Budgetpropositionen innehåller pengar till fler skolbibliotekarier

I regeringens promemoria står att läsa:

”Skolbiblioteken utgör en viktig resurs i arbetet med elevernas lärande. Varje barn, oavsett var man bor eller vilken skola man går i, har rätt att lära sig söka bland och kritiskt granska den information som sköljer över oss.

Bemannade skolbibliotek har enligt såväl internationell som svensk forskning positiva effekter på ungas läsvanor och läsfärdighet. Men enligt den nationella biblioteksstatistiken från 2014 går bara omkring hälften av eleverna i landet i skolor som har tillgång till skolbibliotek där det finns bemanning för skolbiblioteksverksamhet minst 20 timmar i veckan. I 90 kommuner saknas helt enskilda skolbibliotek som har minst 20 timmar avsatt bemanning för skolbiblioteksverksamhet.

Regeringen anser att insatser bör genomföras som syftar till att stärka skolbibliotekens roll för elevernas läslust och läsförmåga. Regeringen har därför gett Kungliga biblioteket i uppdrag att ta fram förslag till en nationell biblioteksstrategi. Vidare föreslår regeringen i budgetpropositionen 2016 15 miljoner kronor för personalförstärkningar i Sveriges skolbibliotek 2016. Kommande år dubbleras satsningen till 30 miljoner kronor per år. Med dessa resurser kommer Sveriges skolbibliotek kunna få personalförstärkningar på deltid med upp till 300 personer.”

I medeltal kostade de anställda som arbetade heltid på de kommunala gymnasiebiblioteken skattat 412 000 kronor per år och på de kommunala skolbiblioteken skattat 382 000 kronor per år, inklusive sociala avgifter. Lönekostnaderna varierar stort mellan kommuner och mellan enskilda skolbibliotek. Läs mer i årets rapport Bibliotek 2014.

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Kan det vara så enkelt att få folk att läsa?

Av folkbibliotekens utlånings- och nyförvärvssiffror från 2014 visas att om man köper in många medier per invånare så har man i medeltal högre utlåning per invånare av de fysiska medierna.  Folkbiblioteken redovisar i medeltal 7,1 utlån per invånare och de köpte i medeltal in 0,29 fysiska medier per invånare 2014, med reservation för visst bortfall. Eller är det så att man får högre mediebudget av de som bestämmer när utlåningen är hög?

Nyförvärv

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | 2 kommentarer

Det är tur att inte alla går till biblioteken samtidigt

…för då skulle det bli rejäla köer till de publika rummen på folkbiblioteken. För första gången mätte vi i år hur många kvadratmeter som är öppna för allmänheten på biblioteken runt om i landet. I Stockholms län och Uppsala län skulle det stå 31 invånare på varje folkbibliotekskvadratmeter om alla kom samtidigt. Med reservation för visst bortfall av svar kan det konstateras att man ska åka till Kalmar eller Västernorrlands län om man inte vill trängas på folkbiblioteket, dagen då alla går dit samtidigt. Antal invånare per publik kvadratmeter på folkbiblioteken i olika län:

Trängsel på bibliotek

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Bemannade skolbibliotek

Nu finns ett utkast till den nya IFLA School Libraries Guidelines publicerat på http://www.ifla.org/node/9512 . Där står det bland annat så här angående bemanningen på skolbibliotek:

”Staffing school libraries: Because the role of school libraries is to facilitate teaching and learning, the services and activities of school libraries need to be under the direction of professional staff with the same level of education and preparation as classroom teachers. Where school librarians are expected to take a leadership role in the school, they need to have the same level of education and preparation as other leaders in the school such as school administrators and learning specialists. The operational aspects of school libraries are best handled by trained clerical and technical support staff, in order to ensure that school librarians have the time needed for the professional roles of instruction, management, collaboration and leadership.

Staffing patterns for school libraries vary depending on the local context, influenced by legislation, economic development, and educational infrastructure. However, more than fifty years of international research indicates that school librarians require formal education in school librarianship and classroom teaching in order to develop the professional expertise required for the complex roles of instruction, reading and literacy development, school library management, collaboration with teaching staff, and engagement with the educational community.”

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Rapport Bibliotek 2014

Bibliotek2014Rapport_Bibliotek2014
Tabell_Bibliotek2014_201506
Under 2014 har en omfattande förändring av Sveriges officiella biblioteksstatistik genomförts. Det här är första gången som den nya samlade nationella biblioteksstatistiken presenteras.

Urvalsramen för den officiella biblioteksstatistiken har förändrats. Ingående bibliotek måste nu uppfylla tre kriterier:

 1. Offentligt finansierade (helt eller delvis).
 2. Avsatt bemanning för biblioteksverksamheten minst 20 timmar per vecka, eller 0,5 årsverken.
 3. På något sätt tillgängliga för allmänheten (skolbibliotek: eleverna).

Syftet med förändringen har i första hand varit att kunna presentera en samlad nationell biblioteksstatistik och att i förlängningen underlätta för uppgiftslämnare och användare. Den nya statistiken gör också att tidigare möjligheter till dubbelredovisning undviks.

I och med att en genomgripande förändring gjorts av frågornas innehåll, definitoner och urvalsram ska jämförelser bakåt i tiden göras med stor försiktighet även om det kan konstateras att folk- och högskolebiblioteken i stort sett behållit sina tidsserier på de centrala variablerna.

2 300 bibliotek
Det främsta resultatet av undersökningen är att det inte finns så många bemannade serviceställen med bibliotek i landet som tidigare indikerats. Det finns sammanlagt biblioteksverksamhet som ligger inom urvalsramen på 2 329 unika gatuadresser i Sverige. Antalet bemannade serviceställen har också minskat över tid.

I 90 kommuner finns inget enskilt skolbibliotek som har minst 20 timmars avsatt bemanning per vecka, men däremot finns det i vissa av dessa kommuner serviceställen som är integrerade folk- och skolbibliotek.

100 miljoner medier
De offentligt finansierade biblioteken har sammanlagt ett fysiskt bestånd som överstiger 100 miljoner medier, varav 76 procent är böcker med skriven text. Det gjordes sammanlagt minst 77,4 miljoner fysiska lån på biblioteken.

E-medier ökar
Därtill kommer tillgången till e-medier. På forskningsbiblioteken är användningen av e-medier helt dominerande jämfört med den fysiska utlåningen. De offentligt finansierade biblioteken har närmare 9 000 licenser på olika databaser med e-medier. Den omfattande tillgången till e-medier genererade minst 37 miljoner sökningar och minst 75 miljoner nedladdningar/lån. Det är de 37 universitets- och högskolebiblioteksorganisationerna som dominerar, både tillgång till och användningen, av e-medier.

På folk- och högskolebiblioteken minskar den fysiska utlåningen över tid till förmån för ökande användning av e-medier. Men e-boksanvändningen på folkbiblioteken är alltjämt bara några få procent av deras totala bokutlåning. De kommunala biblioteken, inklusive skolbiblioteken, förmedlar 88 procent av den totala fysiska utlåningen i landet, minst 68 miljoner fysiska lån.

Hälften av eleverna
De enskilda skolbibliotek, alla kategorier, som ingår i urvalsramen ger service till 460 000 elever av de närmare 1,4 miljoner elever som går i grundskola eller gymnasium. Därtill kommer de integrerade folk- och skolbiblioteken som ger service till fler än 300 tusen elever. Även om det görs en uppräkning för bortfall av svar skulle detta i praktiken innebära att hälften av landets elever fortfarande saknar tillgång till en skolbiblioteksfunktion som är bemannad minst 20 timmar i veckan.

7 miljarder
Driftskostnaderna för de offentligt finansierade biblioteken uppgår till 7,3 miljarder kronor, 59 procent av utgifterna står kommunerna för och 38 procent staten. Ungefär hälften av driftskostnaderna är lönekostnader. Folkbiblioteken kostar drygt 4,1 miljarder och universitets- och högskolebiblioteken 2,1 miljarder per år.

150 kronor per elev
De skolbibliotek som besvarat undersökningen köper in fysiska medier för 100 kronor per elev och e-medier för 50 kronor per år. Uppgifterna är dock osäkra på grund av svarsbortfall.

De offentlig finansierade biblioteken har egengenererade intäkter som uppgår till närmare 300 miljoner kronor. Närmare hälften av de egengenererade intäkterna utgörs av att biblioteken säljer bibliotekstjänster till andra organisationer och företag.

Totalt sett rapporteras 85 miljoner fysiska besök på biblioteken, vilket är en underskattning. En majoritet, 77 procent, av de fysiska besöken sker på folkbibliotek. Därtill kommer minst 60 miljoner webbesök på de offentligt finansierade bibliotekens webbplatser.

Få medier på nationella minoritetsspråk
Enligt bibliotekslagen ska biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet prioritera personer som talar nationella minoritetsspråk, men endast 0,81 procent av titelbeståndet på biblioteken utgörs av de språken. Totalt sett uppgav 64 procent, av de biblioteksorganisationer som besvarat frågan att de hade åtminstone en titel på något nationellt minoritetsspråk. De skolbibliotek som svarat att de har titlar på nationella minoritetsspråk hade i medeltal 5 titlar.

Barn och unga
Totalt sett finns 78 procent av det tryckta barn- och ungdomsbeståndet i landet på folkbiblioteken. Utlåningen av det tryckta ungdomsbeståndet uppgick till i genomsnitt 15,4 medier per invånare i åldersgruppen 0–17 år.

1,5 miljoner anpassade medier
Det totala beståndet av anpassade medier är 1,5 miljoner. Hälften av de offentligt finansierade bibliotekens bestånd av anpassade medier är talböcker. Det finns flera kommuner där inget av biblioteken har rapporterat att de har anpassade medier i sitt bestånd.

Mycket undervisning och aktiviteter
Totalt sett fanns det mer än 200 tusen deltagare i organiserad undervisning på biblioteken i hur man söker, värderar eller refererar till information.  Folkbiblioteken i 93 kommuner uppger att de ger sådan undervisning, men majoriteten av undervisningen sker på universitets- och högskolebiblioteken.

Det offentligt finansierade biblioteken i landet anordnade fler än 214 tusen aktivitetstillfällen för sina besökare. Majoriteten av aktivitetstillfällena anordnades av folk- och skolbibliotek, vilket gör dem viktiga också ur ett kulturpoliskt perspektiv.

 

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Biblioteksstatistiken publiceras 27 maj

Årets rikssammanställning av Sveriges officiella biblioteksstatistik kommer att presenteras i en skriven rapport nästa vecka med tabeller och diagram. Redan just nu presenteras svaren från alla bibliotek, var och ett som besvarat årets enkät, i tabeller och diagram i vårt Rapportsystem på webben. Alla svar som vi fått in finns också i en excelfil om du går in på Öppna data. Vi har nu också sammanställt länkar till allt som har med biblioteksstatistiken att göra på Allt om biblioteksstatistiken.

Skillnaden mellan rikssifforna och de data som redan nu presenteras är de flesta rikssiffror är uppräknade för att kompensera för svarsbortfall. Det är därför det tar några veckor från att vi stänger för fler inkommande svar till att rapporten presenteras. Sedan behöver vi också läsa det som de svarande skriver i enkäterna. Här är ett svar apropå uppmaningen att inte lämna sifferuppgifter i webbenkäternas kommentarsfält:

– ”Vi har ett hundra tusen (Ha! Inga siffror!) i biblioteksbudget. Den ska räcka till böcker, databaser, tidskrifter och kontorsmateriel. Jag har inte räknat ut precis hur mycket vi lägger på vad och att gå in och leta upp det i efterhand är fantastiskt komplicerat och skulle ta typ en hel arbetsdag.”

Rapporten publiceras natten mellan 26-27 maj efter klockan 00.01. Framsidesfotot från Filminstitutets bibliotek prydde förra årets rapport, foto E Ahlqvist. Vad blir det månne i år?

FotoEAhlqvist

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Just nu arbetar vi med rikstalen

Nu har vi börjat sammanställa rikstalen för årets biblioteksstatistik. Vi väntade in i det sista på att få in fler svar, men nu måste vi börja sammanställa och rätta upp de 675.000 cellerna som statistiken består av. För att sammanställningen på riksnivå ska bli rättvisande måste statistiken räknas upp där det saknas värden. Just nu är det 234 bibliotek som påbörjat sin enkät, men inte skickat in den, men vi använder de värden vi fått och kompletterar bortfallet med föregående års värde (där det finns) eller olika beräknade tal där värde saknas. Därför börjar vi nu stänga enkäter med tvång. Resultaten som kommit in i databasen fram till 1 maj kommer med i den nationella sammanställningen. Rikstalen publiceras i rapportform 27 maj på vår webb.

Nu har vi också publicerat alla inkomna enkäter i rapportsystemet.  Just nu är 940 enkäter publicerade som representerar närmare 2179 biblioteksservicesställen. Bilden visar barnavdelningen på Stadsbiblioteket i Lund:
Lund_barnavdelning

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

I väntans tider, 350 kvar

Just nu är det fortfarande 350 skolbibliotek som inte hunnit besvara alla frågorna i årets biblioteksstatistik, trots att det nu gått 14 veckor sedan insamlingsperioden startade. Anledningen till detta är många gånger att skolbibliotekspersonalen naturligtvis sätter barnen i första rummet och därför inte hinner ta fram de obligatoriska uppgifterna som statistiken frågar efter. Bemanningen på skolbiblioteken är ofta väldigt låg och någon avsatt tid för administration och enkäter, finns helt enkelt inte. Men, det behöver inte vara en person på skolbiblioteket som fyller i alla uppgifterna, vissa frågor besvaras bäst av rektor eller administrativ personal på skolorna. Vissa skolbibliotek tar hjälp av personalen på folkbiblioteket i kommunen. Det är ändå verksamhetsansvarig som är skyldig att tillse att frågorna besvaras, inte enskild personal på skolbiblioteket. Detaljnivån på de obligatoriska frågorna i enkäten är anpassad efter den statistik som skolbibliotek vanligen kan ta fram ur sina system.

Vad ska KB med alla siffror till, undrar många. Nu när vi ska ta fram en nationell biblioteksstrategi kommer statistiken att vara viktigare än någonsin. Vet man inte hur verkligheten är nu så kan man heller inte planera utvecklingen för framtiden.

Eftersom skolbiblioteken tidigare inte behövt besvara biblioteksstatistik mer än ungefär vart tredje år, finns inte alltid etablerade rutiner för att ta fram de efterfrågade uppgifterna. Alla skolbibliotek har inte en datoriserad katalog och de måste därför räkna hyllmeter för att kunna sammanställa uppgifter om fysiskt bestånd. Det är också relativt ovanligt att skolbiblioteken har en besöksräknare eller att de räknat hur många organiserade aktiviteter som anordnats. Eftersom undersökningen är en del av Sveriges officiella statistik som görs inom ramen för Lagen om den officiella statistiken, SFS 2001:99, så måste undersökningen dock besvaras. Det går därför bra att lämna kvalificerade skattningar så här första året med den nya samlade nationella biblioteksstatistiken. Uppgifterna om Sveriges skolbibliotek är viktiga för att vi ska kunna följa hur utvecklingen på skolorna ser ut, nu när kravet om att alla elever ska ha tillgång till skolbiblioteksverksamhet är inskrivet både i skollagen och bibliotekslagen.

Om skolbiblioteken i en kommun inte besvarar frågorna, blir den totala kommunala rapporten som är tänkt att kunna användas för bland annat uppföljning av den kommunala biblioteksplanen inkomplett. Här kan du nu se resultaten för de offentligt finansierade bibliotek som hittills besvarat undersökningen http://bibstat.libris.kb.se/reports

Bilden nedan visar mötet som hölls i onsdags på Stadsbiblioteket i Lund. Då träffades personal från skolbibliotekscentralerna runt om i Sverige och diskuterade, bland annat, årets skolbiblioteksstatistik:

SBC_Lund

 

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Stängs allt 31 mars, undrar många

Vi skickade ut information för en vecka sedan om att vi önskade att samtliga biblioteksstatistikenkäter skulle vara besvarade 31 mars. Vi får just nu många frågor om vi kommer att stänga alla enkäter då, oavsett om de är besvarade eller inte. Nej, det kommer vi inte att göra förrän vid ett senare tillfälle, men just nu vill vi ha in så många svar som möjligt så att den nationella biblioteksstatistiken ska gå att sammanställa. Vi har nu publicerat resultat från 673 enkäter i vårt rapportsystem i form av diagram och tabeller. De allra flesta folk-, sjukhus- och forskningsbibliotek har nu besvarat frågorna. Stort tack för detta! Vi väntar nu främst på skolbiblioteken som många gånger trott att det var ett tidigt aprilskämt att vi skickat så många frågor till dem i år, vanligen får de ingen statistikenkät att besvara mer än ungefär vartannat år. Problemet som uppstår när inte skolbibliotek besvarar undersökningen är att:

 1. de totala kommunala verksamhetsrapporterna som kommer ut ur webbsystemet med färdiga diagram och tabeller visar på för låga värden så att de inte går att använda på ett effektivt sätt när kommunerna ska se över sin samlade biblioteksverksamhet.
 2. vi ska vidarebefordra uppgifterna om skolbibliotek till andra myndigheter för att minska antalet enkäter i landet och då blir det också inkompletta uppgifter, varpå det blir fler enkäter…
 3. det går inte att redovisa den samlade skolbibliotekstillgången i landet.
 4. skolbiblioteksfrågan får inte den uppmärksamhet den förtjänar om vi inte har ordentlig statistik som belyser frågan.
 5. det kommer att se ut som att det inte finns några skolbibliotek alls i vissa kommuner.
 6. vi kan heller inte besvara de frågor som vi ofta får från skolföreträdare om skolbiblioteksverksamhetens omfattning
 7. eller frågorna från politikerna som är intresserade av skolbiblioteksfrågan.

Det är endast är de Obligatoriska fälten i enkäten som måste besvaras. Den nivån är anpassad till vad skolbibliotek normalt kan besvara.

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Nu har vi publicerat 673 rapporter…

… och fler blir det, timme för timme, i Biblioteksstatistikportalen. Just nu hittar du diagram, nyckeltal och tabeller för folkbibliotek/skolbibliotek i 234 kommuner, 54 forskningsbibliotek, 177 enskilda skolbibliotek och 96 bibliotek på gymnasieskolor. Totalt sett har vi tillfrågat alla de 2275 offentligt finansierade biblioteken som är bemannade minst 20 timmar per vecka och på något sätt tillgängliga för allmänheten (skolbibliotek: eleverna). Succesivt lägger vi ut fler rapporter så fort vi hinner.

Vad har man rapporterna till?

 1. I första hand är de till för att kunna följa bibliotekutvecklingen lokalt och regionalt. Går det upp eller ned? Är vi en stark biblioteksnation?
 2. De går att använda som en del av underlaget i uppföljningen av bibliotekets plan för verksamheten. Vi skrev i planen att vi främst skulle satsa på barn, har vi verkligen gjort det?
 3. Man kan länka till rapporterna på sin webb så att användarna lättare når dem. – Oj, finns det så mycket som jag kan få gratis?
 4. Se att studenter och elever har tillgång till det de behöver för att kunna nå sina mål.
 5. De går att skicka till beslutsfattare och politiker så att de ser hur mycket de får för pengarna. – Men, gör tre personer allt detta för 21345 invånare?
 6. Om man arbetar på bibliotek kan man diskutera kring sin rapport med arbetskamrater när man planerar…
 7. …eller helt enkelt hänga den på väggen för att den är färgglad :).

Fortsättningsvis tillfrågas alla de offentligt finansierade biblioteken varje år och successivt kommer rapporterna att fyllas med tidsserier. Redan nu kan man se procentuella förändringar för många folkbibliotek, skolbibliotek och forskningsbibliotek. Skolbibliotek har nyckeltalsberäkningar per elev, folkbibliotek per invånare i kommunen och högskolebibliotek per helårsstudent.

Verksamhetsrapport

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar