Svar på öppna svar från skolbiblioteken

I januari nästa år skickas återigen frågor till offentligt finansierade bibliotek om deras verksamhet året innan. I enkäterna finns flera textfält där de svarande kan skriva förklaringar eller framföra synpunkter. I förra årets undersökning framförde en del skolbibliotek kritik i sina enkäter. Det här är ett försök att svara på de ”öppna svaren” ifrån landets skolbibliotek.

”Den statistik vi har att tillgå överensstämmer inte alltid med det ni efterfrågar”. Skolbiblioteken hade inte tillfrågats om uppgifter på flera år och det kändes ovant att besvara de numeriska frågorna som enkäten innehåller. Det främsta skälet till kritiken var att många av de bibliotekssystem som skolbiblioteken använder inte innehöll alla de sorteringsmöjligheter som skulle behövas för att besvara undersökningens mest detaljerade frågor. Många av de svarande hade undgått informationen om att alla fält i den nya enkäten inte är obligatoriska att fylla i och att om detaljerade uppgifter saknas räcker det med att fylla i totalfälten, t.ex. Totalt antal fysiska medier i beståndet.

”Kan inte se att det är så intressant att jämföra folkbibliotek och skolbibliotek när de har så olika förutsättningar”, var det också en del som ansåg. Men den jämförelsen är heller inte tänkt att göras. I den nya samlade statistiken kan man samredovisa alla kommunala bibliotek i en och samma enkät om man vill och det skulle inte vara möjligt om det var olika typer av enkäter. 2015 var det 12 kommuner som samredovisade folk- och skolbiblioteken i en enkät per kommun. En sammanlagd tidsbesparing för kommunen och det underlättar också uppföljningen av mätbara mål i biblioteksplanerna över kommunens samlade medieförsörjning. Den nya statistiklagen kräver också bland annat jämförbarhet och samstämmighet samt att uppgiftslämnarbördan ska minskas om det går.

”Hur ska jag kunna veta något om ekonomin” och ”Vi har inga lokalkostnader för de betalar skolan” var också en vanlig reaktion. Ytterst är det vanligen rektor som är skyldig att tillse att enkäten besvaras och alla frågorna behöver inte fyllas i av den person som fått enkäten via e-post. Varje skola har tillfrågats om en e-postadress dit enkäten ska skickas, men enkätlänken går att vidarebefordra till andra personer inom organisationen som har nödvändiga uppgifter.

”Eleverna laddar mest ned e-böcker från folkbiblioteket till sina plattor och den statistiken har jag inte tillgång till”. Det gör inget eftersom de uppgifterna då redovisas av folkbiblioteket i kommunen och på den nationella nivån slipper vi dubbelräkningar.

”Vissa frågor hade varit lättare att förklarar i ord än i siffror”. Javisst är det ofta så, men för att KB ska kunna sammanställa en nationell biblioteksstatistik över alla offentligt finansierade bibliotek krävs också siffror.

Vokabulären i enkätens olika frågor kändes också främmande för många. Det finns många fackspecifika biblioteksord som inte är självklara. Vad skiljer till exempel en ”löpande titel” från en ”titel” och vad är egentligen en ”titel” i förhållande till medieenhet i detta sammanhang? I enkäten finns ett frågetecken vid varje fråga och trycker man där kommer en längre förklaring upp om vad som avses. Om förklaringen är otillräcklig lägger vi på KB gärna till ytterligare förklaringar om ni meddelar oss vad som upplevs som otydligt, biblioteksstatistik@kb.se. Titta gärna redan nu i enkäten, så lägger vi till fler förklaringar. Länk till exempelenkäten

”Enda anledningen till att det ”bara” tog 2 timmar var att jag vägrade leta med ljus och lykta efter vissa av uppgifterna. Att höra att kollegor lagt över 3 timmar på denna enkät gör mig vansinnigt arg.” I slutet av enkäten finns det en fråga om hur lång tid den tog att fylla i. Uppgifterna skickas till Statistiska centralbyrån (SCB) som sammanställer uppgifter varje år om hur mycket Sveriges officiella statistik kostar uppgiftslämnarna att sammanställa. SCB räknar att det kostar kommunerna 645 kronor i timmen att fylla i en enkät, vilket inkluderar lön, sociala avgifter, lokaler, med mera. Det skiljer väldigt mycket på hur mycket tid som läggs ned på att fylla i enkäten. Det skiljer mycket mellan olika skolor och det skiljer också mycket mellan olika bibliotekstyper. Vi på KB måste också fylla i vår egen enkät och det tar vanligen minst en hel arbetsvecka om man räknar alla personer som är inblandade i alla uppgifter.

Nu har vi fått in uppgifter från fler skolbibliotek och kompletterat den interaktiva Sverigekartan där man kan se alla offentligt finansierade bibliotek som ingår i urvalsramen till den svenska biblioteksstatistiken.

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Karta över de offentligt finansierade biblioteken i Sverige

Nu testar vi hur det fungerar att visa Sveriges offentligt finansierade bibliotek på karta.
Du når kartan via denna länk. Det här är en betaversion som vi succesivt ska förbättra och komplettera. Vi söker nu ännu fler skol- och gymnasiebibliotek som har minst 20 timmars avsatt bemanning för skolbiblioteksverksamheten per vecka. Kartan innehåller också vissa antalsuppgifter från 2014 års biblioteksstatistik.

De kommunala folkbibliotekens statistik hittar du vid varje huvudbibliotek på centralorten eftersom de rapporterar samlade uppgifter per kommun. Likaså, varje högskolebibliotek samredovisar sina servicesställen i en enkät och sjukhusbiblioteken samredovisar per landsting. Därför finns inte antalsuppgifter på varje gatuadress med biblioteksverksamhet.

Finns inte ”ditt” bibliotek med på kartan? Vänligen meddela detta till biblioteksstatistik@kb.se eller via telefon 010-709 36 39. De variabler som visas (om de finns) är:

 1. Antal servicesställen som statistiken avser
 2. Totalt antal årsverken
 3. Totala driftskostnader
 4. Bestånd av fysiska böcker med skriven text
 5. Totalt fysiskt bestånd
 6. Bestånd för personer med läsnedsättning
 7. Totalt utlån av fysiska medier
 8. Totalt antal fysiska besök
 9. Antal aktivitetstillfällen som biblioteket arrangerar
Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

KB letar skolbibliotek med 20 timmars bemanning

Vi har letat efter skolbibliotek som har minst 20 timmars avsatt bemanning för biblioteksverksamhetunder under hela året. Med avsatt bemanning avses inte skolbibliotekets öppettider, utan den tid som avsätts under hela året för biblioteksverksamheten, oavsett om det ibland sker som undervisning i klassrum eller är t.ex. inläsningstid.

Till slut hittade vi 874 enskilda skolbibliotek på grund- och gymnasieskolor i enskild eller kommunal regi. Integrerade skol-/folkbibliotek ingår inte här. Frågan är nu, har vi missat några?

Här är länk till listan över de skolbibliotek som vi hittat.  Finns ”ditt” med? Om det inte finns med på listan och har minst 20 timmars avsatt bemanning för biblioteksverksamheten per vecka är vi ytterst tacksamma om du meddelar oss på biblioteksstatistik@kb.se. Vi behöver veta:

 • skolans/skolbibliotekets namn
 • gatuadress där det ligger
 • postnummer och postort till den gatuadressen
 • e-postadress till skolbiblioteksansvarig

Om ”ditt” skolbibliotek finns med på listan, men det inte längre har 20 timmars avsatt bemanning, är vi tacksamma om du meddelar även detta. Uppgifterna läggs in i Biblioteksdatabasen som är adressregistret till landets offentligt finansierade bibliotek. Biblioteksdatabasen är ihopkopplad med Biblioteksstatistikdatabasen, Sveriges officiella biblioteksstatistik. Uppgifterna skickas även vidare till Skolverket som kommer att använda uppgiften på deras nya webb Välja skola.

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Skolbiblioteken saknas i många biblioteksplaner

Framsida_Skolbibliotek i biblioteksplaner En av de främsta anledningarna till att kravet på kommunala biblioteksplaner kom till var bland annat att förbättra skolbiblioteken.

En kartläggning av de 112 kommunala biblioteksplaner (39 procent av kommunerna) som är aktuella i år visar att det är mindre vanligt att mål för skolbiblioteksfunktionen ingår som en del av biblioteksplanen.

Resultatet presenteras i skriften Skolbibliotek i biblioteksplanerna 2015.

 

Skriften tar upp frågan; Om inte skolbiblioteken finns med i biblioteksplanerna, hur prioriterade kan de då vara i kommunerna?

 

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | 1 kommentar

Arbete med läsfrämjandeplan pågår

Idag arbetar bibliotekscheferna i Jönköpings län och regionbiblioteket med läsfrämjandeplan och diskuterar biblioteksplaner på Ryhovs herrgård. Diskussionerna går varma och kreativiteten flödar. En lösning som är tänkvärd är att alla komunerna i länet har biblioteksplaner som kopplar till den regionala läsfrämjandeplanen som kan bli klar redan i år.

Ryhov Jönköping 2015

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Ny biblioteksstatistikgrupp inom Forum för..

… nationell bibliotekssamverkan och utveckling. Nu påbörjas arbetet med att bemanna alla grupper i Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling och förfrågan om att utse ledamöter till respektive grupp kommer att skickas ut till berörda organisationer inom kort. En grupp kommer att arbeta med biblioteksstatistik. Direktivet för den gruppen lyder som följer:

Direktiv: ”Gruppens uppgift är att utveckla och föreslå olika metoder, produkter och informationsinsatser för att implementera en ökad användning av den officiella biblioteksstatistiken som verktyg i det fortsatta kvalitetsarbetet. Arbetet ska leda till en ökad förståelse för biblioteksstatistikens användningsområden hos huvudmän och biblioteksanställda. Gruppen ska ta fram förslag som kan förbättra kvaliteten på lämnade data för ökad jämförbarhet och vidare användning. Det övergripande syftet med aktiviteterna ska vara att statistiken bidrar till att Sverige stärks som biblioteksnation.” Gruppens sammansättning kommer att bestå av

 1. Forum för Specialbibliotekschefer (1 ledamot)
 2.  Kulturrådet (1 ledamot)
 3.  MTM (1 ledamot)
 4.  Myndigheten för Kulturanalys (1 ledamot)
 5.  Utbildnings- och forskningsinstitutioner inom Bibliotek- och informationsvetenskap (1 ledamot)
 6.  SKL (3 ledamöter, varav en ordförande)
 7.  SUHF (3 ledamöter)
 8.  KB (1-2 adjungerade ledamöter)

Biblioteksstatistikgruppens sekreterare kommer att vara Cecilia Ranemo (KB). För mer information om Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling se:

Nyförvärv

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

24 filmer från B&B

Om du inte var i KB:s monter hela bokmässan så har du nu i alla fall chansen att se det på film via denna länk.  Där visas bland annat när Christina Jönsson Adrial och Anna Lundén (nedan) talar om Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling.

AnnaLunden

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Biblioteksplanernas aktualitet

KB har utifrån de kommunala biblioteksplanernas start och slutdatum sammanställt en översikt om biblioteksplanernas aktualitet. Sammanställningen visar att 39 procent av de 290 kommunerna i landet har en aktuell biblioteksplan som inte passerat slutdatum eller har en plan utan slutdatum som inte är äldre än tre år. Motsvarande värde vid föregående mätning 2013 var 34 procent.

År 2013 kom den nya bibliotekslagen som innehåller flera nya krav som bland annat folkbiblioteken ska följa. Bibliotekslagen borde därför påverka hur biblioteksplanerna är utformade. Därför är det värt att notera att 29 procent av kommunerna har en biblioteksplan som är antagen år 2013 eller senare. Således har 71 procent av kommunerna i Sverige inte en biblioteksplan som möjligen kan vara anpassad efter den nya bibliotekslagen.  Fortfarande saknar 10 procent av landets kommuner en biblioteksplan trots att det sedan 2005 är lagstadgat att alla kommuner ska ha en sådan.

Sammanställningen presenteras i skriften ”Biblioteksplanernas aktualitet 2015” som nås via denna länk. Länkar till de kommunala biblioteksplanerna nås via denna länk.

Folkbiblioteket i Arjeplog

Folkbiblioteket i Arjeplog. Foto: Elisabet Ahlqvist

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Folkbibliotekens nyckeltal

På allmän begäran publiceras nu den äldre modellen av xls-fil med folkbibliotekens nyckeltal. Den går fritt att ladda ned via denna länk. Eftersom den inte är kompletterad med föregående års värde, där värde saknas, kan dock filen inte användas för att presentera värdena för alla folkbibliotek i landet samlat, dvs. rikstalen. Vissa värden är korrigerade sedan slutpubliceringen i maj och visas då som en orange cell i excelarket. Kolumnerna är sorteringsbara om man trycker på de små pilarna i menyn.

Av folkbibliotekens nyckeltal visas att det kan skilja sig mycket åt mellan folkbiblioteksverksamheterna i olika kommuner. Spännande läsning, ladda ned så får du se.

Folknyckeltal

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Folkbiblioteken har öppet när de flesta är på jobbet

Av 2014 år statistik visas att i 72 kommuner har folkbibliotekens huvudbibliotek öppet mindre än 40 timmar i veckan. I 13 kommuner kan du inte alls besöka biblioteket efter klockan 18 eller på lördagar och söndagar och i 88 andra kommuner kan du bara besöka huvudbiblioteket på ”obekväm” tid under 1–4 timmar. I 58 kommuner kan du heller inte besöka någon filial efter 18 eller på helgen. Korta öppettider påverkar många användargrupper t.ex. föräldrar som vill gå med sina barn till biblioteket när de är lediga. Så här kan det se ut på huvudbiblioteket i en liten kommun:

 • Måndag 12:00 – 19:00
 • Tisdag Stängt
 • Onsdag 12:00 – 19:00
 • Torsdag 09:00 – 14:00
 • Fredag 09:00 – 14:00
 • Lördag Stängt
 • Söndag Stängt

Det blir allt vanligare att folkbiblioteken har meröppet, dvs användarna har tillgång till bibliotekslokalen och kan låna även om det inte finns personal på plats. 24 kommuner rapporterar att de har meröppet på huvudbiblioteket, i fem av dem har även en filial det. Totalt sett finns det 24 kommuner där en filial har meröppet.

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar