Kvalitetsdialog

KB, den regionala biblioteksverksamheten och den kommunala nivån samverkar kring uppdraget i bibliotekslagens 18:e paragraf att följa upp hur de biblioteksplaner som antagits av kommuner och landsting har utformats och hur de används.

I bibliotekslagen SFS 2013:801 som trädde i kraft januari 2014 står bland annat följande:
17 § Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.
18 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha en nationell överblick över och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet.
Myndigheten ska tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har utformats och hur de används. 

Uppdraget står också i KB:s myndighetsinstruktion:
KB ska särskilt ansvara för …den uppföljning som myndigheten ska göra tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna av hur de biblioteksplaner som kommuner och landsting antar i enlighet med bibliotekslagen (2013:801) har utformats och hur de används.

Kvalitetsdialog
Sedan 2012 har ett nätverk bestående av KB och den regionala biblioteksverksamheten från hela landet träffats regelbundet för att arbeta med de uppdrag som då gavs i KB:s instruktion.

Tidigt knöt nätverket till sig Kulturrådet, vilket kändes naturligt då det inte finns några tydliga gränser i denna fråga mellan KB och Kulturrådet. Gruppen har bland annat arbetat kring en kvalitetsmodell. 22 november 2013 hölls ett som kan betraktas som konstituerande där nätverket beslöt att ta namnet Kvalitetsdialog. (22 november 2013).

Från 2015 bedrivas kvalitetsdialog på tre nivåer. Lokalt i kommunerna, regionalt där den regionala biblioteksverksamheten och kommunerna har dialoger och slutligen på den nationella nivå, där KB, den regionala biblioteksverksamheten och ett antal kommunala representanter samt Kulturrådet möts. Till det tillkommer en nationell strategigrupp som träffas ett par gånger per termin och diskuterar strategiska frågor och framtidsplaner för gruppen.

Från 2016 är Kvalitetsdialog också en del av Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling som är KB:s plattform för specifika områden där biblioteken ges möjlighet att gemensamt lyfta och diskutera frågor.

Kvalitetsdialog:

  • Det övergripande målet är att verksamheternas kvalitet ska höjas och att arbetet med att förbättra biblioteksplanerna är en väg att uppnå detta.
  • Syftet med gruppen är att stödja det övergripande målet, biblioteksplanerna och verksamheten. Transparens, samverkan kring bibliotekskvalitet, delaktighet och lärande är ledord för gruppen.
  • Sedan 2014 finns också målet 100 % gällande biblioteksplaner, alltså politiskt beslutade och med gällande plantid.

Representanter per län eller region 2016

Mötesdatum 2017
8 februari

Mötesdatum 2016
17 februari
21 april
6 oktober
18 november (årsmöte)

Årsberättelse 2016
Under 2016 har tre möten i strategigruppen hållits, 17 februari, 21 april och 6 oktober.
Läs hela årsberättelsen 2016 här (PDF)

VP för Kvalitetsdialog 2016:

  1. Fortsätta på ”demokratispåret”, likvärdig verksamhet för ALLA.
  2. Utveckla mer stöd för processen att få uppdrag och skriva biblioteksplan.
  3. Analysera och fördjupa betydelsen av begreppen ”kvalitet”, ”standard”, ”allsidighet”, ”prioritera” och ”tillgodose”.
  4. Publiceringsbidrag och uppföljning av verksamheten.

Under det gångna året har vissa tillägg och justeringar gjorts för att vidare anpassa den föreslagna organisationsmodellen.

Presentation Samhällets legitima intressen vs verksamhetens excellens 

2015
Årsberättelsen 2015 (PDF)
Anteckningar strategigruppen Kvalitetsdialog 20150211
Anteckningar strategigruppen Kvalitetsdialog 20150422
Anteckningar strategigruppen Kvalitetsdialog 20151001
Protokoll Kvalitetedialog årsmöte 20151120    Gruppdiskussioner Kvalitetsdialog 20151120

 2014
Årsberättelse 2014 (PDF)
Minnesanateckningar kvalitetsdialog 21 november
Minnesanteckningar Kvalitetsdialog 27 mars

Biblioteksplaner
Länklistan

Skrifter
Biblioteksplan 2.0
Nyckeltal 1.0:

Kartläggningar
Öppettider på folkbiblioteken 2016
Skolbiblioteken i  biblioteksplanerna 2015
Biblioteksplanernas aktualitet 2015
Hinder för biblioteksplaner 2014
Regional biblioteksverksamhet 2013
Bibliotekens planer 2012
Barnen i planerna 2012.

Fler rapporter från KB

Skolbibliotek
KB:s sida om skolbibliotek och den myndighetsöverskridandegruppen 

Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling

Kontaktpersoner på KB
Elisabet Rundqvist 010-709 36 30 och Cecilia Ranemo 010-709 36 39