Biblioteksstatistikenkäten är nu utskickad!

Vi har nu påbörjat årets insamling av Sveriges officiella biblioteksstatistik. De biblioteksorganisationer som ingår i statistiken har kontaktats via e-post. Urvalsramen för undersökningen är alla typer av bibliotek som är offentligt finansierade (helt eller delvis), har minst halvtidsbemanning avsatt för biblioteksverksamhet och på något sätt är tillgängliga för allmänheten (skolbibliotek: eleverna).

Om du arbetar på ett bibliotek som brukar lämna statistik, men ännu inte fått enkätlänken, kan det bero på att vi har en föråldrad e-postadress. Hör gärna av dig till biblioteksstatistik@kb.se så uppdaterar vi adressen till statistikansvarig i Biblioteksdatabasen .

Biblioteksorganisationerna som tillfrågas uppmanas att besvara enkäten innan sista februari 2019. Eftersom det är en del av Sveriges officiella statistik, måste de obligatoriska frågorna besvaras.

Vart efter biblioteken skickar in sina enkäter så preliminärpubliceras uppgifterna löpande i bibstat.kb.se. Redan nu har vi fått in svar som publicerats där.

Den slutliga kommunala, regionala och nationella sammanställningen publiceras 22 maj 2019.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vilka SBC och skolbibliotekssamordnare har vi missat?

Just nu håller vi på att göra en kartläggning om medieförsörjning och alla mediesamarbeten. I sammanhanget har vi också kartlagt var det finns skolbibliotekscentraler och skolbibliotekssamordnare, men tror att vi missat att hitta några (eller fått med för många?). Vi behöver nu din hjälp att få korrekta kartor, snart ska rapporten vara klar. Berätta gärna för oss, skriv till biblioteksstatistik@kb.se. Kartorna går att ”scrolla”. Stort tack, vi har redan fått in tips och lagt ut ny version av kartorna!

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | 14 kommentarer

Populärt med bibliotek

54 procent av svenskarna har minst någon gång besökt ett bibliotek under de senaste 12 månaderna (2017). 21 procent går på bibliotek minst någon gång i månaden, det är en något högre andel än de som besökt idrottsevenemang lika ofta.

En högre andel av personer som bor i storstäder (80 %) har besökt bibliotek än de som bor i större tätorter (56 %), mindre tätorter (49 %) eller på landsbygden (43 %) under de senaste 12 månaderna. En trolig bidragande orsak till detta är närheten till ett öppet bibliotek.

Det är vanligare att kvinnor (62 %) besök ett biliotek under de senaste 12 månaderna än män (44 %). Utbildningsnivå påverkar också, desto högre utbildningsnivå personer har, desto vanligare är det att de besökt bibliotek under året.

Resultaten är hämtade från rapporten Kulturvanor i Sverige 1987–2017 från SOM-insitutet vid Göteborgs universitet, nr 2018:8.

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Biblioteksstatistiken på Sverigekarta

Här kan du se var de offentligt finansierade biblioteken i Sverige ligger på en interaktiv karta med uppgift om de mest efterfrågade uppgifterna på Sverigekarta, zooma så ser du ned i detalj, enskilda bibliotek och var på gatan de ligger.

Just nu saknas vissa bibliotek i biblioteksorganisationer på Sverigekartan som samredovisar alla sina bibliotek i en och samma enkät, t.ex. Malmö skolbibliotek och gymnasiebibliotek. I de andra biblioteksorganisationerna som samredovisar alla sina serviceställen i en och samma enkät finns uppgifter om utlån och besök på det svarande biblioteket (vanligt för folkbiblioteken i kommunerna).

Nedan ser du också tio interaktiva testkartor med nyckeltal från Sveriges officiella biblioteksstatistik (använd musen för att zooma och visa värden). Framöver kan det komma fler… vilka skulle du vilja ha?

En del av Västerbottens stora framgångar beror på att de har ett universitetsbibliotek som är stort i förhållande till invånarantalet.Gotlands högskolelitteratur och Uppsala universitetsbibliotek rapporterar uppgifter om bestånd tillsammans. Uppsala har Gotlands bestånd av sådan litteratur i sitt biblioteksdatasystem och Uppsala rapporterar allt. Uppsala är dock ett av landets största universitetsbibliotek, men samredovisningen missgynnar Gotland på kartan. Detta gäller även utlåning av forskningslitteratur.


Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | 2 kommentarer

Gratis sommarläsning för hammocken

Vad är inte bättre en regnig sommardag än att bli expert på bibliotekens nyckeltal?
Ladda ned rapporten här

Nyckeltal kan användas för att beskriva, följa upp eller jämföra. Det är ett snabbt och konstant sätt att följa utveckling och förändring. Nyckeltal beskriver samtidigt den rådande situationen. Den som vill göra det enkelt för sig använder nyckeltal för att planera och följa upp sin biblioteksverksamhet. Eller som biblioteksanvändare se att man får tillgång till likvärdig biblioteksverksamhet jämfört med släkten i andra delar av landet.

Med ett välgenomtänkt urval av nyckeltal kan man relativt snabbt och okomplicerat både följa upp de mål som ställts i planerna för verksamheten och jämföra ett bibliotek med andra likvärdiga organisationer. Den stora utmaningen ligger i att välja ut de nyckeltal som fungerar för den egna biblioteksverksamheten och de verksamhetsmål som prioriteras, ingen verksamhet är den andra helt lik. Meningen med den här skriften är att oavsett vem du är så ska du få stöd i att använda nyckeltal på rätt sätt för ditt behov.

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | 2 kommentarer

Sveriges officiella biblioteksstatistik 2017

Sveriges officiella biblioteksstatistik 2017 är nu publicerad. Du når resultaten på flera sätt:

Antalet bibliotek inom urvalsramen har ökat sedan föregående mätning från 2 239 till 2 268 biblioteksserviceställen som ligger på unika gatuadresser. Det beror på att ytterligare skolbibliotek som har minst halvtidsbemanning har funnits och tillförts undersökningen. Andra bibliotekstyper har minskat i antal serviceställen sedan föregående mätning, till exempel finns det 12 färre folkbibliotek på unika gatuadresser.

Minskningen för med sig att antalet fysiska besök har gått ned med 3 procent jämfört med det totala antal fysiska besök som rapporterades föregående år. I reella tal utgör minskningen 2,3 miljoner fysiska besök.

Det samlade fysiska beståndet av medier på biblioteken har också minskat med 3 procent. Det finns totalt sett 3 miljoner färre fysiska medier på biblioteken jämfört med föregående mätning.

I genomsnitt görs 7,0 fysiska lån per invånare på de offentlig finansierade biblioteken, jämfört med 7,5 och 7,8 åren innan. 5,8 av dessa fysiska lån gjordes på ett folkbibliotek. Totalt sett är 30 procent av alla lånen i landet ett omlån av ett redan lånat fysiskt medium.

Skolbiblioteken rapporterar ett högre nyförvärv av fysiska medier än tidigare och det ledde till att antalet fysiska medier per elev ökat från 20 till 21. Totalt sett går 555 tusen elever i grundskolan och på gymnasiet på skolor som har tillgång till ett av de 896 enskilda skolbibliotek som har minst halvtidsbemanning. Det utgör 41 procent av eleverna samlat. Därtill kommer de elever som har tillgång till ett av de 433 integrerade folk- och skolbibliotek som finns i kommunerna, uppgifter om antalet elever som använder dessa är dock osäkra. Folkbiblioteken rapporterar att 125 tusen elever har tillgång till integrerade bibliotek, men det är en underskattning. Det kan dock konstateras att fortfarande bara drygt hälften av landets 1,4 miljoner elever har tillgång till ett skolbibliotek med ungefär halvtidsbemanning. 77 kommuner saknar helt enskilda skolbibliotek som uppfyller bemanningsgränsen för att ingå i undersökningen, vilket är en minskning med 11 kommuner. Ytterligare skolbibliotek har tillkommit i urvalsramen i 14 av de kommuner som fått statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek. Skolbiblioteken rapporterade även detta år att nyförvärvskostnaden för fysiska medier i genomsnitt är 99 kronor per elev.

En fjärdedel, 23 procent, av det rapporterade antalet titlar på fysiska medier är på utländska språk och 1 procent är på något av de nationella minoritetsspråken. Universitets- och högskole­biblioteken har tillsammans fler titlar på utländska språk än på svenska.

Antalet rapporterade aktivitetstillfällen på biblioteken har ökat. Totalt sett rapporterar biblioteken 293 tusen aktivitetstillfällen 2017 vilket är en ökning med 2 procent. På högskole-, sjukhus- och specialbibliotek är hjälp med kvalificerad informationssökning dominerande medan folk- och skolbiblioteken främst anordnar läsfrämjande aktiviteter. Totalt sett var 60 procent av alla aktivitetstillfällen på de offentligt finansierade biblioteken främst riktade till barn och unga. I genomsnitt anordnar biblioteken 29 aktivitetstillfällen per 1 000 invånare. Det är vanligare att kommuner som har många årsverken särskilt avsatta för barn och unga lånar ut fler fysiska barnmedier och anordnar fler aktivitetstillfällen till målgruppen.

Biblioteken har en viktig roll för att höja användarnas IT-kompetens och anordnade fler sådana kurstillfällen under året jämfört med tidigare, totalt 14,4 tusen, vilket är en ökning med 30 procent på två år.

Totalt sett är det mer än 1 101 biblioteksanställda som arbetar med organiserad undervisning i hur man söker, värderar eller refererar till information och använder biblioteket och dess tjänster på de offentligt finansierade biblioteken i landet. Under året deltog 249 937 personer i sådan undervisning.

Fler folkbiblioteksorganisationer rapporterar att de har meröppna bibliotek än vid föregående mätning. Det förekommer nu i totalt sett 87 kommuner, jämfört med 82 i föregående mätning. I 32 kommuner rapporterar inget folkbibliotek att de har öppettid efter klockan 18 eller lördag/söndag.

Kostnaderna för biblioteksverksamheterna uppgår 2017 samlat till 7,8 miljarder kronor, varav 4,3 miljarder är driftskostnader för folkbiblioteksverk­samheterna och 2,3 miljarder för universitets- och högskolebiblioteken. Kostnaderna för inköp av e-medier är totalt sett högre än kostnaden för nyförvärv av fysiska medier, 685 respektive 497 miljoner kronor. Kostnaderna för e-medier är den driftskostnadstyp som ökat mest, totalt 5 procent.

Samtidigt publiceras också skriften Nyckeltal 2.0 som ger exempel på hur de olika nyckeltalsberäkningarna i statistiken kan användas.

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Den här veckan stänger vi läns- och rikstabellerna…

… inför årets skriftliga rapport, men det går fortfarande att lämna uppgifter i webbenkäterna som samlar in Sveriges officiella biblioteksstatistik. Skillnaden är att de läns- och rikssammanställningar som presenteras i den skriftliga rapporten inte kommer att innehålla årets uppgifter om de bibliotek som ännu inte svarat. I de kommuner och län där det förekommer bortfall av svarande bibliotek kommer framför allt kommunernas och länens nyckeltalsberäkningar bli lidande om det inte finns svar från alla.

Vi får ofta frågan om varför vi inte kan lägga till uppgifter i sista stund. Det beror på att vi då skulle behöva göra om alla diagrammen och tabellerna i rapporten varje gång vi gör ett tillägg. Slutlig biblioteksstatistik för 2017 publiceras 23 maj.

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Ännu är det inte för sent

Just nu pågår fortfarande insamlingen av Sveriges officiella biblioteksstatistik. Vi saknar fortfarande svar från ca 60 biblioteksorganisationer, men det är ännu inte försent att skicka in svaret. Efter påsk kommer vi att kompensera det bortfall som uppstått av svar som saknas och räkna fram årets rikstal. Det är alltid spännande att se förändringarna jämfört med föregående år!

I de kommuner där inte alla bibliotek svarar blir kommunnyckeltalen lidande där det saknas värden. Bortfall av svarande bibliotek påverkar också länstalen och rikstalen.

Många biblioteksorganisationer har uppdaterat sina anti-SPAM funktioner i e-postsystemen och vi har därför haft problem med att nå ut med årets enkät. Om du arbetar på en biblioteksorganisation som ännu inte nåtts av årets enkät, skicka ett mail till biblioteksstatistik@kb.se så kommer vi förbi SPAM-filtret när vi svarar.

Redan nu finns resultaten i över 850 enkäter preliminärpublicerade i Biblioteksstatistikdatabasen http://bibstat.kb.se/reports. Vissa biblioteksorganisationer samredovisar flera bibliotek i en enskild enkät så tillsammans representerar svaren närmare 2000 enskilda offentligt finansierade bibliotek.

Ett stort tack till alla som svarat på årets enkät!

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Biblioteksstatistiken preliminärpubliceras just nu

10 januari skickade vi ut en förfrågan till landets offentligt finansierade bibliotek om 2017 års verksamhetsuppgifter. Redan nu har vi fått in 110 svar!

Vartefter vi hunnit kontrollera att de lämnade uppgifterna inte är orimliga så preliminärpublicerar vi resultaten på webben via http://bibstat.kb.se/reports . Biblioteken har då också möjlighet att gå in och titta på sin utveckling över tid och nyckeltal för 2017.

Så, nu kan du titta på färsk biblioteksstatistik för de bibliotek som redan hunnit svara!

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar

Insamling av biblioteksstatistiken startar vecka 2

Nytt år, nya verksamhetssiffror från de offentligt finansierade biblioteken i Sverige! Under vecka 2 skickar KB ut webbenkäter till biblioteken runt om i landet för att samla in Sveriges officiella biblioteksstatistik. Enkäten besvaras senast under februari månad.

Vart efter KB erhåller svaren kontrolleras de och preliminärpubliceras inom några dagar på http://bibstat.kb.se/reports. Slutlig statistik över de offentligt finansierade biblioteken presenteras i en rapport 23 maj 2018.

Det finns en film som visar hur man fyller i enkäten och fler fakta om undersökningen på http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/allt-om-biblioteksstatistiken/.

Publicerat i Expertgrupp, Folkbibliotek, Forskningsbibliotek, Okategoriserade, Sjukhusbibliotek, Skolbibliotek, UppdragPlaner | Lämna en kommentar