I väntans tider, 350 kvar

Just nu är det fortfarande 350 skolbibliotek som inte hunnit besvara alla frågorna i årets biblioteksstatistik, trots att det nu gått 14 veckor sedan insamlingsperioden startade. Anledningen till detta är många gånger att skolbibliotekspersonalen naturligtvis sätter barnen i första rummet och därför inte hinner ta fram de obligatoriska uppgifterna som statistiken frågar efter. Bemanningen på skolbiblioteken är ofta väldigt låg och någon avsatt tid för administration och enkäter, finns helt enkelt inte. Men, det behöver inte vara en person på skolbiblioteket som fyller i alla uppgifterna, vissa frågor besvaras bäst av rektor eller administrativ personal på skolorna. Vissa skolbibliotek tar hjälp av personalen på folkbiblioteket i kommunen. Det är ändå verksamhetsansvarig som är skyldig att tillse att frågorna besvaras, inte enskild personal på skolbiblioteket. Detaljnivån på de obligatoriska frågorna i enkäten är anpassad efter den statistik som skolbibliotek vanligen kan ta fram ur sina system.

Vad ska KB med alla siffror till, undrar många. Nu när vi ska ta fram en nationell biblioteksstrategi kommer statistiken att vara viktigare än någonsin. Vet man inte hur verkligheten är nu så kan man heller inte planera utvecklingen för framtiden.

Eftersom skolbiblioteken tidigare inte behövt besvara biblioteksstatistik mer än ungefär vart tredje år, finns inte alltid etablerade rutiner för att ta fram de efterfrågade uppgifterna. Alla skolbibliotek har inte en datoriserad katalog och de måste därför räkna hyllmeter för att kunna sammanställa uppgifter om fysiskt bestånd. Det är också relativt ovanligt att skolbiblioteken har en besöksräknare eller att de räknat hur många organiserade aktiviteter som anordnats. Eftersom undersökningen är en del av Sveriges officiella statistik som görs inom ramen för Lagen om den officiella statistiken, SFS 2001:99, så måste undersökningen dock besvaras. Det går därför bra att lämna kvalificerade skattningar så här första året med den nya samlade nationella biblioteksstatistiken. Uppgifterna om Sveriges skolbibliotek är viktiga för att vi ska kunna följa hur utvecklingen på skolorna ser ut, nu när kravet om att alla elever ska ha tillgång till skolbiblioteksverksamhet är inskrivet både i skollagen och bibliotekslagen.

Om skolbiblioteken i en kommun inte besvarar frågorna, blir den totala kommunala rapporten som är tänkt att kunna användas för bland annat uppföljning av den kommunala biblioteksplanen inkomplett. Här kan du nu se resultaten för de offentligt finansierade bibliotek som hittills besvarat undersökningen http://bibstat.libris.kb.se/reports

Bilden nedan visar mötet som hölls i onsdags på Stadsbiblioteket i Lund. Då träffades personal från skolbibliotekscentralerna runt om i Sverige och diskuterade, bland annat, årets skolbiblioteksstatistik:

SBC_Lund

 

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Stängs allt 31 mars, undrar många

Vi skickade ut information för en vecka sedan om att vi önskade att samtliga biblioteksstatistikenkäter skulle vara besvarade 31 mars. Vi får just nu många frågor om vi kommer att stänga alla enkäter då, oavsett om de är besvarade eller inte. Nej, det kommer vi inte att göra förrän vid ett senare tillfälle, men just nu vill vi ha in så många svar som möjligt så att den nationella biblioteksstatistiken ska gå att sammanställa. Vi har nu publicerat resultat från 673 enkäter i vårt rapportsystem i form av diagram och tabeller. De allra flesta folk-, sjukhus- och forskningsbibliotek har nu besvarat frågorna. Stort tack för detta! Vi väntar nu främst på skolbiblioteken som många gånger trott att det var ett tidigt aprilskämt att vi skickat så många frågor till dem i år, vanligen får de ingen statistikenkät att besvara mer än ungefär vartannat år. Problemet som uppstår när inte skolbibliotek besvarar undersökningen är att:

 1. de totala kommunala verksamhetsrapporterna som kommer ut ur webbsystemet med färdiga diagram och tabeller visar på för låga värden så att de inte går att använda på ett effektivt sätt när kommunerna ska se över sin samlade biblioteksverksamhet.
 2. vi ska vidarebefordra uppgifterna om skolbibliotek till andra myndigheter för att minska antalet enkäter i landet och då blir det också inkompletta uppgifter, varpå det blir fler enkäter…
 3. det går inte att redovisa den samlade skolbibliotekstillgången i landet.
 4. skolbiblioteksfrågan får inte den uppmärksamhet den förtjänar om vi inte har ordentlig statistik som belyser frågan.
 5. det kommer att se ut som att det inte finns några skolbibliotek alls i vissa kommuner.
 6. vi kan heller inte besvara de frågor som vi ofta får från skolföreträdare om skolbiblioteksverksamhetens omfattning
 7. eller frågorna från politikerna som är intresserade av skolbiblioteksfrågan.

Det är endast är de Obligatoriska fälten i enkäten som måste besvaras. Den nivån är anpassad till vad skolbibliotek normalt kan besvara.

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Nu har vi publicerat 673 rapporter…

… och fler blir det, timme för timme, i Biblioteksstatistikportalen. Just nu hittar du diagram, nyckeltal och tabeller för folkbibliotek/skolbibliotek i 234 kommuner, 54 forskningsbibliotek, 177 enskilda skolbibliotek och 96 bibliotek på gymnasieskolor. Totalt sett har vi tillfrågat alla de 2275 offentligt finansierade biblioteken som är bemannade minst 20 timmar per vecka och på något sätt tillgängliga för allmänheten (skolbibliotek: eleverna). Succesivt lägger vi ut fler rapporter så fort vi hinner.

Vad har man rapporterna till?

 1. I första hand är de till för att kunna följa bibliotekutvecklingen lokalt och regionalt. Går det upp eller ned? Är vi en stark biblioteksnation?
 2. De går att använda som en del av underlaget i uppföljningen av bibliotekets plan för verksamheten. Vi skrev i planen att vi främst skulle satsa på barn, har vi verkligen gjort det?
 3. Man kan länka till rapporterna på sin webb så att användarna lättare når dem. – Oj, finns det så mycket som jag kan få gratis?
 4. Se att studenter och elever har tillgång till det de behöver för att kunna nå sina mål.
 5. De går att skicka till beslutsfattare och politiker så att de ser hur mycket de får för pengarna. - Men, gör tre personer allt detta för 21345 invånare?
 6. Om man arbetar på bibliotek kan man diskutera kring sin rapport med arbetskamrater när man planerar…
 7. …eller helt enkelt hänga den på väggen för att den är färgglad :).

Fortsättningsvis tillfrågas alla de offentligt finansierade biblioteken varje år och successivt kommer rapporterna att fyllas med tidsserier. Redan nu kan man se procentuella förändringar för många folkbibliotek, skolbibliotek och forskningsbibliotek. Skolbibliotek har nyckeltalsberäkningar per elev, folkbibliotek per invånare i kommunen och högskolebibliotek per helårsstudent.

Verksamhetsrapport

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Biblioteksstatistikinsamlingen fortsätter…

… även efter februaris utgång. Vi får just nu en hel del förfrågningar om att få lämna in statistikenkäten senare. Lugn, enkäterna kommer fortsatt att vara öppna under mars. Vi är helt enkelt beroende av att alla lämnar in statistiken för att vi ska kunna göra den nationella sammanställningen.

Det enda som händer är att vi skickar ut påminnelser till de som ännu inte svarat. Just nu har vi hunnit kontrollera och publicera 315 inlämnade enkäter i rapportsystemet http://bibstat.libris.kb.se/reports . Där kan du nu gå in och titta på vilka bibliotek i din kommun eller län som hunnit svara på på årets enkät. Vi skickar ut 1281 enkäter till totalt 2277 offentligt finansierade bibliotek.

Rapportportalen

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Nu är de här!

Nu har vi börjat publicera verksamhetsrapporter om biblioteken i landet! Vart efter att vi får in svar från de offentligt finansierade biblioteken om 2014 års verksamhet rimlighetskontrollerar vi uppgifterna. Om vi inte behöver återkoppla om något värde publicerar vi resultaten via http://bibstat.libris.kb.se/report Där dyker nu de lokala resultaten upp löpande, lite skämtsamt kan man säga att det känns som en ”valvaka”. Redan nu ligger där ett 100-tal rapporter.

Rapporterna är tänka att kunna användas för den lokala planeringen och uppföljningen av biblioteksverksamheterna. Användarna har också möjlighet att se hur mycket biblioteksverksamhet de kan tillgå lokalt.

I och med att de anställda på biblioteken har möjlighet att se de uppgifter som lämnats i tabell och diagramform är det möjligt att ytterligare värden kommer att justeras under den närmaste tiden. De kommunala nyckeltalen per invånare aktiveras när vi fått uppgifter om invånarantalet i kommunerna per 31 december. Löpande bygger vi också ut rapportsystemet och förbättrar. Enkäten är kraftigt förändrad för alla bibliotekstyper jämfört med tidigare år men det kan redan nu konstateras att många ändå uppger totalvärden som är jämbördig lika stora som tidigare.

Den slutliga publiceringen av de nationella talen görs 27 maj 2015. Det krävs en hel del arbete att kompensera för eventuella bortfall… totalt sett besvaras 1289 enkäter som gäller för de 2283 olika adresser där det finns offentligt finansierade bibliotek som är tillgängliga för allmänheten och bemannade minst 20 timmar per vecka.Verksamhetsrapport

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | 1 kommentar

Vanliga frågor och svar om statistiken

I år finns två nya blanketter för de bibliotek som gör manuell besöksräkning och räknar referensfrågor:
Besöksstatistik_2015
Referensfrågor_2015
Länk till Libris Fjärrlånestatistik

Hur kommer rapportfunktionen i systemet att se ut: Just nu kan du titta på en tidig version av rapportfunktionen på http://bibstat.libris.kb.se/reports

Min länk fungerar inte: Ditt e-postprogram har hög säkerhetsinställning och har avaktiverat länken. Kopiera hela länktexten och klistra in den i webbläsarens adressfält (där man brukar skriva www) och tryck Enter så fungerar det!

Mina uppgifter fastnar inte när jag sparar: Ibland kan det ta en liten stund innan allt är sparat efter att du tryckt på Sparaknappen. Uppgifterna är sparade när det inte längre står att det finns osparade uppgifter nere på listen i enkätens botten.

Vad är ett licensierat e-media: Det är ett e-medie som du betalat för, något som inte är Open access. Antal lån i E-lib fylls i på översta raden, mittenkolumnen fråga 17. MTM räknar allt som har med legimus.se att göra.

Hur gör jag för att bara redovisa hela folkbiblioteket i enkäten: Kryssa för de gatuadresser som du vill redovisa för i början av enkäten.

Var räknas verksamheten i bokbussen: Den ingår som vanligt i alla de andra uppgifterna som du samlat redovisar för folkbiblioteket. Som vanligt!

Jag kan inte ”låsa upp” fråga 12: Gå till totalraden och välj Värdet kan ej anges, sedan Ange värdet. Lite krångligt, men det blir så eftersom frågan summerar åt två håll.

Här är en länk till en exempelenkät som alla kan gå in och titta i http://bibstat.libris.kb.se/surveys/example

Här är en excelfil som summerar automatiskt som man kan använda om man sammanställer uppgifter från flera ställen Enkätsammanställning_20150220

Här är informationssidor om undersökningen http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/ny-statistik/

I enkätens inledning finns också en ”knapp” som öppnar upp ”Frågor&Svar”.

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Statistikinsamlingen pågår nu

Just nu undrar många varför de får upp så många biblioteksadresser i sina enkäter. Om man arbetar på ett kommunalt bibliotek syns alla adresser inom kommunen där det finns kommunal biblioteksverksamhet, oavsett vilken bibliotekstyp det är. Vi har gjort det så därför att de kommuner som har alla sina bibliotek i ett och samma system ska kunna samredovisa i en enkät. Om man inte vill göra det så räcker det som vanligt med att alla folkbibliotek samredovisas i en enkät och varje skolbibliotek som har eget bibliotekssystem redovisar för sig.

Detsamma gäller alla bibliotek som har staten som huvudman, de får upp de andra statliga bibliotekens adresser som ligger i samma kommun. De kan välja att samredovisa alla adresser inom ett och samma bibliotekssytem, eller redovisa varje servicesställe för sig. Vi har gjort systemet så för att ni ska få maximal valfrihet. Ska du sammanställa uppgifter från flera bibliotek till en enkät så kan du ta hjälp av denna excelfil som automatiskt summerar uppgifterna.

Men, som man lämnar får man svar… om man klumpar ihop alla serviceställen går de heller inte att urskilja vart och ett i de Verksamhetsrapporter som man snart, direkt via webben, ska kunna få ut genom några få knapptryckningar. Enkäten besvaras på webben via den nya Biblioteksstatistikdatabasen, där hittar du sedan också Verksamhetsrapporterna. Enkäten besvaras senast under februari månad. Här kan du smygtitta på årets enkät

Arbetar du i en biblioteksorganisation som inte fått någon enkät? Vänligen meddela detta till biblioteksstatistik@kb.se.

Under måndagen 19 jan och förmiddagen 20 jan hade vi ett smärre tekniskt problem som kan ha orsakat svårigheter för er som använder webbläsaren Explorer. Nu är problemet löst, men det kan ha försvunnit uppgifter i vissa enkäter som fylldes i under den tiden. Vi ber om ursäkt för detta!

Verksamhetsrapport

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

”Titta, enkäten fyller i sig själv!”

Nu har vi skickat ut e-postmeddelanden med länk till årets biblioteksstatistikenkät! Enkäten besvaras på webben via den nya Biblioteksstatistikdatabasen. Enkäten besvaras senast under februari månad.

Här kan du smygtitta på årets enkät

Arbetar du i en biblioteksorganisation som inte fått någon enkät? Vänligen meddela detta till biblioteksstatistik@kb.se. I år skickar vi ut drygt 1 300 enkäter som omfattar drygt 2 200 biblioteksserviceställen. Alla bibliotekstyper ingår, t.ex. folkbibliotek, skolbibliotek, forskningsbibliotek, specialbibliotek och sjukhusbibliotek.

Ska du sammanställa uppgifter från flera bibliotek till en enkät så kan du ta hjälp av denna excelfil som automatiskt summerar uppgifterna.

Den officiella biblioteksstatistiken har förändrats. Nu tillfrågas alla offentligt finansierade bibliotek som är bemannade och på något sätt tillgängliga för allmänheten (skolbibliotek: eleverna). Frågorna är desamma för alla bibliotekstyper för att vi ska kunna redovisa en samlad biblioteksstatistik för hela landet, läs mer. Länk till undersökningens adressregister Biblioteksdatabasen.

Biblioteksstatistikreleasegruppen

Biblioteksstatistikreleasegruppen

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Varför kommer aldrig statistikenkäten?

Många har hört av sig och undrar varför de inte fått årets biblioteksstatistikenkät ännu. Vi arbetar för att utskicket ska bli möjligt i slutet av vecka 3 2015. Just nu finslipar vi det nya statistikdatasystemet och uppdaterar vissa e-postadresser. Nya blanketter för manuella beräkningar:

Referensfrågor_2015
Besöksstatistik_2015

Många undrar också hur det kommer att gå till i år. Vi kommer som vanligt att skicka en enkät till folkbiblioteket i varje kommun och en enkät till till varje enskilt skolbibliotek. När man öppnar enkäten kan man välja alla de bibliotek som man vill samredovisa inom en och samma kommun. Kryssa för de bibliotek på olika gatuadresser som enkäten gäller för. Kommunala bibliotek kan samredovisa med andra kommunala bibliotek oavsett vilken bibliotekstyp de är.

Forsknings- och specialbiblioteken får också en enkät var, som vanligt, oavsett hur många servicesställen organisationen har. Om man vill särredovsa varje servicesställe kan man få fler enkäter. Sjukhusbiblioteken får en enkät per landsting, men naturligtvis kan även de välja att särredovisa varje bibliotek.

I år har vi gjort om urvalet. Vi skickar enkät till alla offentligt finansierade bibliotek (hel eller del) som är tillgängliga för allmänheten på något sätt och som samtidigt har avsatt bemanning om minst 20 timmar i veckan. Bemanningsgränsen är satt för att man ska ha en rimlig chans att hinna besvara enkäten. Om en filial i en större biblioteksorganisation har lägre bemanning, behöver man naturligtvis inte räkna bort den.

Varför har det dykt upp konstiga sigler i Biblioteksdatabasen? Biblioteksdatabasen har tidigare endast utgjort kontaktregister för Librisbiblioteken. Nu har vi lagt till alla adresställen som ingår i Sveriges officiella biblioteksstatistik. För att göra det på ett enkelt sätt har vi tillfälligt skapat poster med ”påhittade” sigler som börjar på siffran 8. Vänligen gå inte in och ändra något annat på dessa sigler än statistikansvarig e-post, om det behövs. Varför är alla mina serviceställen kodade på samma kommun, fast de ligger på olika orter? Det beror på att den tekniska lösningen i enkäten kräver att alla bibliotek som ska kunna samredovisas har samma kommunkod. Postadressen är dock alltid korrekt ändå.

Eftersom det nu är likadana enkäter och frågor oavsett vilken bibliotekstyp som tillfrågas finns det frågor som kanske inte passar alla (t.ex. bokvagnsronder). Då kan man helt enkelt bara svara 0 eller Värdet är okänt. Biblioteksstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik som görs inom ramen för SFS 2001:99 och SFS 2001:100. Bilden nedan visar ett ”Övrigt utlåningsställe”  i Korså bruk, foto Karin Hane.

2014-12-22 10.27.34 - Kopia

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Har vi räknat rätt?

Under hela hösten har vi försökt att kartlägga alla offentligt finansierade bibliotek i Sverige. Nu undrar vi, har vi hittat alla? Syftet med kartläggningen var att få ett fast urval till den nya biblioteksstatistiken.

Ladda ned xlsx-fil med dem vi hittat Biblioteken_20141219

Vi sökte alla unika gatuadresser som det finns ett bemannat bibliotek på, offentligt finansierat till hel eller del, som på något sätt kan nyttjas av allmänheten (skolbibliotek: eleverna). Ett annat kriterium var att biblioteksorganisationen skulle ha bemanning minst 20 timmar i veckan (0,5 årsverke). Timregeln bestämdes därför att personalen ska ha en rimlig chans att hinna fylla i statistikenkäten. Vi sökte på många olika sätt, hade många listor där olika personer kallade ett och samma bibliotek för olika namn. Det var inte lätt, men nu hoppas vi att vi äntligen lagt klart pusslet. Vi tar tacksamt emot information om de bibliotek som vi missat till biblioteksstatistik@kb.se.

Inslag i SVT Kulturnyheterna

Totalt sett har vi hittat 2 269 adresser med bibliotek som är offentligt finansierade, bemannade och tillgängliga för allmänheten. Av dem var…

 • 1168 folkbibliotek, renodlade eller integrerade
 • 47 gymnasiebibliotek på friskolor
 • 61 skolbibliotek på friskolor
 • 218 bibliotek på kommunala gymnasier
 • 524 skolbibliotek på kommunala grundskolor
 • 24 museibibliotek på kommun eller län
 • 52 specialbibliotek
 • 138 universitets- eller högskolebibliotek
 • sjukhus-, fängelse- och folkhögskolebiblioteksadresserna är inte färdigräknade

God fortsättning på det nya året!

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar