Bemannade skolbibliotek

Nu finns ett utkast till den nya IFLA School Libraries Guidelines publicerat på http://www.ifla.org/node/9512 . Där står det bland annat så här angående bemanningen på skolbibliotek:

”Staffing school libraries: Because the role of school libraries is to facilitate teaching and learning, the services and activities of school libraries need to be under the direction of professional staff with the same level of education and preparation as classroom teachers. Where school librarians are expected to take a leadership role in the school, they need to have the same level of education and preparation as other leaders in the school such as school administrators and learning specialists. The operational aspects of school libraries are best handled by trained clerical and technical support staff, in order to ensure that school librarians have the time needed for the professional roles of instruction, management, collaboration and leadership.

Staffing patterns for school libraries vary depending on the local context, influenced by legislation, economic development, and educational infrastructure. However, more than fifty years of international research indicates that school librarians require formal education in school librarianship and classroom teaching in order to develop the professional expertise required for the complex roles of instruction, reading and literacy development, school library management, collaboration with teaching staff, and engagement with the educational community.”

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Rapport Bibliotek 2014

Bibliotek2014Rapport_Bibliotek2014
Tabell_Bibliotek2014_201506
Under 2014 har en omfattande förändring av Sveriges officiella biblioteksstatistik genomförts. Det här är första gången som den nya samlade nationella biblioteksstatistiken presenteras.

Urvalsramen för den officiella biblioteksstatistiken har förändrats. Ingående bibliotek måste nu uppfylla tre kriterier:

 1. Offentligt finansierade (helt eller delvis).
 2. Avsatt bemanning för biblioteksverksamheten minst 20 timmar per vecka, eller 0,5 årsverken.
 3. På något sätt tillgängliga för allmänheten (skolbibliotek: eleverna).

Syftet med förändringen har i första hand varit att kunna presentera en samlad nationell biblioteksstatistik och att i förlängningen underlätta för uppgiftslämnare och användare. Den nya statistiken gör också att tidigare möjligheter till dubbelredovisning undviks.

I och med att en genomgripande förändring gjorts av frågornas innehåll, definitoner och urvalsram ska jämförelser bakåt i tiden göras med stor försiktighet även om det kan konstateras att folk- och högskolebiblioteken i stort sett behållit sina tidsserier på de centrala variablerna.

2 300 bibliotek
Det främsta resultatet av undersökningen är att det inte finns så många bemannade serviceställen med bibliotek i landet som tidigare indikerats. Det finns sammanlagt biblioteksverksamhet som ligger inom urvalsramen på 2 329 unika gatuadresser i Sverige. Antalet bemannade serviceställen har också minskat över tid.

I 90 kommuner finns inget enskilt skolbibliotek som har minst 20 timmars avsatt bemanning per vecka, men däremot finns det i vissa av dessa kommuner serviceställen som är integrerade folk- och skolbibliotek.

100 miljoner medier
De offentligt finansierade biblioteken har sammanlagt ett fysiskt bestånd som överstiger 100 miljoner medier, varav 76 procent är böcker med skriven text. Det gjordes sammanlagt minst 77,4 miljoner fysiska lån på biblioteken.

E-medier ökar
Därtill kommer tillgången till e-medier. På forskningsbiblioteken är användningen av e-medier helt dominerande jämfört med den fysiska utlåningen. De offentligt finansierade biblioteken har närmare 9 000 licenser på olika databaser med e-medier. Den omfattande tillgången till e-medier genererade minst 37 miljoner sökningar och minst 75 miljoner nedladdningar/lån. Det är de 37 universitets- och högskolebiblioteksorganisationerna som dominerar, både tillgång till och användningen, av e-medier.

På folk- och högskolebiblioteken minskar den fysiska utlåningen över tid till förmån för ökande användning av e-medier. Men e-boksanvändningen på folkbiblioteken är alltjämt bara några få procent av deras totala bokutlåning. De kommunala biblioteken, inklusive skolbiblioteken, förmedlar 88 procent av den totala fysiska utlåningen i landet, minst 68 miljoner fysiska lån.

Hälften av eleverna
De enskilda skolbibliotek, alla kategorier, som ingår i urvalsramen ger service till 460 000 elever av de närmare 1,4 miljoner elever som går i grundskola eller gymnasium. Därtill kommer de integrerade folk- och skolbiblioteken som ger service till fler än 300 tusen elever. Även om det görs en uppräkning för bortfall av svar skulle detta i praktiken innebära att hälften av landets elever fortfarande saknar tillgång till en skolbiblioteksfunktion som är bemannad minst 20 timmar i veckan.

7 miljarder
Driftskostnaderna för de offentligt finansierade biblioteken uppgår till 7,3 miljarder kronor, 59 procent av utgifterna står kommunerna för och 38 procent staten. Ungefär hälften av driftskostnaderna är lönekostnader. Folkbiblioteken kostar drygt 4,1 miljarder och universitets- och högskolebiblioteken 2,1 miljarder per år.

150 kronor per elev
De skolbibliotek som besvarat undersökningen köper in fysiska medier för 100 kronor per elev och e-medier för 50 kronor per år. Uppgifterna är dock osäkra på grund av svarsbortfall.

De offentlig finansierade biblioteken har egengenererade intäkter som uppgår till närmare 300 miljoner kronor. Närmare hälften av de egengenererade intäkterna utgörs av att biblioteken säljer bibliotekstjänster till andra organisationer och företag.

Totalt sett rapporteras 85 miljoner fysiska besök på biblioteken, vilket är en underskattning. En majoritet, 77 procent, av de fysiska besöken sker på folkbibliotek. Därtill kommer minst 60 miljoner webbesök på de offentligt finansierade bibliotekens webbplatser.

Få medier på nationella minoritetsspråk
Enligt bibliotekslagen ska biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet prioritera personer som talar nationella minoritetsspråk, men endast 0,81 procent av titelbeståndet på biblioteken utgörs av de språken. Totalt sett uppgav 64 procent, av de biblioteksorganisationer som besvarat frågan att de hade åtminstone en titel på något nationellt minoritetsspråk. De skolbibliotek som svarat att de har titlar på nationella minoritetsspråk hade i medeltal 5 titlar.

Barn och unga
Totalt sett finns 78 procent av det tryckta barn- och ungdomsbeståndet i landet på folkbiblioteken. Utlåningen av det tryckta ungdomsbeståndet uppgick till i genomsnitt 15,4 medier per invånare i åldersgruppen 0–17 år.

1,5 miljoner anpassade medier
Det totala beståndet av anpassade medier är 1,5 miljoner. Hälften av de offentligt finansierade bibliotekens bestånd av anpassade medier är talböcker. Det finns flera kommuner där inget av biblioteken har rapporterat att de har anpassade medier i sitt bestånd.

Mycket undervisning och aktiviteter
Totalt sett fanns det mer än 200 tusen deltagare i organiserad undervisning på biblioteken i hur man söker, värderar eller refererar till information.  Folkbiblioteken i 93 kommuner uppger att de ger sådan undervisning, men majoriteten av undervisningen sker på universitets- och högskolebiblioteken.

Det offentligt finansierade biblioteken i landet anordnade fler än 214 tusen aktivitetstillfällen för sina besökare. Majoriteten av aktivitetstillfällena anordnades av folk- och skolbibliotek, vilket gör dem viktiga också ur ett kulturpoliskt perspektiv.

 

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Biblioteksstatistiken publiceras 27 maj

Årets rikssammanställning av Sveriges officiella biblioteksstatistik kommer att presenteras i en skriven rapport nästa vecka med tabeller och diagram. Redan just nu presenteras svaren från alla bibliotek, var och ett som besvarat årets enkät, i tabeller och diagram i vårt Rapportsystem på webben. Alla svar som vi fått in finns också i en excelfil om du går in på Öppna data. Vi har nu också sammanställt länkar till allt som har med biblioteksstatistiken att göra på Allt om biblioteksstatistiken.

Skillnaden mellan rikssifforna och de data som redan nu presenteras är de flesta rikssiffror är uppräknade för att kompensera för svarsbortfall. Det är därför det tar några veckor från att vi stänger för fler inkommande svar till att rapporten presenteras. Sedan behöver vi också läsa det som de svarande skriver i enkäterna. Här är ett svar apropå uppmaningen att inte lämna sifferuppgifter i webbenkäternas kommentarsfält:

– ”Vi har ett hundra tusen (Ha! Inga siffror!) i biblioteksbudget. Den ska räcka till böcker, databaser, tidskrifter och kontorsmateriel. Jag har inte räknat ut precis hur mycket vi lägger på vad och att gå in och leta upp det i efterhand är fantastiskt komplicerat och skulle ta typ en hel arbetsdag.”

Rapporten publiceras natten mellan 26-27 maj efter klockan 00.01. Framsidesfotot från Filminstitutets bibliotek prydde förra årets rapport, foto E Ahlqvist. Vad blir det månne i år?

FotoEAhlqvist

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Just nu arbetar vi med rikstalen

Nu har vi börjat sammanställa rikstalen för årets biblioteksstatistik. Vi väntade in i det sista på att få in fler svar, men nu måste vi börja sammanställa och rätta upp de 675.000 cellerna som statistiken består av. För att sammanställningen på riksnivå ska bli rättvisande måste statistiken räknas upp där det saknas värden. Just nu är det 234 bibliotek som påbörjat sin enkät, men inte skickat in den, men vi använder de värden vi fått och kompletterar bortfallet med föregående års värde (där det finns) eller olika beräknade tal där värde saknas. Därför börjar vi nu stänga enkäter med tvång. Resultaten som kommit in i databasen fram till 1 maj kommer med i den nationella sammanställningen. Rikstalen publiceras i rapportform 27 maj på vår webb.

Nu har vi också publicerat alla inkomna enkäter i rapportsystemet.  Just nu är 940 enkäter publicerade som representerar närmare 2179 biblioteksservicesställen. Bilden visar barnavdelningen på Stadsbiblioteket i Lund:
Lund_barnavdelning

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

I väntans tider, 350 kvar

Just nu är det fortfarande 350 skolbibliotek som inte hunnit besvara alla frågorna i årets biblioteksstatistik, trots att det nu gått 14 veckor sedan insamlingsperioden startade. Anledningen till detta är många gånger att skolbibliotekspersonalen naturligtvis sätter barnen i första rummet och därför inte hinner ta fram de obligatoriska uppgifterna som statistiken frågar efter. Bemanningen på skolbiblioteken är ofta väldigt låg och någon avsatt tid för administration och enkäter, finns helt enkelt inte. Men, det behöver inte vara en person på skolbiblioteket som fyller i alla uppgifterna, vissa frågor besvaras bäst av rektor eller administrativ personal på skolorna. Vissa skolbibliotek tar hjälp av personalen på folkbiblioteket i kommunen. Det är ändå verksamhetsansvarig som är skyldig att tillse att frågorna besvaras, inte enskild personal på skolbiblioteket. Detaljnivån på de obligatoriska frågorna i enkäten är anpassad efter den statistik som skolbibliotek vanligen kan ta fram ur sina system.

Vad ska KB med alla siffror till, undrar många. Nu när vi ska ta fram en nationell biblioteksstrategi kommer statistiken att vara viktigare än någonsin. Vet man inte hur verkligheten är nu så kan man heller inte planera utvecklingen för framtiden.

Eftersom skolbiblioteken tidigare inte behövt besvara biblioteksstatistik mer än ungefär vart tredje år, finns inte alltid etablerade rutiner för att ta fram de efterfrågade uppgifterna. Alla skolbibliotek har inte en datoriserad katalog och de måste därför räkna hyllmeter för att kunna sammanställa uppgifter om fysiskt bestånd. Det är också relativt ovanligt att skolbiblioteken har en besöksräknare eller att de räknat hur många organiserade aktiviteter som anordnats. Eftersom undersökningen är en del av Sveriges officiella statistik som görs inom ramen för Lagen om den officiella statistiken, SFS 2001:99, så måste undersökningen dock besvaras. Det går därför bra att lämna kvalificerade skattningar så här första året med den nya samlade nationella biblioteksstatistiken. Uppgifterna om Sveriges skolbibliotek är viktiga för att vi ska kunna följa hur utvecklingen på skolorna ser ut, nu när kravet om att alla elever ska ha tillgång till skolbiblioteksverksamhet är inskrivet både i skollagen och bibliotekslagen.

Om skolbiblioteken i en kommun inte besvarar frågorna, blir den totala kommunala rapporten som är tänkt att kunna användas för bland annat uppföljning av den kommunala biblioteksplanen inkomplett. Här kan du nu se resultaten för de offentligt finansierade bibliotek som hittills besvarat undersökningen http://bibstat.libris.kb.se/reports

Bilden nedan visar mötet som hölls i onsdags på Stadsbiblioteket i Lund. Då träffades personal från skolbibliotekscentralerna runt om i Sverige och diskuterade, bland annat, årets skolbiblioteksstatistik:

SBC_Lund

 

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Stängs allt 31 mars, undrar många

Vi skickade ut information för en vecka sedan om att vi önskade att samtliga biblioteksstatistikenkäter skulle vara besvarade 31 mars. Vi får just nu många frågor om vi kommer att stänga alla enkäter då, oavsett om de är besvarade eller inte. Nej, det kommer vi inte att göra förrän vid ett senare tillfälle, men just nu vill vi ha in så många svar som möjligt så att den nationella biblioteksstatistiken ska gå att sammanställa. Vi har nu publicerat resultat från 673 enkäter i vårt rapportsystem i form av diagram och tabeller. De allra flesta folk-, sjukhus- och forskningsbibliotek har nu besvarat frågorna. Stort tack för detta! Vi väntar nu främst på skolbiblioteken som många gånger trott att det var ett tidigt aprilskämt att vi skickat så många frågor till dem i år, vanligen får de ingen statistikenkät att besvara mer än ungefär vartannat år. Problemet som uppstår när inte skolbibliotek besvarar undersökningen är att:

 1. de totala kommunala verksamhetsrapporterna som kommer ut ur webbsystemet med färdiga diagram och tabeller visar på för låga värden så att de inte går att använda på ett effektivt sätt när kommunerna ska se över sin samlade biblioteksverksamhet.
 2. vi ska vidarebefordra uppgifterna om skolbibliotek till andra myndigheter för att minska antalet enkäter i landet och då blir det också inkompletta uppgifter, varpå det blir fler enkäter…
 3. det går inte att redovisa den samlade skolbibliotekstillgången i landet.
 4. skolbiblioteksfrågan får inte den uppmärksamhet den förtjänar om vi inte har ordentlig statistik som belyser frågan.
 5. det kommer att se ut som att det inte finns några skolbibliotek alls i vissa kommuner.
 6. vi kan heller inte besvara de frågor som vi ofta får från skolföreträdare om skolbiblioteksverksamhetens omfattning
 7. eller frågorna från politikerna som är intresserade av skolbiblioteksfrågan.

Det är endast är de Obligatoriska fälten i enkäten som måste besvaras. Den nivån är anpassad till vad skolbibliotek normalt kan besvara.

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Nu har vi publicerat 673 rapporter…

… och fler blir det, timme för timme, i Biblioteksstatistikportalen. Just nu hittar du diagram, nyckeltal och tabeller för folkbibliotek/skolbibliotek i 234 kommuner, 54 forskningsbibliotek, 177 enskilda skolbibliotek och 96 bibliotek på gymnasieskolor. Totalt sett har vi tillfrågat alla de 2275 offentligt finansierade biblioteken som är bemannade minst 20 timmar per vecka och på något sätt tillgängliga för allmänheten (skolbibliotek: eleverna). Succesivt lägger vi ut fler rapporter så fort vi hinner.

Vad har man rapporterna till?

 1. I första hand är de till för att kunna följa bibliotekutvecklingen lokalt och regionalt. Går det upp eller ned? Är vi en stark biblioteksnation?
 2. De går att använda som en del av underlaget i uppföljningen av bibliotekets plan för verksamheten. Vi skrev i planen att vi främst skulle satsa på barn, har vi verkligen gjort det?
 3. Man kan länka till rapporterna på sin webb så att användarna lättare når dem. – Oj, finns det så mycket som jag kan få gratis?
 4. Se att studenter och elever har tillgång till det de behöver för att kunna nå sina mål.
 5. De går att skicka till beslutsfattare och politiker så att de ser hur mycket de får för pengarna. – Men, gör tre personer allt detta för 21345 invånare?
 6. Om man arbetar på bibliotek kan man diskutera kring sin rapport med arbetskamrater när man planerar…
 7. …eller helt enkelt hänga den på väggen för att den är färgglad :).

Fortsättningsvis tillfrågas alla de offentligt finansierade biblioteken varje år och successivt kommer rapporterna att fyllas med tidsserier. Redan nu kan man se procentuella förändringar för många folkbibliotek, skolbibliotek och forskningsbibliotek. Skolbibliotek har nyckeltalsberäkningar per elev, folkbibliotek per invånare i kommunen och högskolebibliotek per helårsstudent.

Verksamhetsrapport

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Biblioteksstatistikinsamlingen fortsätter…

… även efter februaris utgång. Vi får just nu en hel del förfrågningar om att få lämna in statistikenkäten senare. Lugn, enkäterna kommer fortsatt att vara öppna under mars. Vi är helt enkelt beroende av att alla lämnar in statistiken för att vi ska kunna göra den nationella sammanställningen.

Det enda som händer är att vi skickar ut påminnelser till de som ännu inte svarat. Just nu har vi hunnit kontrollera och publicera 315 inlämnade enkäter i rapportsystemet http://bibstat.libris.kb.se/reports . Där kan du nu gå in och titta på vilka bibliotek i din kommun eller län som hunnit svara på på årets enkät. Vi skickar ut 1281 enkäter till totalt 2277 offentligt finansierade bibliotek.

Rapportportalen

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Nu är de här!

Nu har vi börjat publicera verksamhetsrapporter om biblioteken i landet! Vart efter att vi får in svar från de offentligt finansierade biblioteken om 2014 års verksamhet rimlighetskontrollerar vi uppgifterna. Om vi inte behöver återkoppla om något värde publicerar vi resultaten via http://bibstat.libris.kb.se/report Där dyker nu de lokala resultaten upp löpande, lite skämtsamt kan man säga att det känns som en ”valvaka”. Redan nu ligger där ett 100-tal rapporter.

Rapporterna är tänka att kunna användas för den lokala planeringen och uppföljningen av biblioteksverksamheterna. Användarna har också möjlighet att se hur mycket biblioteksverksamhet de kan tillgå lokalt.

I och med att de anställda på biblioteken har möjlighet att se de uppgifter som lämnats i tabell och diagramform är det möjligt att ytterligare värden kommer att justeras under den närmaste tiden. De kommunala nyckeltalen per invånare aktiveras när vi fått uppgifter om invånarantalet i kommunerna per 31 december. Löpande bygger vi också ut rapportsystemet och förbättrar. Enkäten är kraftigt förändrad för alla bibliotekstyper jämfört med tidigare år men det kan redan nu konstateras att många ändå uppger totalvärden som är jämbördig lika stora som tidigare.

Den slutliga publiceringen av de nationella talen görs 27 maj 2015. Det krävs en hel del arbete att kompensera för eventuella bortfall… totalt sett besvaras 1289 enkäter som gäller för de 2283 olika adresser där det finns offentligt finansierade bibliotek som är tillgängliga för allmänheten och bemannade minst 20 timmar per vecka.Verksamhetsrapport

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | 1 kommentar

Vanliga frågor och svar om statistiken

I år finns två nya blanketter för de bibliotek som gör manuell besöksräkning och räknar referensfrågor:
Besöksstatistik_2015
Referensfrågor_2015
Länk till Libris Fjärrlånestatistik

Hur kommer rapportfunktionen i systemet att se ut: Just nu kan du titta på en tidig version av rapportfunktionen på http://bibstat.libris.kb.se/reports

Min länk fungerar inte: Ditt e-postprogram har hög säkerhetsinställning och har avaktiverat länken. Kopiera hela länktexten och klistra in den i webbläsarens adressfält (där man brukar skriva www) och tryck Enter så fungerar det!

Mina uppgifter fastnar inte när jag sparar: Ibland kan det ta en liten stund innan allt är sparat efter att du tryckt på Sparaknappen. Uppgifterna är sparade när det inte längre står att det finns osparade uppgifter nere på listen i enkätens botten.

Vad är ett licensierat e-media: Det är ett e-medie som du betalat för, något som inte är Open access. Antal lån i E-lib fylls i på översta raden, mittenkolumnen fråga 17. MTM räknar allt som har med legimus.se att göra.

Hur gör jag för att bara redovisa hela folkbiblioteket i enkäten: Kryssa för de gatuadresser som du vill redovisa för i början av enkäten.

Var räknas verksamheten i bokbussen: Den ingår som vanligt i alla de andra uppgifterna som du samlat redovisar för folkbiblioteket. Som vanligt!

Jag kan inte ”låsa upp” fråga 12: Gå till totalraden och välj Värdet kan ej anges, sedan Ange värdet. Lite krångligt, men det blir så eftersom frågan summerar åt två håll.

Här är en länk till en exempelenkät som alla kan gå in och titta i http://bibstat.libris.kb.se/surveys/example

Här är en excelfil som summerar automatiskt som man kan använda om man sammanställer uppgifter från flera ställen Enkätsammanställning_20150220

Här är informationssidor om undersökningen http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/ny-statistik/

I enkätens inledning finns också en ”knapp” som öppnar upp ”Frågor&Svar”.

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar