletta svar. Stort tack! ”The same procedure as last year”, se artikel som publicerades precis för ett år sedan…

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Insamlingen av Sveriges officiella biblioteksstatistik har startat

De offentligt finansierade biblioteken har nu kontaktats via en webbenkät. Det som efterfrågas är uppgifter om deras verksamhet 2013. De bibliotekstyper som tillfrågas i år är folkbiblioteken, forskningsbiblioteken inklusive vissa specialbibliotek och sjukhusbiblioteken. Slutliga tabeller och rapport publiceras senast 27 maj. Mer detaljer om statistiken hittar du under respektive bibliotekstyp uppe i menyn. Frågor om som rör statistiken besvaras via biblioteksstatistik@kb.se eller telefon 010-709 36 39.

Stockholms stadsbibliotek, Kulturhuset

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar